Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: W Dniu Ostatecznym, kiedy wstanie świt, głośny dźwięk trąby będzie słyszany na całym świecie

środa, 28 sierpnia 2013 roku, godz. 20.00

Moje dzieci, pozwólcie Mi objąć was, gdy nadal znosicie zniewagi wymierzone w Mojego Syna, których jesteście świadkami.

Kiedy słuchacie tych świętych Orędzi i uczycie się je rozumieć, wówczas wielu z was będzie szło naprzód z wielką odwagą, aby ostrzegać świat przed nadchodzącymi czasami, aby Bóg mógł przygotować Swoje dzieci do Nowego Raju.

Musicie zrozumieć, że będziecie nienawidzeni za swoją pracę dla Mojego Syna. Wielu nie będzie was akceptowało i w związku z tym będziecie znosić ból i upokorzenie. Na każdym kroku napotkacie trudności, ponieważ idziecie śladami Mojego Syna.

Nikomu z was nie będzie łatwo, dopóki ze spokojnym poddaniem się nie uznacie, że tego właśnie trzeba się spodziewać. Nawet ci, którzy idą za Moim Synem, ale nie przyjmują tych Orędzi, będą walczyli i prześladowali was w Jego Imię. Nie widzą, że zachowując się z taką nienawiścią, obrażają Mojego Syna.

Musicie przyjąć fakt, że kiedy Mój Syn da się poznać, Jego Słowa zostaną zaatakowane i spowodują wielki podział. Kiedy zrozumiecie, dlaczego doświadczacie takich ataków i dlaczego jesteście karani za przemawianie do świata w Jego Imię, zobaczycie, że to Dzieło stanie się łatwiejsze.

Niestety, to prześladowanie będzie trwało aż do Dnia Jego Powtórnego Przyjścia. Proszę, przez wzgląd na Niego, przyjmijcie te próby z miłości do Niego, a oddacie wielką chwałę Bogu z powodu tego cierpienia. Ani odrobina tego cierpienia nie zostanie zmarnowana, ponieważ kiedy jest ono przyjmowane z miłości do Jezusa, pokonuje złego ducha, osłabiając jego plan zniszczenia ludzkości.

Wybaczcie tym biednym duszom, które walczą przeciwko tej Misji. Ignorujcie okrucieństwa, które musicie znosić w Imię Mojego Syna. Przyjmijcie fakt, że gdy was nienawidzą z powodu waszej miłości do Mojego Syna, to znaczy, że jesteście przez Boga bardzo uprzywilejowani.

Wybaczcie tym wyświęconym sługom, którzy uniemożliwiają wam mówienie o Księdze Prawdy. Oni nie rozumieją wielkości planu Bożego, który ma przygotować ludzkość na Nowy Początek, bo sami nie są przygotowani. Wielu z nich robi to, co robi, jedynie z miłości do Mojego Syna. Nie robią tego ze złej woli. Oni po prostu nie widzą, bo nie potrafią widzieć.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abym ja, wasza Matka, dała wam Moc, by pomóc wam znieść tę wędrówkę, nie poddając się, aż do ostatniego dnia, który jest blisko. W tym Dniu, kiedy wstanie świt, głośny dźwięk trąby będzie słyszany na całym świecie. Zabrzmi tak, jak możecie się spodziewać, po czym nastąpi śpiew chóru aniołów. Będzie on słyszalny w każdym kraju, mieście, miasteczku, wsi – wszędzie. Następnie ty, Moje dziecko, jako siódmy anioł, ogłosisz, że przyszedł Mój Syn. Niebo zmieni kolor na złoty, a wkrótce potem każdy mężczyzna, kobieta i dziecko – każdy grzesznik ujrzy cud. Mój Syn da się poznać na obłokach, tak jak odchodził. A wtedy zstąpi z Nieba Nowe Jeruzalem – Nowy Początek dla wszystkich, którzy przyjęli Miłosierdzie Boga.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: On the last day when the dawn breaks, a loud sound of the trumpet will be heard all over the world

Wednesday, August 28th, 2013 @ 20:00

My children, let me embrace you as you continue to endure the insults you witness against My Son.

When you listen to these Holy Messages and learn to understand them, then many of you will forge ahead, with great courage, to warn the world of the times ahead, in order that God can prepare His children for the New Paradise.

What you must understand is that you will be hated for your Work for my Son. You will not be accepted by many and you will endure pain and humiliation as a result. For every step you take, you will face an obstacle because you walk in the Footsteps of my Son.

None of you will find this easy, until you accept, with a calm resignation, that this is to be expected. Even those who follow my Son, but who will not accept these Messages, will fight you and persecute you, in His Name. They do not see that by behaving with such hatred that they insult my Son.

You must accept that when my Son makes Himself known, that His Words will be attacked and bring about great division. When you understand why you are facing such attacks and why you are being punished for speaking to the world on His behalf, you will then find this Work easier.

This persecution will continue, sadly, until the Day of His Second Coming. Please, for His Sake, accept these trials out of love for Him and you will give great glory to God because of this suffering. Not any part of this suffering is wasted, because when accepted with love for Jesus, it defeats the evil one, as it weakens his plan to destroy humanity.

Forgive those poor souls who fight this Mission. Ignore the cruelty you have to endure in my Son’s Name. Accept that when they hate you, because of your love for my Son, that you are very much favoured by God.

Forgive those sacred servants, who prevent you from speaking of the Book of Truth. They do not understand the magnitude of God’s Plan to prepare mankind for the New Beginning, for they, themselves, are not prepared. Many of them only do what they do because of their love for my Son. They mean no harm. They simply do not see, because they cannot see.

Pray, pray, pray that I, your Mother, will be given the Power to help you to endure this journey, without giving up, until the last day is close. On that Day, when the dawn breaks, a loud sound of the trumpet will be heard all over the world. It will sound just as you would expect it to sound and it will be followed by the singing of the choir of angels. This will be heard in every single country, city, town, village – everywhere. Then, you, my child, as the seventh angel, will declare that my Son has come. The skies will turn gold and soon after, a Miracle will be seen by every man, woman and child – by every sinner. My Son will make Himself known on the clouds just as He went. Then down will come, from the Heavens, the New Jerusalem – the New Beginning, for all those who accepted the Mercy of God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation