Jezus Do Ludzkości

Bądźcie wszyscy spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy akt, niezależnie od tego, jak bardzo byłby zły, może zostać przez Niego zdeptany

piątek, 11 października 2013 roku, godz. 22.30

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że idę przy tobie każdego dnia, w każdej minucie, czekając na twoją odpowiedź. Są chwile, kiedy masz zbyt wiele do zrobienia w tej Misji, ale zawsze musisz przeznaczyć odpowiedni czas dla Mnie, twojego Jezusa. Pamiętaj, zawsze jestem obecny i zawsze odpowiadam tym, którzy Mnie wołają. Nic nie może oddzielić cię od Mojego towarzystwa, ponieważ czas, jaki Mi oddajesz, przynosi ci wielkie Łaski.

Dzisiaj proszę was wszystkich, którzy uznajecie, że teraz mówię do całego świata poprzez Księgę Prawdy, abyście się przygotowali. Nigdy nie dopuśćcie, aby Moje Orędzia były przyczyną waszego niepokoju, zmartwienia czy paniki. Nigdy nie wierzcie, że poprosiłbym was, abyście uciekli ze swoich domów do miejsc schronienia, bo to polecenie nie pochodzi ode Mnie. Miejsca schronienia, o których mówię, to miejsca, do których będziecie musieli iść, aby uczestniczyć we Mszy i przyjąć sakramenty.

Moi wierni słudzy przygotowują się teraz na całym świecie do tego dnia, który nadejdzie, gdy już więcej nie będzie codziennej Ofiary Mszy.

Zawsze musicie mieć błogosławioną Pieczęć Boga Żywego w swoich domach i w takim formacie, żebyście także mogli ją nosić przy sobie. To uchroni was od wszelkiego rodzaju prześladowań i uzyskacie siłę niezbędną do pozostania wiernym Bogu i wszystkiemu, co jasno zostało przedstawione w najświętszej Biblii.

Bądźcie wszyscy spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy akt, niezależnie od tego, jak bardzo byłby zły, może zostać przez Niego zdeptany.

Wy, którzy zdecydowaliście się odpowiedzieć na Moje wezwanie, jesteście błogosławieni. Wy, poprzez wasz akt miłości do bliźniego, będziecie rozpowszechniać Pieczęć Boga Żywego wszędzie, dokąd pójdziecie. Musicie to robić teraz. Ufajcie Mi. Nigdy nie odczuwajcie niepokoju, bo Ja nie sieję strachu. Ja rozpowszechniam Prawdę, która dla niektórych może być przytłaczająca. Jestem waszym Obrońcą, waszym Zbawicielem i wkrótce przyjdę, aby przynieść wam ostateczne zbawienie i przyszły świat, w którym nie będzie zła. Trwajcie w pokoju. Będę prowadził i chronił was wszystkich i dam wam Dar wytrwania we wszystkich próbach, które was czekają.

Wasz Jezus

Relax, all of you, and know that God is ever Powerful and that no act, however evil, cannot be trampled on by Him

Friday, October 11th, 2013 @ 22:30

My dearly beloved daughter, know that I walk beside you every day, every minute, awaiting your response. There are times when you have too much to do for this Mission, but you must always leave the proper time aside for Me, your Jesus. Remember I Am always Present and respond always to those who call out to Me. Nothing must ever separate you from My Company because the time you yield to Me grants you great Graces.

Today I ask that all those who accept that I now speak to the whole world, through the Book of Truth, to prepare yourselves. Never allow My Messages to cause you concern, worry or panic. Never believe that I would ask you to run from your homes into refuges, for this command does not come from Me. The refuges I speak of are those places you need to go to in order to receive Mass and the Sacraments.

My loyal servants are preparing now, all over the world, for that day to come when the daily Sacrifice of the Mass will be no more.

You must always keep the Blessed Seal of the Living God in your homes and in whatever format you can, in order to carry it with you also. This will protect you from any kind of persecution and you will gain the strength necessary to remain true to God and everything, which is laid down clearly in the Most Holy Bible.

Relax, all of you, and know that God is ever powerful and that no act, however evil, cannot be trampled on by Him.

Those of you who choose to respond to My Call are blessed. You, in turn, through your act of love for your neighbor, will spread the Seal of the Living God everywhere you go. Now you must do this. Trust in Me. Never feel restless, for I do not spread fear. I spread the Truth, which for some can be overwhelming. I Am your Protector, your Saviour, and I will come soon to bring you the final salvation and the world to come, which will have no evil. Be at peace. I will guide and protect you all and give you the Gift of perseverance in all the trials ahead.

Your Jesus