Jezus Do Ludzkości

Zaprezentują poglądy pozornie prawdziwe, które będą postrzegane jako nowa forma katolicyzmu

piątek, 3 maja 2013 roku, godz. 18.15

Moja szczerze umiłowana córko, dokonuje się już diabelski plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz. Wszystko, co jest święte dla Boga, zostanie odrzucone, a przywódcy świeżo odnowionego, nowoczesnego kościoła, który wkrótce zostanie przedstawiony, tak by wszyscy mogli go zobaczyć, będą liberalni w swoich poglądach, ale będą oni wrogami Prawdy.

Zaprezentują poglądy pozornie prawdziwe, które będą postrzegane jako nowa forma katolicyzmu. Wielu chrześcijan powie: co to ma wspólnego ze mną? Gdy Mój Kościół, założony przez Mojego apostoła Piotra, jest likwidowany w ten sposób, będzie to miało wpływ na wszystkich, którzy idą za Mną. Kiedy Moje Słowo i Moje Nauczanie będą rozbierane na części, a następnie dostosowywane do egoistycznych potrzeb człowieka, by były dla niego możliwe do przyjęcia, to choćby nawet były kłamstwami, po pewnym czasie zostaną uznane za Prawdę.

Kłamstwa, przedstawione światu z powodu diabelskiego opanowania, zostaną przez wszystkie kościoły chrześcijańskie potraktowane jako możliwe do zaakceptowania w ich oczach. Żaden Kościół chrześcijański nie uniknie tego ataku – ataku, który był celowo i starannie planowany od ponad wieku.

Nie miejcie złudzeń, gdy Moje Słowo będzie fałszowane, to Prawda zostanie rozszarpana. Kłamstwa opanowują duszę. Kiedy tak się stanie, ludzie nieświadomie będą podążać ścieżką, której końcem będzie rozpacz. Przynaglam wszystkich, którzy Mnie teraz słuchają, aby przez cały czas byli skoncentrowani na Prawdzie. Nie wolno wam przyjmować żadnych zmian, kiedy będą was prosić o ich przyjęcie, stanowiących część nowego kościoła, który nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

The seemingly authentic views they will present, will be seen as a new form of Catholicism

Friday, May 3rd, 2013 @ 18:15

My dearly beloved daughter, the diabolical plan to destroy the Catholic Church from within is already taking place. Everything sacred to God will be thrown aside, and those heads of the newly renovated, modern church, soon to be presented for all to see, will be liberal in their views but they will be enemies of the Truth.

The seemingly authentic views they will present, will be seen as a new form of Catholicism. Many Christians will say, what has this to do with me? When My Church, founded by My apostle Peter, is dismantled in this way, it will affect all those who follow Me. When My Word and My Teachings are taken apart and then made acceptable to the selfish needs of man, even though they be lies, they will, in time, be deemed to be the Truth.

The lies, presented to the world because of the diabolical infestation, will be treated by all Christian churches as being acceptable in their eyes. Not one Christian church will escape this attack – an attack, which has been deliberately and carefully planned for over a century.

Make no mistake, when My Word is tampered with, the Truth will be torn asunder. Lies infest the soul. When this happens, people will, unwittingly, follow a path which will end in despair. I urge all who listen to Me now, to keep focussed on the Truth at all times. You must not accept any changes which you will be asked to accept as part of a new church, which does not come from Me.

Your Jesus