Jezus Do Ludzkości

Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w fazie końcowej

wtorek, 28 maja 2013 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, jestem w tej chwili w trakcie przygotowywania każdej części świata na Moje Powtórne Przyjście. Ogarnę każdy naród – żaden nie będzie wykluczony – Moimi Ramionami Miłosierdzia, abym mógł przyprowadzić je do Mojego Królestwa.

Mój plan jest bardzo szczegółowy, a jednak jest prosty. Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w fazie końcowej. Dużo więcej ludzi usłyszy teraz Prawdę, ale oni jej nie przyjmą, dopóki się nie stanie to, co wam zapowiedziałem. Moja Misja będzie się szybko rozszerzać, a potem, gdy wszyscy poznają, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Kto przekazuje to wezwanie z Nieba, dołączą do Mnie. Na Moją Misję odpowiedzą nawet ci, którzy odrzucają te Orędzia.

Wy, Moi wyznawcy, możecie być zniechęceni z powodu zniewag, które będziecie musieli znosić ze względu na Mnie, ale to nie potrwa długo. Moja Miłość do dzieci Bożych jest tak wielka, że można ją porównać do miłości rodziców, którzy mają wiele dzieci. Niektóre dzieci uszanują swoją matkę i ojca i odpowiedzą na okazywaną im miłość. Inne dzieci odepchną swoich rodziców, źle potraktują swoich braci i siostry, aż w końcu zerwą wszelkie więzi. Ze względu na więzy krwi i miłości nie tylko rodzice, ale także rodzeństwo podejmą wszelkie wysiłki, aby przyciągnąć te utracone dzieci z powrotem na łono rodziny. I gdy tak się stanie, wszystkie grzechy, złość i odrzucenie zostaną zapomniane.

Moi wyznawcy, gdy będziecie musieli się zmierzyć z gniewem innych, musicie zachować spokój i cierpliwość. Wasza wytrwałość zostanie poddana próbie i niektórzy z was odpadną. Gdy tak się stanie, Moi wierni wyznawcy zrobią wszystko, żeby przyprowadzić was z powrotem, abyście mogli odpowiedzieć na Moje wezwanie.

Wasz umiłowany Jezus

My Voice, as It rings out, will draw millions towards Me in the next stage, and then billions in the final stages

Tuesday, May 28th, 2013 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I Am preparing every part of the world, right now, for My Second Coming. I will sweep every nation up – not one excluded – into My Arms of Mercy, so that I can bring them into My Kingdom.

My Plan is very detailed and, yet, it is simple. My Voice, as It rings out, will draw millions towards Me, in the next stage, and then billions in the final stages. Many more will hear the Truth now, but they won’t accept it, until what I have told you happens. My Mission will expand quickly and then when everyone knows that it is I, Jesus Christ, Who makes this Call from Heaven, they will join Me. My Mission will be responded to, by even those who renounce these Messages.

You, My followers, may be disheartened because of the abuse, which you will have to endure because of Me, but it will not last long. My Love for God’s children is so great that it can be likened to that of a parent, who has a number of children. Some children will honour their mother and father and respond to the love shown to them. Other children will push their parents away, treat their brothers and sisters badly, before finally breaking all ties. Because of the ties of blood and love, every effort will be made, not only by the parents, but by the siblings, to draw those lost children back into the bosom of their family. And when that happens, all sins, anger and rejection, will be forgotten.

My followers, while you will have to face the wrath of others, you must remain calm and patient. Your perseverance will be tested and some of you will fall away. When you do, everything will be done, by My loyal followers, to bring you back, so that you can respond to My Call.

Your beloved Jesus