Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Imiona tych, którzy są w Księdze Żyjących, są głównym celem bestii

sobota, 3 sierpnia 2013 roku, godz. 13.17

Moja najdroższa córko, wołam do ludzkości z Najwyższego i Najświętszego Królestwa.

Moje biedne dzieci, jak bardzo cierpicie z powodu grzechu Lucyfera, jednak musicie wiedzieć, że przez Moją wszechpotężną Moc zetrę go i wszystkich upadłych aniołów z powierzchni ziemi. Ten czas jest bliski, zatem musicie się przygotować.

Wiedzcie, że upadli aniołowie i demony są nieznani i niewidzialni dla większości z was, ale chodzą wśród was, kusząc was każdego dnia, by doprowadzać was do upadku. Gdy zostaniecie złapani w tę sieć oszustwa, wkrótce się przekonacie, że nie będziecie mogli odpocząć ani też znaleźć prawdziwego pokoju w swoich duszach.

Oświadczam, że ci, którzy przez fałszywego proroka zejdą na manowce, zagubią się i będą zdezorientowani, gdy zaakceptują to wielkie oszustwo, w którym staną się oni ochoczymi ofiarami. Gdy obrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Synowi umiłowanemu, Jezusowi Chrystusowi, to nie będzie się wam wydawało, że tak się dzieje. Będziecie sądzić, że sakramenty są takie same, chociaż będą wam one udzielane inaczej. Staną się pustymi naczyniami i nie będą już dla Mnie do przyjęcia.

Świat jest Mój, jednak Moje dzieci nie chcą Mnie, swojego ukochanego Ojca, swojego Stwórcy. Ich umysły zostały zamknięte, a zły duch wykorzystał Mój Dar inteligencji, aby skusić ich do uwierzenia, że tak naprawdę nie mógłbym istnieć. Ci, którzy nie wierzą we Mnie, nie będą mieli prawdziwej miłości, radości czy pokoju w swoim życiu. Ani nie przyjmą Życia Wiecznego. Zamiast tego będą gonić tylko za przyjemnościami ciała, choć wiedzą, że ich życie na ziemi jest krótkie.

Ja, jako Ojciec, Który kocha każdego z nich, przyciągnę ich do Siebie poprzez wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Moja Moc jest wszechogarniająca, a szatan, Mój Lucyfer, który odciął się od Mojego Biodra z powodu swojej pychy, nigdy Mnie nie pokona. Dlatego ci, którzy idą za nim, wbijają ten sam klin pomiędzy siebie a Mnie. Poznają po znakach, które teraz ujawniam, że jest tylko jeden Bóg, jeden Stwórca, jeden Raj. Żaden z rajów, o których powiedzieli im fałszywi prorocy na świecie, odwodzący Moje dzieci coraz dalej ode Mnie, nie istnieje ani nie będzie mógł kiedykolwiek zaistnieć. Ja jestem wszystkim, co istnieje. Stworzyłem wszystko. Zakończę wszystko. Wszystko musi być zgodnie z Moją Świętą Wolą. Jeśli będziecie walczyć z Moją Wolą, staniecie się niczym. Przyjmijcie Moją Wolę, a pozostaniecie Moimi dziećmi.

Wam, którzy wierzycie we Mnie, nigdy nie wolno odrzucić Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyszedłem na świat poprzez Mojego Syna, aby doprowadzić was ponownie do Mojego Miłosierdzia, ale Go odrzuciliście. Zabiliście Go, ale jednak nigdy nie zabiliście Mojej Miłości do was. Dlatego pozwoliłem na Jego Ukrzyżowanie, aby przynieść wam zbawienie. Śmierć Mojego Syna na Krzyżu stała się waszą drogą do zbawienia. Jego Śmierć nie była tym, czym się wydawała w oczach złego ducha – porażką. Przez ten akt wielkiego cierpienia, który znosił z największą pokorą, pokonał szatana. I to z powodu Śmierci Mojego Syna na Krzyżu moc szatana nad ludzkością doznała klęski. Mimo że nie może on wziąć wszystkich Moich dzieci ze sobą w otchłań, to jednak wielu jeszcze uwiedzie swoimi kłamstwami. Dlatego musicie walczyć, dzieci, nie tylko o swoje własne dusze. Jeśli Mnie kochacie, pokochacie Mojego Syna. Jeśli kochacie Mojego Syna, to musicie Mu pomóc ratować wszystkich grzeszników.

Zwracam się do was, aby wam powiedzieć, że kiedy wzywam dusze, zwłaszcza te, które Mnie nie znają, a także te, które Mnie znają, ale nie chcą przyjąć Moich przykazań, to mają tak niewiele czasu na uratowanie siebie od wiecznych tortur.

