Jezus Do Ludzkości

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na ziemi

sobota, 10 sierpnia 2013 roku, godz. 12.49

Moja szczerze umiłowana córko, żaden człowiek pośród was nie ma tak czystej duszy, aby mógł oceniać innych w Moje Imię. Ale wiedzcie o tym, wy, którzy jesteście Mi wierni i którzy przestrzegacie Mojego Nauczania – będziecie musieli cierpieć wielki smutek, gdy będziecie musieli być świadkami największej diabelskiej obrzydliwości, która czeka świat.

W imię sprawiedliwości społecznej i współczucia społecznego fałszywy prorok wyznaczy to, w co świat uwierzy, by posłużyło ewangelizacji i utworzeniu nowoczesnego kościoła. Ten kościół będzie postrzegany jako ten, który dotrze do wszystkich grzeszników i obejmie tych grzeszników, których grzechy nie są do zaakceptowania przeze Mnie.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal będziecie głosili Prawdę. Wszystkie próby dochowania Mi wierności będą ostro atakowane. Będziecie wyrzutkami i zostaniecie uznani za prawicowych odszczepieńców. Wszelka próba podtrzymania tradycji Świętych Obrzędów będzie ignorowana.

Nie wolno lekceważyć mocy tych, którzy będą wprowadzać w błąd Moje kościoły na ziemi, ponieważ miliony świętych sług przyjmie nową, fałszywą doktrynę. Będą błędnie wierzyć, że ta nowa doktryna jest formą ewangelizacji. Ich wsparcie, jako ochoczych sług obrzydliwości, sprawi, że stanie się to bardzo trudne dla tych chrześcijan, którzy znają Prawdę. Ich głosy będą jak szept pośród krzyków tych, którzy staną się niewolnikami kłamstw wymyślonych w Moje Imię.

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na ziemi. Ówcześni kapłani, którzy twierdzili, że kochają Boga, nie wahali się uciszyć głosów Moich uczniów, którzy przynieśli im wieści o tym, Kim Ja jestem. Tym razem, gdy zapowiadam Moje Powtórne Przyjście, tego dręczenia doświadczą Moi prorocy i Moi uczniowie, kiedy ich głosy zostaną odrzucone, a oni sami będą oskarżeni o bluźnierstwo.

Chociaż Moi uczniowie powiększają swoje szeregi, będą jak nędzarze i będą się wspinać na wzgórze Kalwarii nadzy, pozbawieni wszystkiego z wyjątkiem swojej wiary. Gdy będą podtrzymywali Płomień Mojego Światła w Moim Kościele, Mój prawdziwy Kościół nigdy nie odejdzie od Prawdy, a oni będą nieśli na swoich barkach ciężki krzyż. To jest Krzyż zbawienia, bo na swoich biednych, zmęczonych barkach będą nieśli grzechy tych, którzy Mnie opuścili. Ich los będzie trudny. Z powodu miłości do Mnie będą cierpieli za innych, aby uratować ich nędzne dusze.

Te dusze nie zasługują na zbawienie. Zostaną one uratowane tylko dlatego, że Ja postanowiłem, aby je uratować. Będą Mnie obrażali, sprawią straszliwe cierpienia Moim wiernym wyznawcom i Mojej udręczonej Armii Reszty. Jednak uratuję ich z powodu wiary tych, którzy są w Mojej Armii Reszty.

Niech pozostali ludzie, którzy sprzedali swoje dusze bestii, to wiedzą. Możecie nie wierzyć w piekło, ale ujawnię wam, jakie cierpienie ono wam przyniesie. Dzień, w którym pokażę wam stopnie tortur w piekle, przerazi was i wielu z was będzie krzykiem wzywało Mojego Miłosierdzia. I uratuję was, jeśli poprosicie Mnie o wybaczenie. Zrobię to podczas Dnia wielkiego Ostrzeżenia. Ci z was, którzy doświadczą płonącego ognia piekielnego, ale którzy nie zwrócą się do Mnie, nie przetrwają Ostrzeżenia, a ta chwila, kiedy Mnie odrzucicie, będzie waszą ostatnią.

