Jezus Do Ludzkości

Muszą oni zachować święte mszały, szaty, Pismo Święte i święte krzyże. To wszystko zostanie zastąpione

sobota, 17 sierpnia 2013 roku, godz. 11.50

Moja szczerze umiłowana córko, wielu z tych, którzy są pobłogosławieni silną wiarą i miłością do Mnie, Jezusa Chrystusa, w końcu zaczyna rozpoznawać Mój Głos, gdy mówię do świata poprzez te Orędzia.

Niech ci, którzy prowadzą niewolnicze życie, służąc wężowi, wiedzą również, że to Ja jestem Tym, Który mówi. I tak zaczyna się batalia między tym, by wykonywać Moją Świętą Wolę, z jednej strony, a pragnieniem wrogów Boga, by ze Mną walczyć.

Ci, którzy planują zadawanie cierpienia ludzkości, jako część przymierza z bestią, będą zważali, aby nie postrzegano ich jako tych, którzy publicznie potępiają te Orędzia, bo czyniąc to, dodadzą im wiarygodności. Zamiast tego będą rozszerzać nienawiść do Mnie w inny sposób, począwszy od niszczenia wiary tych, którzy są w Moim Kościele. Obrócą serca tych, którzy Mnie kochają, przeciwko ich chrześcijańskim współwyznawcom. Przyjmą raczej pogan, czarownice New Age i czcicieli bestii, a nie chrześcijan protestujących przeciwko ohydnym pogańskim rytuałom, które będą sprawowane w kościołach katolickich, a wkrótce w innych kościołach chrześcijańskich.

Te wydarzenia dopiero mają nadejść. Proszę, nie myślcie, że obecne Msze Święte i sakramenty się zmieniły, choć jednak zmienią się bardzo szybko. A kiedy to zrobią, musicie się odwrócić i bronić Mnie.

Wiele zmian zostało zaplanowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat przez zło masonerii w Moim Kościele na ziemi. Teraz ich plany są już znane na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej i wkrótce zostaną ogłoszone. Zostaną odsłonięte wraz z ogłoszeniem, że Kościół katolicki jest właśnie modernizowany, by go móc dostosować do dzisiejszego nowego, nieuprzedzonego, liberalnego społeczeństwa. Oświadczą, że to będzie oznaczało odrzucenie przeszłości, a wtedy podadzą, że jego mottem będzie objęcie wszystkich wyznań, aby pokazać, że jego nastawienie nie jest zawężone. Ta zapowiedź będzie świętowana na całym świecie, a media podadzą te wspaniałe wieści na pierwszych stronach, podczas gdy przedtem komentowały one Kościół katolicki z niesmakiem.

Nasienie szatana zostanie rozrzucone i pojawią się nowe obrzędy, w których układ Mszy Świętych zostanie odmiennie przedstawiony, a wszystkie poprawne zwroty odnoszące się do Mojej Męki zostaną zastąpione bzdurami – pustymi słowami, pustymi naczyniami, pustymi tabernakulami. Wszystkie Moje krzyże zostaną zastąpione tajemnymi symbolami okultystycznymi.

O tym spustoszeniu powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu miejscach oznacza to koniec Mojej Najświętszej Eucharystii i koniec Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotują teraz wyrób świętych hostii. Muszą oni zachować święte mszały, szaty, Pismo Święte i święte krzyże. To wszystko zostanie zastąpione. Musicie szybko się zebrać i planować, bo nie pozwolą wam odprawiać Mszy według Mojej Woli.

Będę was prowadził, Moi wyświęceni słudzy, gdy nadejdzie czas. Wy chrześcijanie, którzy wierzycie, że ta obrzydliwość będzie widoczna tylko w Kościele katolickim, wiedzcie, że to dotknie wszystkie kościoły chrześcijańskie, dopóki nie zabronią wszelkich wzmianek o Mnie czy Moich znaków. Z czasem będziecie surowo karani za wspominanie Mojego Imienia.

