Jezus Do Ludzkości

Kiedy oddajecie cześć Mojej Matce, musicie nawiedzać Jej sanktuaria i tam składać Jej hołd

środa, 14 sierpnia 2013 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, żaden żyjący człowiek nigdy nie może w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan. Wiedzcie, że nigdy nie będzie robił złego wrażenia na tych, których opanowuje. Wręcz przeciwnie, będą oni bardzo atrakcyjni, zabawni, wiarygodni i przekonujący, kiedy będą stosować swoje grzeszne taktyki wobec was, po to, byście przyjęli ich oszustwo.

Ci w Moim Kościele, którzy oddają hołd złemu duchowi i którzy niewolniczo postępują zgodnie z jego instrukcjami, bardzo was zmylą poprzez swoje święte zachowanie. Przekonają wielu z was do siebie, tak że będzie się wam wydawało, iż oni prawdziwie oddają cześć Mnie i Mojej ukochanej Matce. Ale wiedzcie, że każdy gest i pozornie święty czyn będzie maskował zniewagę przed ołtarzami, które zostały przeznaczone do tego, by oddawać cześć Mojemu Imieniu. Musicie wiedzieć, że gdy będą oni oddawać cześć bestii, zaprezentują to, co będzie się wam wydawało świętymi czynami, lecz będą działali na odwrót. Ich intencje będą się wydawały najświętsze i pełne szacunku, ale nie dajcie się zwieść.

Kiedy oddajecie cześć Mojej Matce, musicie nawiedzać Jej sanktuaria i tam składać Jej hołd. Ci, którzy Mnie kochają, pójdą do Niej. Oni nie mogą zgodzić się na to, aby Moja Matka została wydana przed sąd wrogów Mojego Kościoła.

Zostaniecie poproszeni o akceptację znaków, postrzeganych jako dobre, wydających się wyrażać szacunek dla Boga w Trójcy Jedynego, Mojej Matki i wszystkich świętych. Ale one zawsze będą pokazywane wam przez wrogów Boga w inny sposób. Kiedy to, czego się nie spodziewacie, zostanie przedstawione, wiedzcie, że to jest wielki znak bestii, który oszustwem doprowadzi świat do uwierzenia, że on i jego kohorty są świętymi.

Wasz Jezus

When you honour My Mother, you must visit her Shrines and pay homage to her there

Wednesday, August 14th, 2013 @ 15:15

My dearly beloved daughter, no living man can ever fully understand how cunning Satan is. In those he infests, know that they will never give you the impression of evil. On the contrary, they will be very appealing, humourous, authoritative and convincing when they reveal their sinful ways to you, so that you will be accepting of their deceit.

Those, within My Church, who pay homage to the evil one and who slavishly follow his instructions, will greatly confuse you by their holy demeanor. They will win many of you over to their ways, as it will seem to you that they truly honour Me and My beloved Mother. But know that every gesture and seemingly holy act will camouflage an insult before the altars, which are designated to honour My Name. You must know that when they honour the beast, they will present what will seem like holy acts before you, but they will be back to front. Their intentions will seem to be most holy and respectful, but do not be deceived.

When you honour My Mother, you must visit her Shrines and pay homage to her there. Those who love Me will go to her. They must never accept that My Mother can be commanded to the court of the enemies of My Church.

The other signs which the world will be asked to accept, which will seem to honour the Triune God, My Mother and all the saints, will seem to be good. But they will always be shown to you in a different way by the enemies of God. When the unexpected is presented, know that this is a great sign of the beast, who will fool the world into believing that he and his cohorts are saints.

Your Jesus