Jezus Do Ludzkości

Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

niedziela, 18 sierpnia 2013 roku, godz. 17.45

Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczęła się realizacja planu fałszywego proroka, by oszukać duchownych na świecie.

Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego wszyscy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to szeroko rozpowszechnione i wielu będzie mówić o tym, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą im, że ta nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie dążeniem do wprowadzenia jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje święte Słowo. Zamiast tego będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, którzy przejęli Stolicę Piotrową.

Nie miejcie złudzeń, ci, którym został udzielony Dar święceń kapłańskich, zostaną zaproszeni do udziału w fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę się znajdował na pierwszym miejscu, choć będzie się wydawało, że tak jest. Pieniądze będą siłą napędową i zostanie powołana nowa organizacja finansowa do zarządzania poszukiwaniem funduszy dla zapewnienia pomocy materialnej biednym tego świata.

Jeśli w jakikolwiek sposób zmienicie wasze święcenia kapłańskie, a następnie zaprzysięgniecie swoje życie komuś, kto łamie wszelkie więzi ze Mną, nie będziecie już zdolni, by Mi służyć. Będzie to wyglądało tak, jakby zostało dokonane dla uproszczenia wszystkiego w Oczach Boga. Ten plan będzie po to, by przekonywać te Moje wyświęcone sługi do udziału z własnej woli w ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem ustanowionym przeze Mnie, Jezusa Chrystusa.

W ten sposób zostanę znieważony. Wszelkie starania doprowadzające do zeświecczenia będą budziły aplauz niewierzących i będzie to postrzegane jako dobra rzecz dla nowego, tak zwanego współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa.

Wkrótce chrześcijanom wyda się dziwne, kiedy zobaczą, że członkowie świeckiego świata entuzjastycznie przyjmują Kościół katolicki. Ale wielu odrzuci swoje wątpliwości i pozbędzie się obaw, gdy popadnie w to wielkie oszustwo. Jądrem tego planu zrewolucjonizowania Kościoła jest nienawiść do Mnie i wszystkiego, co dałem Mojemu Kościołowi. Musicie badać wszystko, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Żądajcie wyjaśnień, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, by odpowiadało poganom. Żaden uczeń powołany przeze Mnie nigdy nie otrzymałby władzy, aby to zrobić, ponieważ równa się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy pozwolą na fałszowanie Mojego świętego Słowa i pozwolą odstawić je do lamusa, aby okazać szacunek tym, którzy Mnie odrzucają.

Wasz Jezus

They will be asked to pledge their allegiance, through a new oath, to remain faithful to the Church

Sunday, August 18th, 2013 @ 17:45

My dearly beloved daughter, the plan by the false prophet to deceive the world’s clergy has begun.

Under the guise of a renewal and regeneration of the Catholic Church, all the clergy, within this Church, will be sent on retreats to encourage them to accept the new apostolate. These will become widespread and many will be told that the objective is to unite everyone in the world, in the name of justice. This new mission will, they will be told, embrace the world’s poor and strive to bring about unity. They will be asked to pledge their allegiance, through a new oath, to remain faithful to the Church. They will not be asked to place their faith in Me or My Holy Word. Instead, they will swear allegiance to the new self-proclaimed leaders who have taken over the Chair of Peter.

Make no mistake that those who have been bestowed with the Gift of Holy Orders will be asked to participate in a falsity, where I, Jesus Christ, will not be at the forefront, though it will appear to be the case. Money will be a driving force and a new financial organization will be set up to control the seeking of funds to ensure that the world’s poor will benefit.

When you amend your Holy Orders, in any way, and then pledge your life to someone who breaks all ties with Me, you will no longer be fit to serve Me. Everything will be seen to be made simple in the Eyes of God. The plan will be to convince those sacred servants of Mine to take part, willingly, in the abomination, which will link society and a secular world with the Church, which was set up by Me, Jesus Christ.

This is how I will be insulted. Every effort to embrace secularism will be applauded by non-believers and this will be seen to be a good thing, for the new, so-called modern society of today.

It will soon seem strange to Christians when they see members of the secular world embrace the Catholic Church, so enthusiastically. But many will brush off their doubts and dismiss their concerns, as they will fall for the great deceit. At the kernel of this plan to revolutionize the Church lies a hatred for Me and everything that I gave My Church. You must question everything in the days ahead. Demand answers when they change My Teachings and twist them to suit pagans. No disciple, appointed by Me, would ever be given the authority to do this, for it amounts to blasphemy.

Woe to those who allow My Holy Word to be tampered with and allow room to be set aside to show respect for those who deny Me.

Your Jesus