Jezus Do Ludzkości

Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie

niedziela, 13 października 2013 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy czujecie się opuszczeni i niepewni Mojej Miłości do świata, to nigdy nie wolno wam rezygnować z wołania do Mnie o pomoc. Od czasu do czasu będziecie mieli poczucie beznadziejności, poczucie strachu i samotności, kiedy będziecie przestrzegali Mojego świętego Słowa danego światu przez świętą Ewangelię. Nawet teraz, kiedy Moja święta Ewangelia nadal jest wam przedstawiana, poczujecie się bardzo odizolowani, bo niewiele osób wciela w życie to, czego uczyłem je przez Moje święte Słowo.

Jeśli mówicie, że kochacie swojego bliźniego, a potem rzucacie na niego oszczerstwa, nadal będziecie należeli do Mnie. Jeśli powiecie, że wierzycie w dziesięć przykazań, ale dostosowujecie je do własnego stylu życia, to jesteście ślepi na Prawdę. Jeśli uznajecie sakramenty dane wam przeze Mnie, ale je łamiecie, obrażacie Mnie. Gdy głosicie innym Moje święte Słowo, a następnie stawiacie siebie ponad innymi, mówiąc, że jesteście bardziej godni w Oczach Boga niż oni, obrażacie Mnie. Kiedy oświadczacie, że Słowo Boże nie ma już znaczenia w nowoczesnym świecie i że musi ono zostać tak dostosowane, by podobało się świeckiemu światu, wtedy plujecie Bogu w twarz. Jeżeli sądzicie, że wasza wiedza o Mnie jest lepsza od Mojego świętego Słowa, gdy przekazuję je wam teraz przez te Orędzia, i że zawarty jest w nich błąd, nie znacie prawdy. Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie.

Nawet wy, którzy czujecie się zadowoleni ze zrozumienia Mojego świętego Słowa i odrzucacie Mnie teraz w tej Misji – opuściliście Mnie. Szczególnie wy musicie przyzywać Mojej pomocy dla siebie, ponieważ beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

You do not know Me because you do not recognise Me

Sunday, October 13th, 2013 @ 18:00

My dearly beloved daughter, when those of you feel abandoned and unsure of My Love for the world, you must never give up calling out to Me to help you. You will, from time to time, feel a sense of hopelessness, a sense of fear and a sense of loneliness when you adhere to My Holy Word, given to the world through the Holy Gospel. Even now, as My Holy Gospel is still presented to you, you will feel very isolated, because few people put into practice what I have taught them through My Holy Word.

If you say you love your neighbour and then slander him, you will still belong to Me. If you say that you believe in the Ten Commandments, but adapt them to suit your lifestyles, then you are blind to the Truth. If you accept the Sacraments given to you through Me, but break them, you insult Me. When you preach My Holy Word to others and then place yourself before others, by saying that you are more worthy than them, in the Eyes of God, you offend Me. When you declare the Word of God to no longer matter in a modern world and that it must be adapted to appeal to a secular world, then you spit in the Face of God. When you believe that your knowledge of Me is superior to My Holy Word, as I give it to you now through these Messages and that there is error contained within them, you are ignorant of the Truth. You do not know Me because you do not recognise Me.

So, even those of you who feel content with your understanding of My Holy Word and reject Me now in this Mission – you have abandoned Me. You, especially, must call out for My Help for you are nothing without Me.

Your Jesus