Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Tylko nieliczni będą na tyle odważni, aby otwarcie głosić Słowo Boże w czasie ukrzyżowania Kościoła Mojego Syna na ziemi

środa, 25 września 2013 roku, godz. 12.15

Moje dziecko, ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna na ziemi rozpoczęło się na dobre, i wszystkie znaki zaczęły być widoczne. Gdy Mój Syn został przybity do Krzyża, tylko jeden z Jego apostołów został z Nim do końca, tak też kilku Jego uczniów na ziemi będzie miało odwagę ujawnić się w obronie Jego Mistycznego Ciała na ziemi, gdy zostanie Ono ograbione, będzie prześladowane, a następnie unicestwione.

Bardzo niewielu z tych, którzy przysięgali wierność Mojemu Synowi, obserwowało biczowanie lub szło obok Niego podczas wspinania się na górę Kalwarię. Miałam tylko czworo wiernych uczniów – moją kuzynkę Marię, Martę, Marię Magdalenę i Jana – którzy Mnie podtrzymywali i pomagali Mi w Mojej Agonii, gdy musiałam doświadczać strasznych tortur Mojego Syna. Wielu zastosuje się do poleceń Mojego Syna, przekazywanych za pośrednictwem tych świętych Orędzi dla świata, ale tylko nieliczni będą na tyle odważni, aby otwarcie głosić Słowo Boże w czasie ukrzyżowania Kościoła Mojego Syna na ziemi.

Mój smutek jest wielki w tej chwili, gdy wszystko, co zostało przepowiedziane przeze Mnie podczas objawień w La Salette i Fatimie, dokonuje się przed wami wszystkimi, ale wielu z was jest ślepych. Ci z was, którzy poświęcili godziny przede Mną w Moich najświętszych sanktuariach, muszą przyjść i poprosić Mnie, waszą Matkę, abym otworzyła wam oczy na Prawdę. Musicie prosić Mnie o poświęcenie waszych serc i dusz Mojemu Synowi, w przeciwnym razie również wy się Go zaprzecie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Only a few will be brave enough to openly proclaim the Word of God during the Crucifixion of my Son’s Church on Earth

Wednesday, September 25th, 2013 @ 12:15

My child, the Crucifixion of my Son’s Church on Earth has well and truly commenced and all the signs have begun to be seen. Just as my Son was nailed to the Cross, only one of His apostles stayed with Him to the end and so too, will few of His disciples on Earth, dare to be seen to defend His Mystical Body on Earth, as it is plundered, persecuted and then annihilated.

Very few of those who swore allegiance to my Son watched His scourging or walked alongside Him on the climb to Mount Calvary. I only had four loyal disciples – my cousin Mary; Martha; Mary Magdalene and John – to hold me up and help me in my agony as I had to witness my Son’s terrible torture. Many will follow my Son’s instructions, through these holy Messages for the world, but only a few will be brave enough to openly proclaim the Word of God during the Crucifixion of my Son’s Church on Earth.

My sorrow at this time is great as all that was foretold by me during the apparitions at La Salette and Fatima are now unfolding before you all, but many of you are blind. Those of you who dedicated hours before me at my most holy shrines must come and ask me, your Mother, to open your eyes to the Truth. You must ask me to consecrate your hearts and souls to my Son, otherwise you too will deny Him.

Your beloved Mother

Mother of Salvation