Jezus Do Ludzkości

Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

sobota, 29 czerwca 2013 roku, godz. 21.13

Moja szczerze umiłowana córko, musisz ignorować nienawiść, która wylewa się z ust tych, którzy twierdzą, że są ludźmi świętymi i wiernymi wyznawcami Mojej szczerze umiłowanej Matki. Wiedz, że nienawiść, która będzie okazywana tobie, będzie silniejsza niż wobec któregokolwiek innego proroka, jaki przyszedł przed tobą. Nie mówię tobie tego, aby cię straszyć, ale tylko dlatego, żebyś przyjęła ten fakt, a następnie zignorowała tę niegodziwość. Kiedykolwiek Obecność Boga ujawnia się wśród ludzi, zawsze będzie powodowała brutalną reakcję bestii, który będzie działał przez innych, aby zaprzeczyć Słowu Bożemu.

Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie z tym związane zamieszanie i wielu nie uda się dostrzec kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najbardziej subtelny sposób, ale ci, którzy przyjmą ten nowy układ, w którym odrzuci się Moją prawdziwą Obecność, nie będą w stanie składać Ofiary Bogu w taki sposób, w jaki musi to mieć miejsce. Moja córko, już ta jedna objawiona rzecz sprawi, że będą tobą gardzić, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie – wszędzie na świecie – łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego zostanie wprowadzona ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfrontacji przed Moimi świętymi ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.

Dzień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę was teraz przed tym ostrzec, tak byście nie głodowali. Kiedy zostaniecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.

Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać, będą zawierały zwrot „dla dobra wszystkich – dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych”. Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana i wszystkie jej powody zostaną na nowo określone. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje obecne Słowa do was. Gdy przyjmiecie ten zamiennik, Moja Obecność zniknie. Ja będę z wami, ale to, co będziecie spożywać, nie będzie już Moim Ciałem.

Wam, którzy nie wierzycie w ten nikczemny plan, który został już utworzony, aby wymazać wszelkie Moje ślady, mówię teraz to. Gdy Ja odejdę, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Najświętsza Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie szukali usprawiedliwienia dla tych, którzy będą za to odpowiedzialni? Czy też pójdziecie za Mną i będziecie słuchać Prawdy, gdy zostaniecie otoczeni przez kłamstwa.

Wybór będzie należał do was.

Wasz Jezus

The change in the format of the Mass will soon be presented in My Church.

Saturday, June 29th, 2013 @ 21:13

My dearly beloved daughter, you must ignore the hatred which is spilling out of the mouths of those who claim to be holy people and loyal followers of My dearly beloved Mother. Know that the hatred, which will be shown against you, will be worse than any other prophet, who came before you. I tell you this not to frighten you, but only so that you will accept this fact and then ignore the wickedness. Whenever the Presence of God is made known amongst men, it will always produce a vicious reaction from the beast, who will work through others to deny the Word of God.

My daughter, the change in the format of the Mass will soon be presented in My Church. It will be very confusing and for many, they will fail to see the lies, which will be presented within the new prayers. My Presence will be denounced in the most subtle of ways, but those who follow the new format, in which My True Presence will be denied, will be unable to perform the Sacrifice to God in the way it must be. My daughter, this one revelation will result in your being despised, but you must know that this has been foretold. My followers will be told that Holy Communion is about all people – everywhere – uniting as one, to show love to one another. Slowly, but surely, the Holy Mass will no longer be about My Holy Sacrifice. Instead the ceremony will be created to pay homage to man and you will be misled into witnessing a confrontation before My Holy Altars and all the tabernacles in the world.

The day when the daily sacrifices will cease is not far away. Know that I come to warn you of this now, so that you will not starve. When you are deprived of My Presence, you will be empty of My Spirit and you will find it difficult to remain close to Me.

The words which will be used to deceive you will include the phrase “for the good of all – for the unification of all God’s children.” The Mass will take on a new meaning. Forgotten will be My Death on the Cross and all the reasons for it will be re-defined. Remember on that day, My Words to you now. Accept the substitution and My Presence will disappear. I will be with you, but it will not be My Body which you will partake of.

To those who do not believe in the wicked plan, which has already been created, in order to wipe out all traces of Me, I say this now. When I Am gone, will you seek Me out? When My Holy Eucharist is defiled, will you make excuses for those responsible? Or will you follow Me and listen to the Truth when you are surrounded by lies.

The choice will be yours.

Your Jesus