Jezus Do Ludzkości

Posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila

niedziela, 7 lipca 2013 roku, godz. 17.35

Moja szczerze umiłowana oblubienico, jakie to ma znaczenie, że krzyczą na ciebie lub przeklinają cię w Moje Imię? Jakie to ma znaczenie, że wszyscy ci, którzy głoszą Moje Najświętsze Słowo i którzy niezłomnie trwają w jedności ze Mną, są zakuci w kajdany i bici? Czyż nie wiesz, że Moja Moc jest wszechpotężna i że nie można Mnie zniszczyć, chociaż nawet mogą złamać Mi Kości?

Kiedy lekarz walczy o ocalenie życia człowieka, zrobi wszystko, co jest możliwe, bez względu na koszty, aby osiągnąć cel. Jeśli inni starają się go powstrzymać przeszkadzając mu – a jest on oddanym lekarzem – to będzie ignorował wszystkie protesty i próby ingerowania w jego działania, jeśli wie w swoim sercu, że może uratować i uratuje to życie. I dalej to robi, aż wszyscy ujrzą owoce jego trudu. Wytrwa on, aż życie zostanie uratowane, a następnie, kiedy wszystko będzie już uczynione, zostanie powitany z miłością przez tych samych ludzi, którzy niezależnie od powodów swojego działania próbowali przeszkodzić mu w jego wysiłkach na rzecz podtrzymania życia. I tak wszelkie napięcia zostaną zapomniane.

To samo dotyczy tej świętej Misji obiecanej przez Mojego Ojca, aby ratować życie Jego dzieci w tych ostatnich czasach przed Moim Powtórnym Przyjściem. Spodziewajcie się ingerencji w tę Misję, bo gdyby nie budziła ona tak wielkiego sprzeciwu, mielibyście pewność, że Moje obecne Orędzia do was nie mogłyby pochodzić od waszego ukochanego Jezusa.

Kiedy Prawda jest ogłaszana, nie znajduje łatwego przyjęcia, mimo że jest ona Słowem Boga. Jednak gdy przedstawiane są kłamstwa przebrane za prawdę, są one chętnie przyjmowane i w większości przypadków witane ciepło z otwartymi ramionami. Ostrzegam was przed kłamstwami, które zostaną przedstawione przez Moich wrogów deklarujących się jako Moi rzecznicy. Będą oni wprowadzać was w błąd na wiele sposobów z obawy, że przyłapiecie ich na oszustwie. Poświęcą swój czas na wiązanie się z tymi, którzy są znani światu jako dobrzy i święci, czyści słudzy – z których wielu jest teraz ze Mną w Niebie. Przez to stowarzyszanie się z nimi będą postrzegani jako wierni uczniowie tych świętych. Będą też powtarzać Prawdę Mojego Nauczania, i to was zmyli. Powiecie: „Ale jak to możliwe?”, „Ten człowiek mówi prawdę”.

Nie jesteście w stanie przeniknąć przebiegłości bestii, Moi ukochani wyznawcy. On jest ostrożny, by nigdy się nie ujawnić i kryje się za prawdą. Gdy będzie obecny w biednych, zwiedzionych duszach, posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila. Potem wyleje plugastwa przeciwko Słowu Bożemu, ale dla wielu nie będzie to wyraźnie widoczne. Patrzcie, co się kryje za słowami, które będą starannie dobrane, a wykryjecie kłamstwo. To jest tego rodzaju siła, z którą dzieci Boże będą musiały się zmagać.

Zły duch jest jak ciemna chmura i gdy całkowicie zejdzie na ludzkość, trudno będzie rozróżnić dobro od zła. Ale obiecuję, że ta chmura się podniesie i kiedy Światło Boga ją prześwietli, zobaczycie niegodziwość w całej jej brzydocie, tak jak jest postrzegana Oczami Boga.

Nadal będą się toczyły walki wśród ludzi wiernych jedynemu prawdziwemu Bogu, bo zły duch będzie siał pośród nich spustoszenie. Ponieważ ta grupa dzieli się na dwie części, są i inni, za których musicie się modlić. To są te dusze, które są tak oddalone od Boga, że nie uznają Go na żadnym etapie. Oni są Moimi zagubionymi duszami, którym poświęcam tę świętą Misję. Kiedy uratuję tych, którzy są całkowicie zagubieni, Moja Interwencja uratuje również tych drugich, którzy są po prostu zdezorientowani.

Przyjdźcie, zbierzcie się wy wszyscy przede Mną, bo Mój Czas jest bardzo bliski. Niech nikt z was nie opóźnia się w modlitwie za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

He will use the Truth of God to hide behind, until the right moment

Sunday, July 7th, 2013 @ 17:35

My dearly beloved spouse, what does it matter if they shout at you or curse you in My Name? What does it matter if all those who proclaim My Most Holy Word and who remain steadfast in union with Me, are shackled and beaten? Don’t you know that My Power is Almighty and that I cannot be broken, even though they may break My Bones.

When a doctor fights to save the life of a man, whatever the cost, he will do everything possible to succeed. If he is interrupted by others, who try to stop him – if he is a dedicated doctor – he will ignore all protests and attempts to intervene with his ways, if he knows in his heart that he can and will save that life. And so he continues until all can see the fruits of his labour. He perseveres until that life is saved and then, when all is done, he will be greeted with love by the very people who, for whatever their reason, tried to interfere with his efforts to maintain life. And so all friction will have been forgotten.

The same is true of this Holy Mission, promised by My Father to save the lives of His children in these, the final times, before My Second Coming. Expect interference with this Mission, for were it not to attract such opposition, then you would surely know that My Messages to you, now, could not be coming from your beloved Jesus.

When the Truth is declared, it is not easily accepted, though It be the Word of God. Yet, when lies are presented, dressed up as the Truth, they are more readily accepted, and in most cases, greeted with warm and welcoming arms. Be warned about the lies, which will be presented by My enemies, who declare themselves as My spokespersons. They will misguide you in many ways, for fear that you will catch them out in their deceit. They will spend their time associating with those known to the world as good and holy, pure servants – many of whom are now in Heaven with Me. By association they will be seen to be loyal disciples of such saints. Then they will repeat the Truth of My Teachings and this will confuse you. You will say: “But how can this be?” “This man speaks the truth.”

The cunning of the beast is beyond your comprehension, My beloved followers. He is careful never to reveal himself and so he hides behind the Truth. When he is present in poor, deluded souls, he will use the Truth of God to hide behind, until the right moment. Then, out will be poured obscenities against the Word of God, but to many, this will not be clearly evident. Look behind the words, which will be carefully constructed and you will detect the lie. This is the kind of force, which God’s children will have to contend with.

The spirit of evil is like a dark cloud and when it has fully descended over humanity, it will become difficult to differentiate between good and evil. But I promise you that this cloud will lift and when the Light of God shines through, you will see the wickedness in all its ugliness, as it is seen in the Eyes of God.

The fighting will continue amongst the people who pay allegiance to the One True God, as the evil one wreaks havoc amongst them. As this group splits into two, there are others for whom you must pray. They are those souls, who are so distant from God that they do not acknowledge Him, at any stage. They are My lost souls, for whom I dedicate this Holy Mission. When I save those who are completely lost, My Intervention will also save the others, who are simply confused.

Come, gather, all of you, before Me, for My Time is very soon. Let not one of you delay in praying for the souls of those who need your help the most.

Your Jesus