Wy wszyscy, którzy pozostajecie wierni Mnie i Mojemu Słowu, wiedzcie, że chociaż będziecie cierpieli, przyszłość, jaka przed wami stoi, jest przyszłością wielkiej Chwały.

Ci, którzy nie będą zważać na Moje Ostrzeżenie ani nie będą słuchać Prawdy, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie. Ci z was, którzy oddają cześć bestii i którzy będą podążać za fałszywym prorokiem w nowej światowej religii, zostaną żywcem z tymi dwoma wrzuceni w płonący ogień piekielny.

Prawda jest gorzka w smaku, ale jeśli ją przyjmiecie, przyniesie wam Życie Wieczne, gdzie ze swoimi najbliższymi będziecie radowali się Moim Królestwem na wieki. Nie odcinajcie pępowiny Życia Wiecznego, bo będziecie cierpieć straszne męki i nigdy nie otrzymacie ułaskawienia.

Wasz Jezus

Know that the pain of rejection will be exactly as I, and My apostles, had to suffer during My Time on Earth

Saturday, August 10th, 2013 @ 12:49

My dearly beloved daughter, not one man amongst you is so clean of soul that he can judge others in My Name. But know this, those of you who are loyal to Me and who follow My Teachings – you will have to bear much sorrow when you have to witness the greatest evil abomination, which faces the world.

In the name of social justice and social compassion, the false prophet will set out, what the world will believe to be, to evangelise and create a modern church. This church will be seen to reach out to all sinners and to embrace those sinners whose sins are not acceptable by Me.

You, My beloved followers, will be viewed as a heretic sect, because you will continue to proclaim the Truth. All attempts to remain true to Me will be attacked vigorously. You will be outcast and declared to be right-wing dissidents. Any attempt to retain the traditions of the Sacred Ceremonies will be ignored.

The power of those who will mislead My churches on Earth must not be underestimated, as millions of sacred servants will embrace the new false doctrine. They will, mistakenly, believe that this new doctrine is a form of evangelism. Their support, as willing servants of the abomination, will make it very difficult for those Christians who know the Truth. Their voices will be like whispers amidst the screams of those who will become slaves to lies, created in My Name.

Know that the pain of rejection will be exactly as I, and My apostles, had to suffer during My Time on Earth. The priests of the day, who claimed to love God, had no hesitation in silencing the voices of My disciples, who brought them the news of Who I was. This time, as I herald My Second Coming, My prophets and My disciples will find it harrowing when their voices will be dismissed and they will be accused of blasphemy.

While My followers expand and grow, they will be like paupers and they will climb the Hill of Calvary – naked, with nothing except their faith. While they will keep the Flame of My Light alive in My Church – My True Church – they will never deviate from the Truth and they will carry on their backs a heavy cross. This is the cross of salvation, for on their poor, weary backs they will carry the sins of those who deserted Me. Their lot will be hard. Because of their love for Me, they will suffer because of others, in order to save their sorry souls.

These souls do not deserve to be saved. They will only be saved because I choose to save them. They will have insulted Me, caused terrible suffering to My loyal followers and tormented My Remnant Army. Yet, I will save them because of the faith of those in My Remnant Army.

Those other people, who have sold their souls to the beast, know this. You may not believe in Hell, but I will reveal to you what suffering it will bring you. The day I will show you the levels of torture in Hell, it will terrorise you and many of you will scream for My Mercy. And I will save you, if you ask Me to forgive you. I will do this during the Day of the Great Warning. Those of you, who witness the burning fires of Hell, but who will not turn to Me – you will not survive The Warning and that moment when you reject Me will be your last.

All those, who remain loyal to Me and true to My Word – though you will suffer – the future ahead of you is one of great glory.

Those who will not heed My Warning or listen to the Truth will be in great danger.

Those of you, who idolise the beast and who follow the false prophet into the new world religion, will be thrown in the burning fires of Hell, alive, with these two.

The Truth is bitter to taste, but when you accept it, it will bring you Eternal Life, where you will enjoy My Kingdom forever with your loved ones. Do not cut off the umbilical cord to Eternal Life, for you will suffer such terrible suffering and you will never be given a reprieve.

Your Jesus