Jezus Do Ludzkości

Matka Boga: Musicie pozostać wierni temu, czego Mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu

poniedziałek, 24 czerwca 2013 roku, godz. 14.18

Jestem waszą umiłowaną Matką, Królową wszystkich aniołów, Matką Boga. Jestem Niepokalanym Poczęciem.

Moje dzieci, czyż nie wiecie, że Mój Syn prowadzi w tym czasie was wszystkich, którzy przychodzicie do Niego z otwartym sercem? Aby dać świadectwo Panu Bogu poprzez Jego Syna Jedynego, musicie pozostać wierni Jego Nauczaniu. Jest ono wyryte w kamieniu i jako takie nigdy nie może się zmienić. Prawda nigdy nie może się zmienić. Wszystkim dzieciom Bożym dano Prawdę, ale nie wszystkie uznały to, Kim On był, ani to, skąd przyszedł. Tym, którzy przyjmują Prawdę daną ludzkości przez Ukrzyżowanie Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy nie wolno zapomnieć tego, co wam powiedział. On wam wszystko wyjaśnił. Nic się nie zmieniło. Musicie zachować czujność przez cały czas, bo już jesteście wprowadzani w błąd i wkrótce wielu z was popadnie w błąd.

Grzech jest grzechem. On się nie podoba Bogu, ale zostaje przebaczony, gdy okazujecie skruchę i prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla wszystkich dzieci Bożych, które o nią proszą. Każde dziecko Boże przez Miłosierdzie Mojego Syna otrzyma czas i wielki Dar, aby przypomnieć mu o Prawdzie. W ten sposób większość ludności świata będzie mogła zostać uratowana oraz otrzyma Dar Życia w Nowym Raju.

Jako grzesznicy musicie stale prosić o przebaczenie poprzez Mojego Syna, aby pozostać w stanie Łaski. Dopóki nie poprosicie Mojego Syna o Dar pojednania, grzechy nie będą mogły być wam przebaczone.

Musicie pozostać wierni temu, czego Mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg jest wszechmogący. Bóg jest Miłością. Bóg jest doskonały. Bóg, w Swoim Synu, nigdy nie mógłby zostać skuszony do popełnienia grzechu.

Idźcie w pokoju, drogie dzieci, a jeśli pozostaniecie silni i wierni Prawdzie, która może pochodzić tylko od Boga, będziecie żyli pełnym i chwalebnym życiem w ciele i duszy, w doskonałej harmonii z Moim Synem.

Wasza Matka
Matka Zbawienia

Mother of God: You must remain true to what my Son taught you. He was like you in everything except sin

Monday, June 24th, 2013 @ 14:18

I am your beloved Mother, Queen of all the angels, Mother of God. I am the Immaculate Conception.

My children, don’t you know that my Son, at this time, is guiding all of you who come before Him with an open heart?

In order to give testimony to the Lord, God, through His only Son, you must remain true to His Teachings. They are carved in stone and as such can never change. The Truth can never change. All of God’s children were given the Truth, but not all accepted Who He was or where He came from. Those who do accept the Truth given to humanity by the Crucifixion of my beloved Son, Jesus Christ, must never forget what He told you.

He explained everything to you. Nothing has changed. You must remain alert at all times, because already you are being misled and soon many of you will fall into error.

Sin is sin. It is displeasing to God, but is forgiven when remorse is shown and when you ask for redemption. The Graces of Eternal Life are for all of God’s children, who ask for these. Every child of God, through the Mercy of my Son, will be given time and then a great Gift to remind them of the Truth. In this way, most of the world’s population will and can be saved and then they will be given the Gift of Life in the New Paradise.

As a sinner, you must continue to ask for forgiveness through my Son, in order to remain in a State of Grace. You cannot be forgiven for your sins, until you ask my Son for the Gift of Reconciliation.

You must remain true to what my Son taught you. He was like you in everything except sin. God is Almighty. God is Love. God is Perfect. God, through His Son, could never be tempted into committing sin.

Go in peace, dear children, and once you remain firm and loyal to the Truth, which can only come from God, you will live a full and glorious life in body and soul and in perfect harmony with my Son.

Your Mother
Mother of Salvation