Jezus Do Ludzkości

Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym, a ci, którzy ponoszą za niego odpowiedzialność, będą płonęli na wieczność w ogniu piekielnym

środa, 1 maja 2013 roku, godz. 20.25

Moja szczerze umiłowana córko, ta Moja Interwencja, Baranka Bożego, ujawniająca światu te Orędzia, została przepowiedziana.

Ci z was, którzy postępują według Słowa Boga, muszą zachować pokój, bo nie chcę, abyście się oddalili, ponieważ was kocham. Nigdy nie wolno wam się bać Mojej Miłości, nawet jeśli grzech oddziela was ode Mnie. Otwieram oczy wszystkim, którzy chcą widzieć, a Moje święte Słowo zamknie oczy tym, którzy nie chcą przyjąć Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje ukochane dzieci, ponieważ mogę pociągnąć was w bezpieczne miejsce, z dala od sępów, które chcą pożreć wasze dusze.

Codziennie, od tego dnia, będziecie słyszeli wiele głosów domagających się krzykiem, abyście słuchali. Będą przedstawiać wam diabelskie kłamstwa i argumenty, dla zmylenia was przyprawione słodyczą miodu. Nie spoczną, dopóki nie zaakceptujecie tego, do przełknięcia czego chcą was zmusić, poddając was niekończącej się kanonadzie argumentów, abyście przyjęli ich rozumowanie tolerujące grzech w imię racji humanitarnych.

Aborcja, morderstwo w Oczach Boga, będzie wymuszana na wszystkich narodach jako wyraz buntu wobec Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego. Jeśli akceptujecie tę niegodziwą obrzydliwość, jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym, a ci, którzy ponoszą za niego odpowiedzialność, będą płonęli na wieczność w ogniu piekielnym.

Wam, którzy odmawiacie przyjęcia tego za poważny błąd, pozostało mało czasu, aby osiągnąć zbawienie. Bo jeśli nie odwrócicie się od tego niegodziwego czynu, zanim ten Wielki Dzień nadejdzie, nigdy nie ujrzycie Oblicza Boga.

Morderstwo jest jednym z najpoważniejszych aktów nieposłuszeństwa Bogu i będzie karane usunięciem. Wielki podział rodzaju ludzkiego już się rozpoczął. Ci, którzy stoją po stronie bestii i akceptują wszystko, co przeciwstawia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i sióstr. Nie lekceważcie Mojego ostrzeżenia. Akceptując aborcję, akceptujecie świadome zabijanie dziecka Bożego. Jeśli nie znajdziecie w swoich duszach żalu, nigdy Mnie nie zobaczycie. Wyrzucę was na pustkowie.

Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Wybaczę najbardziej sczerniałym duszom, ale gdy nie ma żalu, wtedy Moja Sprawiedliwość jest nieodwołalna. Moja kara jest wieczna. Kochajcie Mnie, a Ja będę was miłował. Gdy zniszczycie życie innej ludzkiej istoty stworzonej z Miłości Mojego Ojca, to i wy też stracicie życie.

Wasz Jezus

The sin of abortion is a mortal one and those responsible will burn in the fires of Hell for eternity

Wednesday, May 1st, 2013 @ 20:25

My dearly beloved daughter, this intervention by Me, the Lamb of God, by revealing to the world these Messages, has been foretold.

Those of you who follow the Word of God must be at peace, as I do not want you to distance yourself, for I love you. You must never fear My Love, even if sin separates you from Me. I open the eyes of all who want to see and My Holy Word will shut the eyes of those who refuse to accept My Hand. I hold out My Hand to you, My beloved children, so that I can pull you to safety, away from the vultures who wish to devour your souls.

Every day, from this day forward, you will hear many voices shouting – demanding that you listen. They will present you with diabolical lies and arguments, disguised with the sweetness of honey. Coaxing you, with a never-ending barrage of arguments, to hear their reasoning, in the name of humanitarian causes – which condone sin – they will not stop until you accept what they wish to force you to swallow.

Abortion, murder in the Eyes of God, will be forced upon all nations as a sign of defiance against the Almighty Father, God the Most High. When you condone this wicked abomination, you are guilty of terrible sin. The sin of abortion is a mortal one and those responsible will burn in the fires of Hell for eternity.

To those of you who refuse to accept this grave error, you have little time left to secure salvation. For when the great day comes, unless you have turned your back on this wicked act, you will never see the Face of God.

Murder is one of the most serious acts of defiance against God and it will be punishable by castration. The great divide, amongst the human race, has begun. Those who side with the beast and condone all that defies the Word of God will be separated from their brothers and sisters. Do not underestimate My Warning. Accept abortion and you accept the deliberate killing of a child of God. If you cannot find remorse in your soul, then you will never see Me. I will cast you into the wilderness.

My Love and Mercy may be great. I will forgive the most blackened of souls, but without remorse, My Justice is final. My punishment is eternal. Love Me and I will cherish you. Destroy the life of another human being, created by the Love of My Father, and you too, will lose your life.

Your Jesus