Jezus Do Ludzkości

Nieświęta trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego, co jest prawdą

wtorek, 15 października 2013 roku, godz. 15.45

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby wszyscy Moi kapłani wszystkich wyznań chrześcijańskich zaczęli zabezpieczać najświętsze sakramenty. Oni będą pierwszymi świadkami niszczenia i profanacji sakramentów w Kościele katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będą się pilnie przygotowywali do tej strasznej pustyni, na którą Mój Kościół będzie wyrzucony. Musicie się teraz przygotować, ponieważ dzięki waszej wierności wszystkie dzieci Boże będą mogły przystępować do sakramentów w ich świętym stanie.

Do wszystkich innych kościołów chrześcijańskich to mówię. Przypomnijcie sobie Moją obietnicę powrotu w tym wielkim i chwalebnym Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia. Wiedzcie też, że w latach poprzedzających ten Dzień, wszyscy, którzy pójdą za Mną, staną wobec strasznych prób. Ci, którzy odniosą sukces na nowych stanowiskach władzy w ramach wszystkich wyznań, będą prowadzeni przez fałszywego proroka i wszyscy z nich będą powtarzać jego słowa i naśladować jego działania.

Biada tym, którzy będą po stronie fałszywego proroka, bo jest on antytezą Jana Chrzciciela i poprzednikiem antychrysta, który będzie panował nad wami wszystkimi.

Obejmę was Swoją Ochroną, bo niedługo będziecie mieli już tylko Mnie, bym was prowadził. Tylko Ja mogę być wiarygodny, by mówić wam prawdę, gdy dostaniecie się pod wpływ herezji, które będą wam przedstawiane jako nowa forma współczesnej teologii chrześcijańskiej. Jak bardzo przebiegły jest szatan, bo nigdy nie będzie szokował, woli natomiast – przez tych, którzy mu służą – przyciągnąć was do nowej, przeinaczonej i odwróconej interpretacji Mojego najświętszego Słowa.

Nieświęta trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego, co jest prawdą. To wszystko, co działa na świecki świat przyciągająco, z powodu ludzkiej chciwości i pragnienia ignorowania grzechu, zostanie przedstawione wierzącym we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Ten dzień został wyryty w kamieniu i będzie ostateczną zniewagą, dozwoloną przez Boga, zanim wyśle On Mnie, Swojego Syna Jedynego, aby zebrać wszystkich, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu. Gdy przedstawią wam te kłamstwa, będą się one wydawały dobre. Zewnętrzna pokora będzie powszechna we wszystkich kościołach, bo zostanie ona przyjęta przez tych spośród nich, którzy będą was oszukiwali.

Każda cecha związana ze Mną – Moja Miłość do zubożałych, Moja Miłość do słabych i pokornych, Moje niezadowolenie z chciwości, zachłanności i żądzy – zostanie wykorzystana jako część argumentów, aby zmusić was do przyjęcia tej nowej doktryny, tej nowej jednej światowej religii, aby przygotować świat na panowanie antychrysta.

Daję wam te ostrzeżenia jako kochający Bóg, aby was uratować. Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu świętemu Słowu. Moje święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Gdy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. Nic nie mogłoby być bardziej odległego od prawdy.

Wasz Jezus

The plans have been drawn up by the unholy trinity where all that is True will be banished

Tuesday, October 15th, 2013 @ 15:45

My dearly beloved daughter, it is My desire that all of My priests, in every Christian denomination, begin to preserve the Most Holy Sacraments. Those in the Catholic Church will be the first to witness the destruction and desecration of the Sacraments. Those who are loyal to Me, Jesus Christ, will prepare diligently for this terrible wilderness into which My Church will be plunged. You must prepare now, because it will be through your allegiance that all of God’s children will be able to receive the Sacraments in their holy state.

To all other Christian churches I say this. Remind yourselves of My Promise to come again on the Great and Glorious Day of My Second Coming. Know too, that in the years leading up to this, that all those who follow Me will face terrible trials. Those who will succeed to new positions of power, within all your denominations, will be led by the false prophet and all will mouth his words and copy his actions.

Woe to those who side with the false prophet for he is the antithesis of John the Baptist and will be the precursor of the antichrist who will rule over all of you.

You will be protected by Me, for soon I will be all you have to guide you. Only I can be trusted to tell you the Truth when you will be swayed by the heresies, which will be presented to you as the new form of modern Christian theology. How cunning is Satan, for he will never shock – instead he will, through those who serve him – draw you towards a new twisted, back-to-front interpretation of My Most Holy Word.

The plans have been drawn up, by the unholy trinity, where all that is True will be banished. All that appeals to the secular world, when human greed and desire to ignore sin, will be presented, through all Christian Churches, to the faithful. This day has been written in stone and will be the final insult, allowed by God, before He sends Me, His only Son, to gather all those who remain true to the Word of God. When the lies are presented to you, they will appear to be a good thing. The badge of humility will be common in all of your churches, as it will be adopted by those among them who will deceive you.

Every trait, associated with Me – My Love for the impoverished; My Love for the weak and humble; My disapproval of greed, avarice and lust, will be used as part of the arguments used to force you to accept this new doctrine – this new one world religion, to prepare the world for the rule of the antichrist.

As a loving God, you are being given these warnings in order to save you. Heed Me now. All I ask is one thing. Remain true to My Holy Word. My Holy Word was given to you, in the Holy Bible. It can never change. But the enemies of God will twist its meanings. When this happens, reject those who tell you that God would approve of such changes. Nothing could be further from the Truth.

Your Jesus