Jezus Do Ludzkości

Kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na świat przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie

niedziela, 9 czerwca 2013 roku, godz. 23.15

Moja ukochana córko, ból fizyczny, jaki w tej chwili cierpisz, jest za zbawienie dusz, które są tak bardzo oddzielone ode Mnie, że gdybyś Mi tego cierpienia nie ofiarowała jako dusza ofiarna, te dusze byłyby na zawsze dla Mnie stracone. Zawsze pamiętaj o tym, jak bardzo to Mnie rani i rozrywa Mi Serce, kiedy tracę choćby jedną duszę.

Moja Miłość do ludzkości pozostaje nienaruszona, bo nic nie może Mnie nigdy powstrzymać od kochania każdej cennej duszy. Kocham je tak bardzo, że Dar, który dałem tobie, Moja córko, widzenia wszystkich dzieci Boga w taki sposób, jak On je widzi, z czystością serca, nigdy się nie skończy. Dlatego tak bardzo cierpisz, Moje maleństwo. To nie z powodu tych, których gniew cię znieważa, lecz z powodu tych dusz, które są w strasznej ciemności, a których los tak cię przeraża, że cierpisz te nowe fizyczne dolegliwości.

Proszę, zrozum, kiedy stajesz się niecierpliwa i zdenerwowana z powodu tych bolesnych doświadczeń, że są one niczym w porównaniu z intensywnością cierpienia, jakie czeka te dusze, które zostaną zabrane przez bestię. To jest też niczym w porównaniu z sytuacją dusz, które muszą znosić ból cierpienia w czyśćcu. Jakże niewielkim ci się to wyda, gdy zobaczysz, jak będę wyrywał z diabelskiego uścisku bestii te dusze, które inaczej nie byłyby w stanie się uratować.

Moja córko, bez względu na to, jak bardzo bolesne jest teraz to cierpienie, nie będzie to miało znaczenia, kiedy zjednoczę dzieci Boże, gdy najchwalebniejszy Raj zstąpi tego wielkiego Dnia. Kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na świat przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie, zanim zabrzmią głosy aniołów i ich śpiew dotrze do każdej duszy przed ostatecznym momentem. To będzie ta Ostatnia Godzina, kiedy przyjdę sądzić żywych i umarłych.

Twój Jezus

When the New Jerusalem comes down upon the world to the sound of trumpets, the lights will fill the skies and all will be silent

Sunday, June 9th, 2013 @ 23:15

My beloved daughter, the pain you endure physically at this time is to save souls, who are so far removed from Me, that were you not to offer this to Me as a victim soul, they would be lost to Me forever. Always remember how much it hurts Me and breaks My Heart when I lose even just one soul.

My Love for humanity remains intact, for nothing could ever stop Me from loving each precious soul. I love them so much that the Gifts I have given you, My daughter, of seeing all of God’s children, as He sees them, with a purity of heart, is never ending. This is why you suffer so much, My little one. It is not because of those whose anger insults you, but it is because of those souls who are in terrible darkness and whose destiny terrifies you, that you endure these new physical afflictions.

Please understand that when you become impatient and upset, because of these painful trials, that they are nothing compared to the intense suffering which faces those souls who will be taken by the beast. It will mean nothing when compared to souls who must endure the pain of suffering in Purgatory. How little this will mean to you when you see how I will pluck those souls, who otherwise would not be able to save themselves, from the evil grasp of the beast.

My daughter, no matter how painful this suffering is, it will not matter when I unite God’s children, when the most Glorious Paradise will descend on the Great Day. When the New Jerusalem comes down upon the world to the sound of trumpets, the lights will fill the skies and all will be silent then before the sound of angels, whose singing will reach every soul before the final moment. This will be the last hour when I come to Judge the living and the dead.

Your Jesus