Będziecie zaskoczeni, jak szybko ten na pozór niewinny, odnowiony, ale w istocie zanieczyszczony Kościół popadnie w ohydny kult. Zadadzą sobie wyjątkowy trud, aby karać tych, którzy będą przeciwstawiać się ich, stworzonej przez człowieka, pogańskiej nowej światowej religii.

Chrześcijanie i żydzi będą głównym celem nienawiści i będą prześladowani z powodu swojej religii.

Wzywam was, abyście zamiast się lękać, przygotowali się do walki w Moje Imię. Nigdy nie zapominajcie, jak bardzo jestem nadal znienawidzony. Wiedzcie, że kiedy pójdziecie za Mną w tych zbliżających się czasach, wasz krzyż będzie dużo cięższy niż tych, którzy szli przed wami.

Wasz Jezus

They must retain the Holy Missals, the vestments, the Holy Bible and the Holy Crosses. These will all be replaced

Saturday, August 17th, 2013 @ 11:50

My dearly beloved daughter, many of those who are blessed with a strong faith and love for Me, Jesus Christ, are finally beginning to recognise My Voice, as I speak to the world through these Messages.

Those who spend their lives slavishly serving the serpent know also that it is I Who speaks. And so the battle to do My Holy Will, on the one hand, and the desire by the enemies of God to fight Me, begins.

Those who are planning to inflict suffering upon humanity, as part of a covenant with the beast, will be careful not to be seen to denounce these Messages publicly, as by doing so, they will give credence to them.Instead, they will spread hatred against Me in other ways, starting by destroying the faith of those within My Church. They will turn the hearts of those who love Me against their fellow Christians. They will embrace pagans, new age witches and worshipers of the beast, rather than Christians, who will object to the vile pagan rituals, which will be performed in Catholic Churches and soon other Christian churches.

These events are still to come. Please do not think that the current Holy Masses or Sacraments have changed yet, although they will change very soon. When they do, you must turn your back and defend Me.

Much change has been planned for the last few years by the evil of Masonry in My Church on Earth. Now their plans, already made known within the highest ranks in the churches, are about to be announced. They will be unveiled with the announcement that the Catholic Church is being modernized, so that it can become relevant in today’s new, open-minded, liberal society. It will say, it will be putting the past behind and it will then say that its motto will be to embrace all creeds, to show that it is not narrow in attitude. This announcement will be celebrated all over the world and the media will cover this great news on its front pages, when before it viewed the Catholic Church with distaste.

The seed of Satan will be spent and the new ceremonies, where the format of the Holy Masses will be presented backwards, but all the correct phrases relating to My Passion will be substituted with nonsense – empty words – empty vessels – empty tabernacles. All My Crosses will be replaced with the secret symbols of the occult.

This is the desolation spoken of to the prophet Daniel. This is the end of My Holy Eucharist and the end of the Mass, as you know it, in many places. But My beloved loyal servants will prepare now, the production of the Holy Hosts. They must retain the Holy Missals, the vestments, the Holy Bible and the Holy Crosses. These will all be replaced.

You must gather soon and plan, for you will not be allowed to say Mass according to My Will.

I will guide you, My sacred servants, when the time comes. To those Christians who believe that this abomination will only be seen in the Catholic Church, then know that it will affect all Christian churches, until they banish all mentions of, or signs of, Me. In time, you will be severely punished for mentioning My Name.

You will be shocked at how quickly the seemingly innocent, renewed, but contaminated, Church will descend into a wicked cult. They will go to extraordinary lengths to punish those who will defy their manmade, pagan, new world religion.

Christians and Jews will be the main target of hatred and they will be persecuted because of their religion.

Instead of being fearful, I Call you to be prepared to fight for My Name. Never forget how much I Am still hated. Know when you follow Me, in these times which lie ahead, your cross will be much heavier than those who came before you.

Your Jesus