Jezus Do Ludzkości

Obecna na świecie niegodziwość osiągnęła skalę niespotykaną od czasów Noego

czwartek, 1 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę objąć was wszystkich, Moi drodzy wyznawcy, i zabrać was do Mojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa. Jak bardzo chciałbym zabrać was wszystkich i ukryć przed niegodziwością, która jest knuta przeciwko wszystkim chrześcijanom.

Obecna na świecie niegodziwość osiągnęła skalę niespotykaną od czasów Noego i jest jakby niewidzialną siecią, która pokrywa ziemię. Jest ona tak zabójcza, że bardzo niewielu naprawdę pojmuje związany z nią stopień wyrafinowania. Ale uświadomcie sobie, że zostanie wam przedstawiony ten plan – którego szczegóły zostaną podane światu przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Moje kościoły na ziemi – i będą oczekiwać, żebyście go przyjęli. Wtedy będą się domagali, abyście go pochłonęli i nie dadzą wam wyboru. Pod przykrywką całego tego mataczenia zażądają od was, abyście się wyrzekli Mnie, Jezusa Chrystusa.

Ostrzegam ten świat, że gdy będziecie próbowali odrzucić Moją Boskość – wy i wszyscy zaangażowani w ten podstępny spisek – zostaniecie oznakowani jako wrogowie Boga. Kiedy stajecie po stronie bluźnierczych praw, jesteście winni grzechu przeciwko Bogu.

Nadal będę was ostrzegał, aby otworzyć wam oczy na Prawdę, ale nie mogę was zmusić do dochowania Mi wierności. Nie mogę was zmusić, abyście Mnie kochali. Wasza wolna wola jest waszą własnością, ale jeśli zwrócicie się do Mnie i poprosicie, abym was prowadził, otworzę wam oczy na Prawdę. Gdy przyjmiecie Prawdę, uratuję was.

Moi biedni wyznawcy, wiedzcie, że gdy świat obróci się przeciwko Bogu, to wszechpotężna Moc Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy Jego wrogów, jednego po drugim.

Wasz Jezus

The wickedness present in the world is on a scale not seen since the days of Noah

Thursday, August 1st, 2013 @ 15:00

My dearly beloved daughter, how I yearn to embrace all of you dear followers of Mine and take you into My Refuge of peace and safety. How I wish I could take you all and hide you from the wickedness, which is being plotted against all Christians.

The wickedness present in the world is on a scale not seen since the days of Noah and it is like an invisible net, which covers the Earth. So lethal is it that very few really understand the level of sophistication involved. But be aware, this plan - the details of which will be given to the world – by those who say that they represent My churches on Earth – will be brought before you and you will be expected to accept it. Then you will be demanded to devour it and you will be given no choice. What you will be asked to do, behind all the garble, is to deny Me, Jesus Christ.

I warn the world, that when you try to dismiss My Divinity – you and all those involved in this devious plot – you will be marked as an enemy of God. When you side with blasphemous laws, you are guilty of sin against God.

I will continue to warn you, to open your eyes to the Truth, but I cannot force you to remain true to Me. I cannot force you to love Me. Your free will is your own, but if you turn and ask Me to guide you, I will open your eyes to the Truth. When you accept the Truth I will save you.

My poor followers, know that as the world will turn against God, that the Almighty Power of My Father will intervene and destroy His enemies one by one.

Your Jesus