Jezus Do Ludzkości

Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest pyszny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swoich poleceniach dla ludzkości

piątek, 31 maja 2013 roku, godz. 16.40

Moja szczerze umiłowana córko, ukazuję się dzieciom Bożym na tej ziemi wyłącznie z jednego źródła, to jest przez Ducha Świętego. Nie mogę dać im się poznać w jakikolwiek inny sposób.

Bez Obecności Ducha Świętego nie można usłyszeć Mojego Głosu. Tak więc, gdy Duch Święty zstępuje na wybraną duszę, Mój Głos może zostać rozpoznany. Ale uważajcie. Duch Święty może przebywać tylko w duszach, które słuchają, i po prostu przekazuje im to, co jest im ofiarowywane.

Duch Święty może dać ludziom natchnienie, aby głosili Słowo Boże, ale takie dusze nie mogą od tego odstępować. Nikomu, kto pisze, przekazuje, głosi i mówi, że przedstawia Słowo Boże dane mu przez Moc Ducha Świętego, nigdy nie wolno przekazywać własnej interpretacji Mojego najświętszego Słowa.

Nikt, kto głosi Słowo Boże i kto został uzdolniony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie się przechwalał tym faktem. Oni nigdy nie potępiają innych w Moje Imię, nie mówią źle o innych ani ich nie zniesławiają. Kiedy widzicie, że coś takiego się dzieje, będziecie wiedzieli, że Duch Święty nie jest tam obecny.

Tak wielu fałszywych proroków krzyczy na całe gardło, chwaląc się tym, że otrzymali Dar Ducha Świętego, ale jest to kłamstwo. Poznacie kłamcę po tym, jak mówi, że jest pojętny, ma wielkie teologiczne wykształcenie – i dlatego wie o Mnie więcej niż inni – i przez to sądzi, że dano mu władzę potępiania innych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moje Imię. Ta zarozumiałość nie mogłaby pochodzić od Boga.

Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest pyszny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swoich poleceniach dla ludzkości. Nigdy nie dałby pozwolenia jakiemukolwiek prawdziwemu prorokowi, prawdziwemu uczniowi lub świętemu słudze, aby ranił czy obrażał innego w Moje Imię.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy nie mają Daru Ducha Świętego, bo oni wyprowadzą was na manowce. Będą was prowadzić w kierunku przeciwnym do drogi, którą wybrałem dla każdego z was.

Wasz Jezus

God is not boastful. God is not proud. God is gentle, loving and yet firm in His instruction to humanity

Friday, May 31st, 2013 @ 16:40

My dearly beloved daughter, the way in which I show Myself to God’s children on this Earth is through only one source and that is the Holy Spirit. I cannot make Myself known to them through any other way.

Without the Presence of the Holy Spirit My Voice cannot be heard. So when the Holy Spirit descends on a chosen soul My Voice can be made known. But be aware. The Holy Spirit can only reside in souls who listen and simply communicate what is given to them.

The Holy Spirit may inspire people to speak the Word of God, but such souls cannot deviate from this. Anyone who writes, communicates, speaks and says that he represents the Word of God, given to him by the Power of the Holy Spirit, must never give his own interpretation of My Most Holy Word.

Anyone who proclaims the Word of God and who has been empowered by the Holy Spirit will never boast of this fact. They will never condemn another in My Name, speak ill of others or slander them. When you see this happening you will know that the Holy Spirit is not present.

So many false prophets shout at the top of their voices, boasting of the fact that they have been given the Gift of the Holy Spirit, but this is a lie. Know the liar when he says he is knowledgeable, has a great education in theology – and therefore knows more about Me than others – and then claims to have been given the authority to condemn others, who say they speak in My Name. This arrogance could never come from God.

God is not boastful. God is not proud. God is gentle, loving and yet firm in His Instruction to humanity. He would never give permission to any genuine prophet, true disciple or holy servant to hurt or insult another in My Name.

Beware of the false prophets who do not have the Gift of the Holy Spirit, for they will lead you astray. They will lead you in the opposite direction to the path I have chosen for each of you.

Your Jesus