Jezus Do Ludzkości

Zaufajcie Mi, a otworzę wam oczy na Prawdę o waszej chwalebnej przyszłości

poniedziałek, 22 lipca 2013 roku, godz. 19.09

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich młodych ludzi na świecie, wszystkich wyznań i wszystkich wiar. Ja Jestem Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata, i wkrótce dam się wam poznać. Gdy to nastąpi podczas nadprzyrodzonego zjawiska, które będzie doświadczone na całym świecie w tym samym czasie, poznacie Prawdę.

Możecie nie uznawać teraz Mojego wezwania względem was. Możecie nie przyjmować Mnie w waszym codziennym życiu, ale kiedy odczujecie Moją Miłość, nic innego nie będzie miało ponownie dla was znaczenia. Czas Powtórnego Przyjścia jest bliski. To wydarzenie, kiedy przyjdę przynieść pokój i ogłoszę Nowy Raj, przepełni was radością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliście. Przyniosę wam życie przekraczające wasze marzenia – życie, które gdy ujrzycie jego przebłysk, okaże się wszystkim tym, czego pragniecie.

Nie należy się bać Powtórnego Przyjścia, bo będzie to najpotężniejsze radosne wydarzenie. To jest Moja obietnica. Nigdy nie wolno wam się martwić ani czuć, że życie się kończy – że zostanie wam zabrany czas na świecie, który uznajecie za oczywisty – ponieważ życie dopiero się zacznie. Tym razem nie będzie męki, bólu, złości, nienawiści ani podziałów. Tylko miłość będzie rozkwitać, a wraz z nią życie pełne wspaniałości, bo będziecie żyli w wielkiej jedności, miłości i pokoju ze swoimi bliskimi.

Przygotowuję świat do tego Wielkiego Wydarzenia, które zostało zapowiedziane. Aby się przygotować – tak żeby w mgnieniu oka świat zmienił się na dobre – musicie przyjść do Mnie. Aby otrzymać życie w Nowym Raju, w którym zachowacie doskonałe ciało i duszę, musicie Mnie prosić, abym oczyścił wasze dusze. Abym tego dokonał, musicie Mnie poprosić, abym wam przebaczył wasze grzechy. To jest takie proste. Wiem, że jesteście grzesznikami. Wiecie, że jesteście grzesznikami, ale to nigdy nie może was ode Mnie oddzielić.

Jeśli się martwicie lub boicie, to powiedzcie Mi o swoich obawach, a Ja ukoję wasz ból. Zaufajcie Mi, a otworzę wam oczy na Prawdę o waszej chwalebnej przyszłości. Kiedy ziemia zostanie odnowiona, a Powtórne Przyjście ogłoszone, będę czekał, by was powitać. Zawsze będę was kochał, bo to za was oddałem Moje Ciało, kiedy pozwoliłem im, aby Mnie ukrzyżowali. Skoro kocham was tak bardzo, to nic nie powinno wam w tym przeszkodzić, aby dziś się do Mnie zwrócić.

Czekam na wasze wołanie.

Wasz Jezus

Trust Me and I will open your eyes to the Truth of your glorious future

Monday, July 22nd, 2013 @ 19:09

My dearly beloved daughter, I call out to all the young people in the world, of all creeds and all faiths.

I Am Jesus Christ, the Saviour of the world and I will make Myself known to you, soon. Once this happens, during a supernatural event, which will be experienced all over the world at the same time, you will know the Truth.

You may not accept My Call to you now. You may not welcome Me in your day to day lives, but when you feel My Love, nothing else will matter to you again. The time for the Second Coming is close. This event, when I come to bring Peace, as I herald in the New Paradise, will overwhelm you with a joy, which you have never before experienced. I will bring you a life beyond your dreams – a life which when glimpsed will be all that you desire.

The Second Coming is not to be feared, as it will be the most powerful, joyous occasion. This is My Promise. You must never worry or feel that life is over – that you will be denied the time you take for granted in the world – because life will only be beginning. This time there will be no torment, hurt, anger, hate or division. Only love will thrive and with it, a life of splendour, where you will live in great unity, in love and peace with your loved ones.

I Am preparing the world for this Great Event, which has been prophesised. In order to prepare – so that in the blink of an eye, the world will change for good – you must come to Me. To be given this life in the New Paradise, where you will retain a perfect body and soul, you must ask Me to cleanse your soul. In order for Me to do this, you must ask Me to forgive you your sins. It is this simple. I know you are a sinner. You know that you are a sinner, but this must never separate you from Me.

If you are troubled or fearful, then tell Me your worries and I will soothe your pain. Trust Me and I will open your eyes to the Truth of your glorious future. When the Earth is renewed and the Second Coming is announced, I will be waiting to greet you. I will always love you, because it was for you that I gave up My Body, when I allowed them to crucify Me. If I love you so much, then nothing should stand in your way to call on Me today.

I await your call.

Your Jesus