Jezus Do Ludzkości

Codziennie musicie sobie zadawać pytanie: czy Bóg zaakceptowałby Moje dzisiejsze postępowanie?

sobota, 27 kwietnia 2013 roku, godz. 13.20

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkim osobom żyjącym dziś na ziemi muszę wyjaśnić znaczenie danego im czasu. Nigdy nie ingeruję w wolę człowieka, bo jest to jeden z największych Darów dla ludzkości i nigdy nie może zostać zabrany. Z drugiej strony, szatan od samego początku ingeruje w wolną wolę człowieka i nieustępliwie stara się zniewolić umysł człowieka i ukraść jego duszę.

Właśnie o tę wolną wolę, daną człowiekowi, zabiegają złe duchy. Ale również dzięki wolnej woli człowieka mogą zostać otworzone drzwi do Mojego Królestwa. Ponieważ jesteście cieleśni, a więc śmiertelni, tylko teraz macie czas na przygotowanie się do Życia Wiecznego. Nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć. Musicie być gotowi w każdym czasie, bo skoro Mój Ojciec dał wam życie, to może On też je odebrać w każdej chwili, każdego dnia.

Gdybyście mieli dziś umrzeć, to czy bylibyście gotowi stanąć przede Mną? Czy wiecie, w jaki sposób przedstawiają się przede Mną popełnione przez was błędy i czyny i nienawiść, którą mogliście okazać swoim bliźnim? Musicie wiedzieć, co powinniście teraz, dzisiaj, czynić, abyście mogli oczyścić się w Moich Oczach, by otrzymać Życie Wieczne.

Tym, którzy z jednej strony akceptują grzech i ranią innych, a z drugiej strony modlą się i twierdzą, że prowadzą życie Mi poświęcone, to mówię. W każdej godzinie ranicie Mnie waszym zakłamaniem. Codziennie wasze dusze coraz bardziej się ode Mnie oddalają. Musicie przestrzegać dziesięciu przykazań dokładnie tak, jak zostały one przekazane przez Mojego Ojca, w przeciwnym razie nie możecie powiedzieć, że należycie do Mnie.

Tak dużo dusz nie wchodzi do Nieba, a wielu musi cierpieć oczyszczenie, konieczne, aby byli w stanie wejść do Mojego Królestwa. Ale wiele więcej dusz jest wyrzucanych w wieczną ciemność. Tak wielu w ciągu kilku minut od swojej śmierci na ziemi uświadamia sobie, jak obrazili Boga. Jakże są wtedy przerażeni i pogrążeni w smutku. Zdają sobie sprawę, że ich czas na pokutę minął i że na tym etapie jest już dla nich za późno.

Czemu nie rozumiecie, że śmierć może nastąpić w każdej chwili? Musicie wiedzieć, że kiedy obrażacie Boga, to aby odnaleźć pokój, musicie dążyć do zmiany sposobu, w jaki się zachowujecie. Kiedy unikacie grzechu i ciągle staracie się naprawić sposób, w który traktujecie innych, dopiero wtedy znajdziecie prawdziwy pokój. Kiedy w waszych duszach jest pokój – który może przyjść tylko wtedy, gdy walczycie z grzechem i okazujecie skruchę za swoje złe czyny – zbliżacie się do Boga.

Codziennie musicie sobie zadawać pytanie: czy Bóg zaakceptowałby Moje dzisiejsze postępowanie? Odpowiedź poznacie w swoich sercach.

Wasz Jezus

Everyday you must ask yourself – would God approve of my actions today?

Saturday, April 27th, 2013 @ 13:20

My dearly beloved daughter, I must explain to every single person alive on this Earth today the importance of the time given to them. I have never interfered with the will of man, for this is one of the greatest Gifts given to humanity and it can never be taken away. Satan, on the other hand, interferes with the free will of man and has relentlessly sought to enslave the human mind and steal his soul, right from the start.

Therefore, it is the free will which is given to man, that will be sought out by evil spirits. But it is also through the free will of man that the door to My Kingdom can be unlocked. Because you are flesh, and therefore mortal, the only time you have to prepare for eternal life is now. You must never forget this. You must be prepared at all times, for just as My Father gave you life, so too can He take it away at any moment in any day.

If you were to die now, today, would you be fit to come before Me? Do you know what faults and what acts you have committed, and what hatred you have shown your neighbour, which will be revealed before Me? You must, in order to be given eternal life, know what needs to be done now, today, to make you clean in My Eyes.

To those who condone sin and hurt others, on the one hand and on the other, then pray and lead lives, which they say are devoted to Me, I say this. Every hour, you hurt Me with your hypocrisy. Everyday, your soul becomes more distanced from Me. You must follow the Ten Commandments exactly as they were given by My Father, otherwise, you cannot say you are of Me.

So many souls do not enter Heaven and many must suffer the cleansing required to make them fit to enter My Kingdom. But far more souls are cast into eternal darkness. So many realise how they have offended God, within minutes of their death on Earth. How frightened and sorrowful they are then. They realise that their time for repentance has passed and that it is too late for them at that stage.

Why do you not understand that death can happen at any moment? That you must know, when you offend God, you must strive to change the way in which you behave in order to find peace. When you avoid sin and continually try to amend the way you treat others, only then will you find true peace. When you are at peace in your soul – which can only come about when you fight sin and show remorse for your evil deeds – you become closer to God.

Every day, you must ask yourself – would God approve of my actions today? You will know, in your heart, the answer.

Your Jesus