Jezus Do Ludzkości

Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy ziemia jest oczyszczana

środa, 24 kwietnia 2013 roku, godz. 14.40

Moja szczerze umiłowana córko, gdy w dalszym ciągu oczyszczam świat Moim Darem Ducha Świętego, następuje większa nienawiść do Mnie, Jezusa Chrystusa. Gdy Moja Obecność w sercach ludzi będzie wzrastała, miara nienawiści uwidoczni się przez działania tych, którzy przeciwstawiają się Mojemu Najświętszemu Słowu.

Ci, którzy nadal wprowadzają ustawy, które bluźnią przeciwko Bogu, dołożą wszelkich starań, aby zbezcześcić Słowo Boże. Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy ziemia jest oczyszczana. W miarę jak nasila się oczyszczenie, zło grzechu będzie się przed wami coraz bardziej odsłaniało. Zauważycie, że każde możliwe do pomyślenia działanie przeciwko Bogu będzie wspierane przez Moich wrogów. Wielu będzie zapewniać o swojej niewinności, ale ich czyny nie będą akceptowane przez tych spośród należących do Mnie, którzy znają Prawdę. Dar rozeznania, który przekazuję wielu duszom, oznacza, że te złe czyny popełniane przez będących u władzy, którzy sprawują kontrolę nad narodami, będą widziane takimi, jakimi są – dziełem szatana.

Złe duchy szatana potęgują swoją obecność w duszach tych, którzy nie wierzą w Boga. Te złe duchy nie zadowolą się tym, że ci ludzie odwracają się od Boga, one jeszcze ich podjudzają do szerzenia najbardziej ohydnych grzechów. Z czasem te dusze staną się tak zepsute i tak pełne nienawiści do Boga, że zanurzą się w ciemność, która nigdy nie będzie w stanie znieść Bożego Światła.

Pamiętajcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie. Tylko dzięki Mojemu Miłosierdziu ci ludzie będą mogli zostać zbawieni. Nie ma dla nich żadnej innej nadziei, bo wiele z tych dręczonych dusz nie jest zdolnych z własnej woli – tak mocno są one owładnięte – prosić o Moją miłosierną Dłoń. Ci z was, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają, muszą pomóc tym biednym ludziom, błagając o zbawienie ich dusz. Musicie prosić, aby zwrócili się do Mnie, żebym mógł interweniować, by zaprzestali prześladowań, których zamierzają dokonać na świecie. Musicie Mnie błagać, poprzez osobiste ofiary, aby zostali oni powstrzymani od ludobójstw, jakie planują. Najgorszymi formami ludobójstwa będą niesprawiedliwe wojny i mordowanie niewinnych w łonach matek.

Wasz Jezus

These vile acts must come to pass, as the Earth is being purified

Wednesday, April 24th, 2013 @ 14:40

My dearly beloved daughter, as I continue to cleanse the world with My Gift of the Holy Spirit, greater hatred for Me, Jesus Christ, ensues.

As My Presence increases within the hearts of man, the amount of hatred will be seen through the actions of those who contradict My Most Holy Word.

Those who continue to bring in laws, which blaspheme against God, will increase every effort to defile the Word of God. These vile acts must come to pass, as the Earth is being purified. As the cleansing intensifies, so too will the evil of sin be exposed to you. You will notice that every conceivable act, which is against God, will be promoted by those enemies of Mine. Many will profess their innocence, but these acts will not be accepted by those of Mine, who know the Truth. The Gift of discernment, which I bequeath to many souls, means that these evil acts perpetrated by those in positions of power, who control nations, will be seen for what they are – the work of Satan.

Satan’s evil spirits have increased their presence in the souls of those who do not believe in God. Not content are they that such souls turn their backs on God, these wicked spirits goad these people into promoting the most vile sins. In time, these souls become so corrupt and full of hatred for God, that they will plunge into a darkness, which will never be able to tolerate the Light of God.

Remember, My Mercy is great. It will only be by My Mercy that these people can be saved. There is no other hope for them, for many of these tortured souls are not capable, by their own free will – so infested are they – of asking for My Hand of Mercy. Those of you who know Me and who love Me must help these poor people by begging for the salvation of their souls. You must ask that they turn to Me now, so that I can intervene to stop the persecution they intend to inflict upon the world. You must beg Me, through personal sacrifice, that they are stopped from the genocide they are planning. The worst form of genocide will be seen through unjust wars and the murder of the innocent in their mothers’ wombs.

Your Jesus