Jezus Do Ludzkości

Odmawiajcie tę szczególną Modlitwę Krucjaty, aby poświęcić Mi wszystkich, którzy są wam bliscy, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią

środa, 18 września 2013 roku, godz. 23.30

Moja szczerze umiłowana córko, proszę was wszystkich, abyście odmawiali tę szczególną Modlitwę Krucjaty, aby poświęcić Mi wszystkich, którzy są wam bliscy, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią.

Modlitwa Krucjaty 122
O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.

Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.

Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.

Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

Amen.

Musicie Mi tylko zaufać, a ochronię tych, którzy wołają do Mnie o zbawienie swoich i innych dusz.

Idźcie i przygotowujcie się na Dzień Sądu. Błogosławię was wszystkich i udzielam wam siły, abyście się nadal modlili Moimi Modlitwami Krucjaty.

Wasz Jezus

Recite this special Crusade Prayer to consecrate all those close to you so that I can cover them with My Precious Blood.

Wednesday, September 18th, 2013 @ 23:30

My dearly beloved daughter, I ask that you all recite this special Crusade Prayer to consecrate all those close to you, so that I can cover them with My Precious Blood.

Crusade Prayer (122)

For the consecration to the Precious Blood of Jesus Christ

Dear Jesus, I ask You to consecrate me, my family, friends and nation to the Protection of Your Precious Blood.

You died for me and Your Wounds are my wounds as I gracefully accept the suffering, which I will endure in the lead up to Your Second Coming.

I suffer with You, dear Jesus, as You try to gather all of God’s children into Your Heart, so that we will have Eternal Life.

Cover me and all those who need Your Protection with Your Precious Blood.

Amen.

All you need to do is trust Me and I will protect those who call on Me for the salvation of their own and other souls.

Go and prepare for the Day of the Judgement. I bless you all and I grant you the strength to continue with your devotion to My Crusade Prayers.

Your Jesus