Jezus Do Ludzkości

Sprawię, że kolejne miliony będą słuchały Moich Słów

wtorek, 20 sierpnia 2013 roku, godz. 19.20

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość i Moje Miłosierdzie dla wszystkich grzeszników oznaczają, że mogę udzielać wielkiego Miłosierdzia miliardom dusz. Od dzisiaj będę otwierał ich oczy na Moje Orędzia dla ludzkości. Sprawię, że kolejne miliony będą słuchały Moich Słów, abym mógł zabrać wiele więcej zagubionych dusz do Nowego Raju. Wszystkie te dusze, które nigdy nie przyjęłyby tych Orędzi z powodu swojego uporu, teraz zobaczą, czym one są – jest to akt Miłosierdzia z Mojej strony, abym mógł uratować ich dusze.

Księża, którzy potępili Moje Orędzia i oświadczyli, że są one słowami diabła, uświadomią sobie wtedy straszny błąd, jaki popełnili, odmawiając duszom możliwości słuchania Mojego Niebiańskiego Głosu.

Niewierzący, którzy usilnie starają się o uzyskanie pokoju, zostaną przyciągnięci do Moich Orędzi i wkrótce u Mnie będą szukali pocieszenia. Czekam na nich, i gdy tylko przyjdą do Mnie, wypełnię ich tęsknotą za Moją Miłością, tak by po prostu nie mieli siły Mnie zignorować.

Wierzący w Boga Ojca Wszechmogącego, którzy nie przyjmują Mnie, Jego Syna umiłowanego, odczują poruszenie w swoich duszach. Będą wołali o Prawdę, gdy zobaczą, jak świat zmienił się nie do poznania. Wtedy ci, którzy Mnie miłują i pozostają niezmiennie wierni swojej wierze, ale Mnie nie rozpoznają, gdy wołam do ich dusz, zostaną pokonani przez ostateczne zrozumienie, kiedy Moja Boska Obecność da im się rozpoznać. Będę się radował, gdy ci Moi wyznawcy pozwolą Mi się odpowiednio poprowadzić w tej ostatniej drodze.

Daję światu te Dary, ponieważ kocham każdego. Oczekujcie tego Daru z miłością i wdzięcznością.

Wasz Jezus

I will ensure that millions more hear My Words

Tuesday, August 20th, 2013 @ 19:20

My dearly beloved daughter, My Love and My Compassion for all sinners has meant that I grant great Mercy on billions of souls. As of today, I will open their eyes to My Messages for humanity. I will ensure that millions more hear My Words, so that I can take many more lost souls into the New Paradise. All such souls, who would never accept these Messages because of their stubbornness, will now see them, for what they are – an Act of Mercy on My part, so that I can salvage their souls.

Priests, who had denounced My Messages and declared them to be the words of the devil will by then realise the terrible mistake they made, by denying souls the opportunity of listening to My Heavenly Voice.

Non-believers, who have struggled to find peace, will now be drawn to My Messages and soon they will seek comfort from Me. I Am waiting for them and as soon as they walk towards Me, I will fill them with a longing for My Love so that they will be powerless to ignore Me.

Believers in God the Almighty Father, who do not accept Me, His beloved Son, will feel a stirring within their souls. They will cry out for the Truth as they witness the ways in which the world will have changed beyond recognition.

Then, those who love Me and who remain staunch in their faith, but who fail to recognise Me when I Call out to their souls, will be overcome by the final realization, when My Divine Presence will be made known to them. I will rejoice when these, My followers, allow Me to guide them properly on the final journey.

I give the world these Gifts because I love everyone. Await this Gift with love and thanksgiving.

Your Jesus