Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Bójcie się wy, którzy powstajecie i przeklinacie Mojego Syna

niedziela, 25 sierpnia 2013 roku, godz. 18.00

Moja najdroższa córko, mam do przekazania światu wspaniały Dar z powodu tej Mojej najświętszej Misji. Zamierzam uratować dwieście milionów dusz bez wahania, niezależnie od tego, jak bardzo Mnie obrażają, a zrobię to w przyszłym tygodniu z powodu cierpienia związanego z tą Misją.

Dokonuję Mojego aktu Interwencji ze względu na twoją prośbę, Moja córko, i nadal będę udzielał wspaniałych Darów, gdy trwa ta Misja. Ci, którzy Mnie kochają, z cierpliwością zniosą prześladowania, które ich spotkają, i nadal będą je znosili, bo takie jest Moje pragnienie.

Ci, którzy cię prześladują, Moje kochane maleństwo, z powodu nieprzerwanego głoszenia przez ciebie świętego Słowa Mojego Syna, muszą to wiedzieć. Jeśli będziecie demonizować Mojego Syna, ukarzę was. Jeśli głosicie, że Jego Najświętsze Słowo jest od szatana, a potem mówicie, że jesteście dziećmi Bożymi, wyrzucę was na pustkowie. Nic nie przeszkodzi Mojemu prorokowi w ukończeniu tej Misji. Nic. Gdy będziecie próbować, jeśli tak postanowicie, to nie uda się wam, ponieważ będziecie toczyli wojnę, której nigdy nie wygracie. Moja Wszechmoc nie może być naruszona, zmanipulowana ani kwestionowana. Gdy rzucicie wyzwanie Mojej Boskiej Interwencji ratowania świata, odczujecie Mój Gniew. Zostaniecie zniszczeni. Bójcie się wy, którzy powstajecie i przeklinacie Mojego Syna. Wasza pycha i nieposłuszeństwo będą waszym upadkiem. Ostrzegałem przez dawnych proroków o konsekwencjach ignorowania Mojego Głosu.

Teraz idę dalej, aby zakończyć początek ostatecznego szturmu na ludzkość. Zezwoliłem, by nastąpiła ostateczna bitwa. Dałem złemu duchowi ostatnią możliwość opanowania tych, których on pociąga. Czynię to po to, by dzięki Miłosierdziu Mojego Syna dusze przeciwstawiły się bestii. One zrobią to ze względu na swoją wierność Mojemu Synowi. Ci, którzy nie znają Mnie ani Mojego Syna, otrzymają tak wielkie Łaski, że przyjmą zbawienie. Całe zbawienie dokonuje się z Mocy Mojego Miłosierdzia. Tylko uparte i zatwardziałe serca pozostaną wierne bestii. Wszystkich pozostałych przyciągnę do Mnie. Sprawię, że każda dusza otrzyma wszelką szansę, by mogła się odkupić u Mojego Syna przed Dniem Ostatecznym.

Ta ostatnia Misja była tworzona w Niebie od początku. Wszyscy aniołowie i święci działają w jedności, aby przyprowadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem do Mnie, ich ukochanego Ojca. Teraz ma miejsce ostatnia podróż. Wszyscy, którzy idziecie z Moim Synem, pozostańcie w tym czasie blisko Niego. Tylko wtedy będziecie w stanie wytrzymać tę bolesną podróż, kiedy będziecie słuchali tego, co On wam powie. Nie dajcie się owładnąć przez tych, którzy dzień i noc będą pracowali, by was zmusić do odwrócenia się. Jeśli pozwolicie, aby tak się stało, bardzo trudno będzie się wam podnieść na nowo.

Bez Mojego Syna jesteście niczym. Beze Mnie jesteście niczym. Dopóki nie oddacie wszystkiego i nie pójdziecie za Prawdą, nigdy jej nie odnajdziecie.

