Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Modlitwa o klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013 roku, godz. 16.45

Moja ukochana córko, jak Płomień Ducha Świętego ogarnia pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie się rozprzestrzeniać powszechne nawrócenie. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą owoce obfitości wszystkim duszom. Z tych pierwszych posianych nasion wyrosło mnóstwo owoców, które obejmują każdy naród, łącznie z tymi pod panowaniem reżimu komunistycznego.

Moja córko, tak jak Moje święte Słowo porywa umysły i dusze z każdego wyznania, tak przetnie Ono jak miecz te narody, które odwracają się ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Tak więc, gdy wzrasta przeciwko wam nienawiść, wiedzcie, że Moje święte Słowo, które ratuje dusze, osiąga swój cel.

Ty, Mój posłańcu, jesteś tylko narzędziem. W tej Misji nie chodzi o ciebie. Nie jest ona dla oświecenia twojej duszy, bo nie to jest Moim celem, choć Mnie to cieszy. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazać światu Orędzia, które są tobie dawane dla dobra ludzkości. Twoje opinie i Twoje rady dla innych nie mają znaczenia i nie masz prawa dzielić się z innymi jakimikolwiek takimi ludzkimi poglądami.

Kiedy Głos Boga dociera do serc ludzi, potęguje się w wielu duszach. To jest Moja, kochającego Ojca całej ludzkości, dobroć pozwalająca na tak wielkie błogosławieństwa.

Tak jak przepowiedziano, ci, którzy dzięki tej Misji otrzymali Dar Ducha Świętego, będą świadkami wielkich cudów. Błogosławię wszystkich, którzy rozsiewają i rozprzestrzeniają Moje Orędzia, bo ich wysiłki sprawią, że Moje Słowo jak mgła pokryje ziemię.

Tym, którzy czekają na Dar nawrócenia – tym Moim biednym, pustym duszom – to mówię teraz. Ja, wasz kochający Ojciec, obiecuję, że przytulę was i otworzę wasze serca, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę:

Modlitwa o klucz do Nowego Raju

Drogi Ojcze, oto ja, Twoje zagubione dziecko, tak bardzo zdezorientowane i ślepe, że bez Twojej pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.

Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i daj mi klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Dzieci, będę wam błogosławił i was ochraniał. Jesteście Moje – wszystkie. Gdy tęsknię za wami i płaczę za tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, użyję Mojej wszechmogącej Siły, aby odblokować wasze zatwardziałe serca, bym mógł pozostawić wam Dziedzictwo, które stworzyłem z Miłością.

Moja Interwencja, poprzez ujawnienie wam wydarzeń, które mają nastąpić, pomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy zrealizują się one na waszych oczach, będę czekał na wasze przyjście do Mnie z miłością i zaufaniem w duszach.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: Prayer for the Key to the New Paradise

Wednesday, April 10th, 2013 @ 16:45

My beloved daughter, as the Flame of the Holy Spirit engulfs those humble souls who read these Messages, so too will be the spread of global conversion. The Holy Word of God is like a powerful gust of wind, which brings with it, and all those souls in its wake, the fruits of plenitude.

From those first seeds planted, a multitude of fruits have grown, which cover every nation, including those under communist regime.

My daughter, as My Holy Word grips the minds and souls of every creed, it will cut like a sword through those nations who turn their backs on Me, your beloved Father. So, when the hatred increases against you, know that My Holy Word, to help save souls, is succeeding,

You, My messenger, are but an instrument. This Mission is not about you. It is not about the enlightenment of your soul, for this is not My objective, although this is pleasing to Me. You, My daughter, as the final messenger, must only convey to the world the Messages you are being given, for the good of mankind. Your opinions, and your advice to others, are of no importance and you do not have the authority to share any such human views with others.

When the Voice of God reaches the hearts of man, it multiplies within the souls of many. It is My Goodness, as the Loving Father of the whole of humanity, which allows for these great blessings.

As foretold, great miracles will be witnessed by those who have been given the Gift of the Holy Spirit through this Mission. I bless all of those who scatter and spread My Messages, for their efforts will yield My Word like a mist, which will cover the Earth.

To those who have awaited the Gift of Conversion – those poor empty souls of Mine – I tell you now. I, Your Loving Father, promise you that I will embrace you and open your hearts when you say this prayer.

God the Father: Prayer for the Key to the New Paradise

“Dear Father, it is I, Your lost child, who, so confused and blind, that without Your Help, Your Love, I am nothing.

Save me through the Love of Your Son, Jesus Christ, and give me the Key to Your New Paradise on Earth.

Amen.”

Children, I will bless you and protect you. You are Mine – all of you. While I pine for you and weep for those of you who hate Me, I will use My Almighty Power to unlock your hardened hearts so that I can bequeath to you the inheritance, which I have lovingly created.

My Intervention, by revealing to you events to come, will help you to understand how much I love you. When these events unfold before your eyes, I will be waiting for you to come to Me with love and trust in your souls.

Your beloved Father
God the Most High