Jezus Do Ludzkości

Moje święte Słowo nie może być zmieniane lub dostosowywane, aby stało się czymś innym

sobota, 7 września 2013 roku, godz. 18.25

Moja szczerze umiłowana córko, chociaż nieustannie dokładam wszelkich starań, aby dotrzeć do świata przez te Orędzia – wciąż wielu Moich pobożnych wyznawców nie przyjmuje Mojej Ręki. Te Moje szlachetne dusze są bezbronne, ponieważ wiele z nich nie rozumie, w jaki sposób ich wiara zostanie wykorzystana do popierania nowej, wkrótce mającej się pojawić liturgii, która nie będzie oddawała czci Mnie, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu.

Wielu błędnie przyjmie, że nowa liturgia i nowa msza – mimo że bardzo zmienione – nie mogą zaszkodzić. Tak wielu będzie po cichu kwestionować zarówno niektóre treści, jak i formę, i uzna to za dziwne. Jednak niewielu będzie je otwarcie podważać, bo będą uważali, że są one pobłogosławione przez Kościół i w związku z tym nie mogą być niewłaściwe. Nie rozumieją, że Moje święte Słowo nie może być zmieniane lub dostosowywane, aby stało się czymś innym. Mój Kościół jest nieomylny, ale jeśli którykolwiek tak zwany sługa lub zwierzchnik w Moim Kościele przeinacza Słowo Boże lub na nowo ustala znaczenie Najświętszej Eucharystii, bluźni przeciwko Bogu.

Zostałem odrzucony przez ludzkość i ukrzyżowany, gdy oni, w tym przywódcy w świątyniach Boga, odrzucili Prawdę. Kiedy ktokolwiek – bez względu na to, jak wysoką pozycję zajmuje pośród was – neguje Prawdę, jest winny herezji i nie pochodzi ode Mnie. Jednak oni chcieliby, abyście uwierzyli, że prawda jest kłamstwem. Będą zaprzeczać wszystkiemu, czego was nauczyłem, abyście żyli pełnym życiem chrześcijańskim. Będą pluli na Mnie, ale będą was prowadzili drogą, która jak będą twierdzić, prowadzi do Mnie, lecz tak nie będzie.

Te rzeczy, które zostały przepowiedziane, wkrótce nadejdą. Bądźcie gotowi. Gdy pojawią się znaki, będziecie wiedzieli, że te proroctwa mogą pochodzić wyłącznie od Boga.

Wasz Jezus

My Holy Word may not be changed or adapted so that it becomes something else

Saturday, September 7th, 2013 @ 18:25

My dearly beloved daughter, while I continue to make every effort to reach out to the world, through these Messages – still many devout followers of Mine, fail to accept My Hand. These precious souls of Mine are vulnerable because many will fail to see the way in which their faith will be used to endorse the new, soon-to-be liturgy, which will fail to honor Me, Jesus Christ, the Son of man.

Many will assume, incorrectly, that the new liturgy and the new mass – although changed greatly – can do no harm. So many will quietly question some of the contents, as well as the format and find them strange. Yet very few will challenge them as they will believe that these are blessed by the Church and so therefore, they cannot be wrong. What they do not understand is that My Holy Word may not be changed or adapted so that it becomes something else. My Church is infallible, but should any so-called servant or leader in My Church twist the Word of God or rewrite the meaning of the Holy Eucharist, then they blaspheme against God.

I was denied by humanity and crucified when they, including the leaders in God’s Temples, rejected the Truth. When anyone – no matter how high they stand amongst you – denies the Truth, they are guilty of heresy and do not come from Me. Yet, they would have you believe that the Truth is a lie. They will deny all that you have been taught by Me to live full Christian lives. They will spit at Me, but lead you along a path, which they will say leads you to Me, but it will not.

These things, foretold, will soon come to pass. Be prepared. When you see the signs, then know that these prophecies can only come from God.

Your Jesus