Jeśli będziecie próbowali udaremniać Mi, waszemu Stwórcy, przekazywanie światu Prawdy, powalę was i w waszym płaczu nie doznacie żadnego pocieszenia. Odrzucę na pustkowie pysznych i aroganckich, którzy uważają, że wiedzą więcej niż Ja. Nie uda się wam, gdy będziecie przeciwstawiali się Mojemu Słowu i zaprzeczali Mojej Obecności, kiedy próbuję was ratować.

Niewdzięczny człowieku, pozostało ci niewiele czasu. Słuchając Mnie, możesz przyjść do Mnie, ale możesz to osiągnąć tylko wtedy, gdy się przyczołgasz i padniesz w pokorze na twarz przed Moim Synem. Moja Misja osiągnęła bardzo niebezpieczny etap, bo ci, którzy są Moimi wrogami, podejmą każdy wysiłek, aby rozerwać ją na strzępy. Może się wydawać, że tak się stało, ale wiedzcie, że Moi wrogowie mają bardzo mało czasu, a wkrótce, kiedy Moja cierpliwość się wyczerpie, już ich nie będzie, bo nigdy nie ujrzą Mojego Oblicza.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: Fear you, those who stand up and curse My Son

Sunday, August 25th, 2013 @ 18:00

My dearest daughter, I Am to bequeath a great Gift upon the world because of this My Most Holy Mission. I Am going to save 200 million souls, without hesitation, irrespective of how much they offend Me, and I will do this next week because of the suffering associated with this Mission.

My Act of Intervention is because of your request, My daughter, and I will continue to grant great Gifts as this Mission continues. Those who love Me will endure, with patience, the persecution they face and will continue to endure, because this is My Desire.

Those who persecute you, My dear little one, because you continue to proclaim the Holy Word of My Son, must know this. If you demonise My Son, I will punish you. If you demonise His Most Holy Word and then say that you are a child of God, I will cast you into the wilderness. Nothing will prevent My prophet from completing this Mission. Nothing. Try as you will, you will fail, for you will be fighting a war which you will never win. My Almighty Power cannot be touched, tampered with or challenged. Challenge My Divine Intervention to save the world and you will feel My Wrath. You will be destroyed. Fear you, those who stand up and curse My Son. Your pride and your disobedience will be your downfall. I have warned, through the prophets of old, the consequences of ignoring My Voice.

I now move forward to finalise the beginning of the final onslaught upon humanity. I have permitted the final battle to take place. I have given the evil one the last chance to infest those who are drawn to him. I do this so that by the Mercy of My Son, souls will defy the beast. They will do this because of their loyalty to My Son. Those, who do not know Me or My Son, will be given great Graces so that they will accept salvation. All salvation is by the Power of My Mercy. Only those stubborn hardened hearts will remain loyal to the beast. I will pull all the others towards Me. I will ensure that every chance will be given to every soul, so that they can redeem themselves, before My Son, before the final day.

This Final Mission has been created in Heaven since the beginning. All the angels and saints work in union to bring all of My children back to Me, their beloved Father. The final journey is now. All who walk with My Son, stay close to Him at this time. You will not be able to endure this painful journey unless you listen to what He tells you. Do not be swayed by those who will work day and night to force you to turn your back. If you allow this to happen you will find it very difficult to pick yourself up again.

You are nothing without My Son. You are nothing without Me. Until you surrender all and follow the Truth, you will never find it.

Attempt to prevent the Truth from being given to the world by Me, your Creator and I will strike you down and your weeping will be of no consolation. I will cast the proud and arrogant, who believe that they know more than Me, into the wilderness. You will not succeed when you defy My Word and deny My Presence when I try to save you.

Ungrateful man, you have little time left. By listening to Me, you can come to Me, but you can only do this when you crawl on your face and fall in humility before My Son. My Mission has reached a very dangerous phase as every effort will be made by those who are My enemies to tear it apart. This may seem to happen, but know that those enemies of Mine have very little time and soon, when My Patience has been expended, they will be no more, for they will never see My Face.

Your Father

God the Most High