Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Tego, czego byłam świadkiem, nie można byłoby w ogóle przelać na papier – tak odrażające były te okrucieństwa zadawane Jego Boskiemu Ciału

poniedziałek, 1 lipca 2013 roku, godz. 16.43

Moje dziecko, gdy cierpisz dla Mojego Syna, to normalne, że płaczesz z bólu, bo przecież jesteś tylko człowiekiem. Kiedy byłam świadkiem biczowania Mojego Syna, a potem Jego przerażającego Ukrzyżowania, przytłaczała Mnie żałość. A gdy patrzyłam na to, co zniosło Jego budzące litość Ciało, a czego żadne zwierzę nie byłoby w stanie znieść w rzeźni, mdlałam tak wiele razy z powodu szoku, że ledwo stałam.

Nikt nigdy się nie dowie, jak bardzo On cierpiał, bo tego, czego byłam świadkiem, nie można byłoby w ogóle przelać na papier – tak odrażające były te okrucieństwa zadawane Jego Boskiemu Ciału. Dlatego przekazanych jest tak mało opisów zadanych Mu poniżających zniewag, bo byłoby to tak wstrząsające, że zapisanie tego zbezcześciłoby Jego Święte Imię.

Ty, Moje dziecko, cierpisz, ale zaledwie małą odrobinę Jego bólu. Musisz wiedzieć, gdy cierpisz ból fizyczny, że Mój Syn pozwala, aby Jego cierpienia ujawniły się tylko w tych, których On wybiera. Gdy On tak czyni, pomaga Mu to przeciwstawić się mocy zła, pokonać ją i zniszczyć, poprzez Dar twojej wolnej woli dla Mojego drogiego Syna. Dzięki temu uświęcasz swoją duszę, ale również swoje ciało, a to jest bardzo szczególny dar dla Niego – dar, który pozwala Mu ocalić innych.

Dlatego, proszę, zrozum, że gdy Mój Syn zwiększa twoje cierpienie i kiedy naprawdę cierpi w tobie, jest to Łaska, której nie wolno ci odrzucić. Przyjmij ją. Wkrótce zrozumiesz, jak jest ona potężna. Gdy Mój Syn objawia Swoje Rany w ciele wybranej duszy, niesie to ze sobą straszliwe prześladowania. Wtedy zły duch atakuje z wielką i brutalną wściekłością. Początkowo będziesz przerażona, ale teraz, gdy już to wiesz, zaakceptujesz to i po prostu będziesz chronić siebie przez odmawianie, co najmniej trzy razy dziennie, Mojego najświętszego Różańca.

Moje dziecko, proszę, upewnij się, że nie dopuszczasz, aby strach odciągnął cię od tego Dzieła, bo właśnie tego chce zły duch. Musisz powstać, trwać i zachować milczenie, gdy wzrasta nienawiść wobec ciebie.

Takich prób należy się spodziewać w Misji tej wielkości. Bądź spokojna i wiedz, że wszyscy aniołowie i święci są z tobą i cię prowadzą.

Twoja umiłowana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: What I witnessed could never be put down on paper, so vile were the cruelties inflicted upon His Divine Body

Monday, July 1st, 2013 @ 16:43

My child, when you suffer for my Son, it is okay to cry out in pain, because you are only human after all. When I witnessed my Son’s scourging and then His terrifying Crucifixion, I was beside myself with grief. And as I watched His pitiful Body endure what no animal would be able to tolerate in a slaughterhouse, I fainted so many times with shock that I could barely stand.

How He suffered, no one will ever know, because what I witnessed could never be put down on paper, so vile were the cruelties inflicted upon His Divine Body. This is why so little description is given of the degrading insults they inflicted on Him, because it would be so shocking that it would defile His Holy Name by writing it down.

You, my child, suffer, but such a small fraction of His pain. You must know that while you are in physical pain, that my Son only allows His suffering to manifest in those He chooses. When He does this, it helps Him to defy, defeat and destroy the power of evil, through the gift of your free will to my precious Son. By doing so, you consecrate your soul, as well as your body, and this is a very special gift to Him – a gift, which enables Him to save others.

So please understand that when my Son increases your suffering and when He truly suffers within you, that this is a Grace, which you must not reject. Embrace it. You will understand soon how powerful this is. When my Son manifests His Wounds within the body of a chosen soul, it brings with it a terrible persecution. This is when the evil one attacks in a serious and violent rage. You will be frightened at first, but now that you understand, you will accept this and simply protect yourself through the recital of, at least three times a day, my Most Holy Rosary.

My child, please ensure that you do not allow fear to take you away from this Work, for that is what the evil one wants. You must stand up, endure and remain silent, when the hatred mounts against you.

These trials are to be expected in a Mission of this size. Be at peace and know that all the angels and saints are with you and guide you.

Your beloved Mother

Mother of God

Mother of Salvation