Ci, których imiona są w Księdze Żyjących, są głównym celem bestii. Wiele z tych dusz jest wyznawcami Mojego Syna i są wierne Kościołowi. Zwrócą się przeciwko Mojemu Synowi, przyjmując nowe prawa nie od Mojego Syna, do których przełknięcia jako nowej religii zostaną zmuszeni. Ta nowa religia jest starannie planowana od wielu lat. Przestrzega ona satanistycznych rytuałów, ale wielu tego nie rozumie. Jeśli przyjmiecie te rytuały, dacie moc szatanowi. Kiedy dacie mu tę moc, będziecie potrzebowali wiele modlitwy, ponieważ on pochłonie was z ciałem i duszą.

Moje dzieci, interweniuję teraz poprzez kary na ziemi. Te biedne dusze, które tracą swoje życie przez te kary, pomagają uratować tych, którzy są wobec Mnie zagubieni.

Kiedy jesteście przerażeni niegodziwością szatana i jego wpływem na wasze życie, pamiętajcie, że zniszczę jego przedstawicieli na ziemi. Skrócę wasze cierpienie, bo pragnę zbawienia dusz. Gdybym pozwolił temu złu rozwijać się, nie byłbym w stanie ocalić tych wszystkich dusz, których imiona znajdują się w Księdze Żyjących.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The names of those in the Book of the Living are the primary target of the beast

Saturday, August 3rd, 2013 @ 13:17

My dearest daughter, I Call on humanity from the Highest and Most Holy Realm.

My poor little children, how you suffer for the sin of Lucifer, but you must know that, by My Almighty Power, I will wipe him and all the fallen angels off the face of the Earth. That time is close, so you must prepare.

Know that the fallen angels and demons are unknown and invisible to most of you, but they walk amongst you, tempting you every day so that you will fall. When you are taken into this web of deceit, soon you will find that you will be unable to rest or find true peace in your souls.

I declare that those who are led astray by the false prophet will find themselves lost and confused as they accept the great deceit, in which they will become willing victims. When you turn on Me and My beloved Son, Jesus Christ, it will not appear to you that this is the case. You will believe that the Sacraments are the same, although they will be presented to you differently. They will become empty vessels and will no longer be acceptable by Me.

The world is Mine, yet My children do not want Me, their beloved Father, their Creator. Their minds have been blocked and the evil one has used My Gift of intelligence to tempt them into believing that I could not possibly Exist. Those who do not believe in Me will have no real love, joy or peace in their lives. Nor will they accept Eternal Life. Instead, they will seek out only pleasures of the flesh, although they know that their lives on Earth are short.

I will, as a Father Who loves each of them, pull them to Me through the Great Mercy of My Son. My Power is all-encompassing and Satan, My Lucifer, who cut himself away from My Hip, because of his pride, will never defeat Me. Those who follow him, therefore, have driven the same wedge between themselves and Me. They will know by the signs I now reveal that there is only One God, One Creator, one Paradise. All the paradises they are told about, by the false prophets in the world, who lead My children away from Me, do not, nor can they ever exist. I Am all there is. I created all. I will end all. All must be according to My Holy Will. Fight My Will and you will become nothing. Accept My Will and you remain My child.

To those who do believe in Me, you must never reject My Son, Jesus Christ. I came into the world through My Son to bring you back into My Mercy, but you rejected Him. You killed Him, but still you never killed My Love for you. This is why I allowed His Crucifixion to bring you salvation. This, My Son’s death on the Cross, became your way to salvation. His death was not what it seemed – a failure in the eyes of the evil one. It was through this act of great suffering, endured with the greatest humility, which defeated Satan. And it was because of My Son’s death on the Cross, that Satan’s power over humanity failed. Even though he cannot take all of My children with him into the abyss, many will still be seduced by his lies. This is why you must fight, children, not just for your own souls. If you love Me, you will love My Son. If you love My Son, then you must help Him to save all sinners.

I Call on you to tell you that when I Call on souls, especially those who do not know Me, as well as those who do know Me, but who refuse to accept My Commandments, that they have only so much time to save themselves from eternal torture.

The names of those in the Book of the Living are the primary target of the beast. Many of these souls are followers of My Son and are loyal to the Church. They will turn on My Son by accepting new laws, not of My Son, which they will be forced to swallow as a new religion. This new religion has been carefully planned for many years. It follows Satanic rituals, but many will not understand this. When you embrace these rituals, you will give power to Satan. When you give him this power, you will need much prayer, for he will devour you in body as well as in soul.

My children, I intervene now through punishments on the Earth. The poor souls who lose their lives through these chastisements are helping to save those of you who are lost to Me.

When you feel frightened by the wickedness of Satan and his influence in your lives, remember that I will destroy his representatives on Earth. I will cut short your suffering, because I wish to save souls. If I allowed this evil to continue, I would not be able to salvage all those souls whose names are in the Book of the Living.

Your beloved Father

God the Most High