Jezus Do Ludzkości

Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach nie traktują Mnie poważnie

wtorek, 24 września 2013 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo czuję się samotny, gdy tak wielu, łącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu świętemu Słowu, spędza tak mało czasu w Moim towarzystwie. Jak tęsknię za ich uwagą, choćby tylko na chwilę w ciągu dnia. Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach nie traktują Mnie poważnie. Czyż nie wiecie, że jeśli tylko będziecie rozmawiać ze Mną, choćby przez krótki czas, wyleję na was Moje Łaski? Ci, którzy Mnie pocieszają poprzez rozmowy ze Mną – w jakikolwiek sposób, który jest dla nich najłatwiejszy – zyskują wewnętrzny spokój, którego nie można znaleźć nigdzie na świecie.

W waszym dążeniu do przyjemności, wygód i podniet wasze odczucia zadowolenia są krótkotrwałe. Nic, łącznie z największymi ziemskimi skarbami, nie nasyci was. Tylko przeze Mnie – Moje wielkie Miłosierdzie – otrzymacie największy skarb – Dar życia pełnego wielkiej Chwały, wspaniałego otoczenia, doskonałego, pięknego ciała i zdolności do odczuwania stałej miłości, która was przepełni, przynosząc wam ogromną radość. To jest Życie Wieczne, a czas, jaki mam na to, by doprowadzić was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi, jest krótki.

Kiedy rozmawiacie ze Mną i prosicie Mnie, abym przygotował was do tego wielkiego Dnia, będziecie gotowi, ale to wymaga czasu, aby dokonać zmian, które są wam potrzebne na ten wielki Dzień Pański.

Jak panna młoda i pan młody, musicie mieć wszystko gotowe przed Dniem Wielkiego Błogosławieństwa. Musicie przygotować swoją rodzinę, przyjaciół i krewnych z dużym wyprzedzeniem. A w Dniu, kiedy przyjdę, by być świadkiem tego chwalebnego Przejścia, musicie być tak przygotowani zarówno ciałem, jak i duszą, abyście byli godni wejść do Nowego Raju.

Każdego dnia, gdy zajmujecie się potrzebami innych, musicie wygospodarować co najmniej dziesięć minut, aby przebłagiwać za swoje grzechy. Jest to bardzo ważne, bo was kocham i gorąco was witam. Aby jednak wejść ze Mną w kontakt w należyty sposób, zawsze musicie najpierw przyjść do Mnie jako pokorni słudzy. Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu rozmawiacie ze Mną w sercu, zawsze zaczynajcie, mówiąc:

Jezu, przebacz mi, bo zgrzeszyłem.

Wtedy odczujecie Moją Obecność i będę żył w waszych duszach. Im częściej zwracacie się do Mnie, tym bliżsi Mnie się staniecie. Wkrótce będę jak przyjaciel, bez którego nie będziecie potrafili żyć. Wtedy będziecie się do Mnie zwracali z każdą drobną rzeczą, a Ja będę obecny. Zapewniam, że ci, którzy spędzają czas w Moim towarzystwie, zawsze będą odczuwać Moją wielką życzliwość, a Moje błogosławieństwo przyniesie im spokój duszy i uspokojenie umysłu. Pamiętajcie, że natychmiast odpowiadam tym, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

So many have forgotten Me and in many instances take Me for granted

Tuesday, September 24th, 2013 @ 18:00

My dearly beloved daughter, how lonely I feel when so many, including those loyal to My Holy Word, spend so little of their time in My Company. How I yearn for their attention, even just for one moment in the day. So many have forgotten Me and in many instances take Me for granted. Don’t you know that by just speaking with Me, for only a short time, that I will pour My Graces over you? Those who comfort Me by talking with Me – in whatever way is easiest for them – gain an inner peace which cannot be found elsewhere in the world.

In your pursuit of pleasure, comforts and titillation, your bursts of satisfaction are short-lived. Nothing, including the greatest worldly treasures, will fulfill you. It is because of Me – My Great Mercy – that you have been granted the greatest treasure – the Gift of a life filled with great glory, wonderful surroundings, a perfect, beautiful body and the ability to feel a permanent love, which will overwhelm you, but will bring you immense happiness. This is Eternal Life and the time for Me to bring you over into My New Kingdom on Earth is close.

When you speak with Me and ask Me to prepare you for this Great Day, you will be ready, but it takes time to make the changes which are required of you for the Great Day of the Lord.

Like a bride and groom, you must have everything in place before the Day of the Great Blessing. You must prepare your family, your friends, your relatives, well in advance. Then on the Day, when I come to witness this Glorious Transition, you must be prepared in both body and soul, so that you are made worthy to enter the New Paradise.

For each day you spend, busy with the needs of others, you must save at least ten minutes of that day atoning for your sins. This is very important, for I love you and welcome you. To communicate with Me properly, you must always come before Me first as a humble servant. When you kneel before Me or simply communicate with Me in your heart, always begin by saying:

Jesus forgive me, for I have sinned.”

After this, you will feel My Presence and I will live within your soul. The more often you turn to Me, the closer you will become. Soon, I will be like a friend you cannot live without. Then you will turn to Me for every little thing and I will be there. I will always ensure that those of you who spend time in My Company will be given great favours and My blessings will produce calmness of soul and peace of mind. Remember that I respond instantly to those who seek Me out.

Your Jesus