Jezus Do Ludzkości

Wkrótce powiedzą wam, abyście wykorzystali swoją wiarę do stworzenia kampanii politycznej na całym świecie dla ratowania biednych

niedziela, 6 października 2013 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, głos fałszywego proroka grzmi na wszystko, co jest święte w Moim Kościele. Jednak niewiele zostanie powiedziane o znaczeniu przestrzegania Bożego Nauczania, sakramentach i głoszeniu prawdy. Zamiast tego usłyszycie, dla odwrócenia waszej uwagi, na przykład o opiece nad biednymi i głodnymi świata, i zostanie to uznane za wasze pierwsze zadanie jako sług Bożych.

Jako słudzy i wyznawcy Boga w Kościele najpierw musicie być wierni Prawdzie, którą wam przekazałem. Kochanie biednych i głodnych oraz pomaganie im jest dobrą rzeczą, ale Mój Kościół na ziemi ma o wiele ważniejszą rolę, którą Mi przysięgał. Obejmuje ona nauczanie prawdy w tym wszystkim, czego was nauczyłem, i jeśli naprawdę Mnie kochacie, będziecie to robili.

Kościół ma misję, aby głosić Prawdę Mojego Nauczania. Podjęcie jednego aspektu Mojego Słowa, aby pomagać biednym, jest godne podziwu, ale wprowadza w błąd, ponieważ Moje Nauczanie wyraźnie wskazuje, że należy pomagać biednym na duszy. Pomóżcie im wyleczyć ich dusze, zanim pomożecie im uwolnić się z udręk życia. Jeśli dam wam biedaka i poproszę, abyście mu pomogli, w jaki sposób to zrobicie? Dacie mu ubranie? Pieniądze, by wyżywił rodzinę? Czy chcielibyście, żebym najpierw uratował jego duszę?

Wkrótce powiedzą wam, abyście całą swoją uwagę skupili na biednych tego świata. Poproszą was o pieniądze – a będą brane z różnych źródeł, aby pomóc ubogim, bezrobotnym i bezdomnym na świecie. Powiedzą wam, że Ja, Jezus Chrystus, zawsze kochałem ubogich. Ale problem jest taki – najpierw szukałem ubogich duchem, aby uwolnić ich od ich straconego życia. Ubodzy na duszy – ci, którzy słabo odczuwają duchowo Boga – to są ci, których pragnę. Błogosławieni są ci, którzy są biedni w tym życiu i może mało na to wskazuje, ale Mnie kochają, bo ci ludzie w ogóle nie są biedni. Człowiek bogaty, który nie darzy Mnie miłością, ma większą potrzebę Mojej Miłości, Mojego Miłosierdzia i Mojego współczucia niż ci, którzy są zmuszeni szukać żywności, ubrania i schronienia. Musicie uważać na to, jak Mnie kochacie i jak prosicie Mnie o to, abym was ratował. Sakramenty będą siłą zbawiającą w przypadku tych, którzy są bogaci i biedni, ale którzy Mnie nie kochają.

Wkrótce przywódcy Moich kościołów na całym świecie powiedzą wam, abyście wykorzystali swoją wiarę do stworzenia kampanii politycznej na całym świecie dla ratowania biednych. Nic nie powiedzą, by zachęcić was do przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście, bo nie ośmielą się przygotować was na ten wielki Dzień. Raczej oddalą wasze myśli ode Mnie, prosząc, abyście poświęcili więcej czasu na rzecz dzieł fałszywego proroka.

Już wkrótce zostaną wykonane figury, relikwie, plakaty, kielichy i zamówione wielkie obrazy przedstawiające fałszywego proroka, aby zostały umieszczone w kościołach na całym świecie. Z czasem jego obrazem, wraz z obrazem antychrysta, będą dekorować wiele miejsc publicznych, kościołów, centrów politycznych, także w krajach, w których będzie można zobaczyć, że parlamenty chętnie akceptują Kościół katolicki w „nowym świetle”. Wytworzy to nową formę fałszywej ewangelizacji, a ponieważ będzie się odwoływać do nowoczesnego, świeckiego społeczeństwa, przyciągnie zwolenników z całego świata.

Ani jedno słowo nie będzie uznawało ważności świętych sakramentów, tak jak zostały one przekazane światu, ani znaczenia Łask, które one przynoszą. Zamiast tego wszystkie one zostaną zbagatelizowane i zostaną do nich dodane nowe znaczenia, tak aby odpowiadały tym, którzy odrzucają te sakramenty w tej postaci, w jakiej obecnie występują. Zostanie to dokonane w nadziei, że ohyda zbezczeszczenia Moich sakramentów będzie oferowana jak największej liczbie ludzi, aby odciągnąć ich od Boga, by wrogowie Boga mogli dokończyć paktu z diabłem.

Diabeł zwiedzie wielu, którzy należą do Mojego Kościoła w tym czasie historii. Zrobi to w sposób najbardziej czarujący i przekonujący i da uzasadnienie kłamstwom, gdy jego słudzy powiedzą, że Ja pochwaliłbym te nowe zmiany. Ja, Jezus Chrystus, będę błędnie cytowany w celu pozyskania dusz. Moje Nauczanie zostanie przeinaczone, aby zniszczyć Mój Kościół i ukraść dusze, które znajdują się najbliżej Mnie. Miliony na świecie beztrosko zaakceptują kłamstwa. Musicie się modlić za nich w nadziei, że z czasem zdadzą sobie sprawę, że coś jest nie tak.

Kiedy wyznaczam przywódców i kiedy wybrana dusza jest powoływana do rozpowszechniania Mojego świętego Słowa w ramach Mojego Kościoła na ziemi, prawda zawsze jest prosta, jasna, zwięzła i dokładnie oddaje sedno sprawy. Kiedy jesteście okłamywani pod wpływem złego ducha, będziecie odczuwać dezorientację. Wyrażenia będą pozbawione sensu. Tak zwane ulepszenia, przedstawiane przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, znaczą, że prawda nie jest „wystarczająco dobra”.

Moje Słowo, Moje sakramenty, Moje Nauczanie nie potrzebują ulepszania, bo one pochodzą ode Mnie. Ja Jestem Bogiem. Jestem doskonały. Moje Słowo jest wieczne. Każdy człowiek, który fałszuje Moje najświętsze Słowo, jest wrogiem Boga. Mój Gniew jest wielki w tym czasie i kiedy jakikolwiek człowiek, który bez szacunku odnosi się do Mojego Ciała, Najświętszej Eucharystii, mówi, że prowadzi Mój lud, wiedzcie, że to nieprawda. Nigdy nie zażądałbym od przywódcy w Moim Kościele, aby zmienił Słowo Boże poprzez wprowadzenie nowych znaczeń lub nowych interpretacji. To nigdy nie mogłoby nastąpić.

Wasz Jezus

You will soon be told to use your faith to create a political campaign around the world to save the poor

Sunday, October 6th, 2013 @ 23:30

My dearly beloved daughter, the voice of the false prophet roars about all that is sacred in My Church. Little, however, will be said about the importance of upholding God’s Teachings, Sacraments and the Proclamation of the Truth. Instead, you will see diversions, such as looking after the world’s poor and hungry, and this will be deemed to be your first task as servants of God.

As servants and followers of God in the Church, your first allegiance is to the Truth of what I told you. Loving the poor and the hungry and helping them is a good thing, but My Church on Earth has a much bigger role, which was sworn to Me. This includes the teaching of the Truth in everything I taught you and you will do this, if you truly love Me.

The Church has a Mission to teach the Truth of My Teachings. Taking one aspect of My Word, to help the poor is admirable, but misleading, as My Teachings clearly state that you must help the poor in soul. Help them to cure their soul, before you help them to be free of life’s afflictions. If I give you a poor man and ask you to help him, how would you do this? Give him clothes? Money to feed his family? Or, would you have Me save his soul first?

You will soon be told to focus all your attention on the world’s poor. You will be asked for money – and this will be taken from different sources to help the world’s poor, jobless and homeless. You will be told that I, Jesus Christ, always loved the poor. The problem is this. I seek out the poor of spirit first – to free them away from their lost lives. The poor of soul – those who have little spiritual feeling for God – are the ones I crave. Blessed are those who are poor in this life, with little to show for it, but who love Me, for these people are not poor at all. The rich man, who has no love for Me, is in more need of My Love, My Mercy, My Compassion, than those who are forced to find food, clothes and shelter. How you love Me and how you ask Me to save you is what you need to pay attention to. The Sacraments will be the saving force of those who are rich and poor, but who have no love for Me.

You will soon be told to use your faith to create a political campaign around the world to save the poor by leaders in My Churches everywhere. Nothing will be said to encourage you to prepare for My Second Coming, for they will not dare to prepare you for this Great Day. They would rather take your mind off Me by asking you to spend more time honouring the works of the false prophet.

Very shortly, statues, relics, posters, cups and large commissioned paintings will be made of the false prophet to be placed in Churches everywhere. His image, along with the antichrist, in time, will adorn many public places, churches, political centres, as well as, in countries where their parliaments will be seen to embrace the Catholic Church in a ‘new light.’ This will create a new form of false evangelism, and because it will appeal to a modern secular society, it will attract admirers from all over the world.

Not one word will condone the importance of the Holy Sacraments, as they were given to the world or the important Graces, which they yield. Instead, each will be played down – extra meanings added, in order to appeal to those who deny them as they are. This will be in the hope that the abomination of the desecration of My Sacraments will be offered to as many people as possible, to take them away from God, so that the enemies of God can complete their pact with the devil.

The devil will deceive many who belong to My Church in this time in history. He will do this in the most charming and convincing way and he will justify lies when his servants will say that I would approve of these new changes. I, Jesus Christ, will be misquoted in order to win over souls. My Teachings will be twisted in order to destroy My Church and steal those souls closest to Me. Millions will accept the lies, without a care in the world. You must pray for them in the hope that they will realise, in time, that something is wrong.

When I appoint leaders and when a chosen soul has been appointed to spread My Holy Word, within My Church on Earth, the Truth is always straightforward, clear, concise, and straight to the point. When you are being lied to, through the influence of the spirit of evil, you will become confused. Phrases won’t make sense. So-called improvements, presented by enemies within My Church, mean that the Truth is not ‘good enough.’

My Word, My Sacraments, My Teachings do not need to be improved upon, for they came from Me. I Am God. I Am Perfect. My Word remains forever. Any man who tampers with My Most Holy Word is an enemy of God. My Anger is great at this time and any man who treats My Body, the Most Holy Eucharist, with disrespect and says he leads My people, know that this is untrue. I would never request a leader in My Church to change the Word of God, by introducing new meanings or new interpretations. This could never be.

Your Jesus