Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ja, wasz ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam tę datę

poniedziałek, 1 kwietnia 2013 roku, godz. 17.22

Moja najdroższa córko, Ofiary na rzecz ludzkości, złożone przeze Mnie, waszego ukochanego Ojca, dobiegają końca. Z czystej Miłości do Moich dzieci podjąłem każdą próbę ocalenia ich od zła grzechu. W tych czasach ostateczna bitwa o ratowanie wszystkich Moich dzieci każdego wyznania i rasy wchodzi w etapy końcowe.

Kto spośród was stanie w obronie Prawdy, kiedy ta jest wam przekazywana od tak dawna? Kto spośród was przyjmie Moje święte Słowo, jakie jest wam dzisiaj przedstawiane w Mojej Księdze Prawdy? Ci z was, którzy krzyczą na Mojego proroka, zostaną uciszeni, aby Moje dzieci były w stanie usłyszeć słodki Głos Mojego ukochanego Syna, gdy przyciąga dusze do bezpiecznego schronienia, by przygotować je do Nowego Raju na ziemi.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, silne, słabe, bezbronne, nieświadome i te przepełnione dumą, które myślą, że znają prawdę o proroctwach, które zapowiadałem przez wieki, aby odpowiedziały na to wezwanie z Mojego Niebiańskiego Królestwa.

Ja, wasz ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam tę datę. Tylko Ja znam datę tego Wielkiego Dnia, kiedy Mój Syn powróci, aby zażądać Królestwa, które Mu obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, dany wam jako wielki Dar, podzieli ludzkość na połowy. Jedna połowa przyjmie Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga połowa ukryje się i ucieknie. Będą uważać, że mają moc, aby przeciwstawić się Interwencji Boga, która ma ich zbawić. Nie wiedzą jednego, że do ostatniego dnia będę ich ścigał, aby uratować ich od ostatecznej grozy, od której nie ma powrotu.

Moje dzieci, nie bójcie się Mnie. Z powodu Mojej Miłości do was pozwoliłem na ostateczne prześladowanie, gdy zło da się poznać w taki sposób, jak nigdy dotąd.

Wszystkie kościoły chrześcijańskie zostaną duchowo obalone. Niektóre z nich będą zburzone. Kościół katolicki ucierpi najbardziej ze wszystkich, bo już teraz zostanie zarażony w samym swym jądrze. Ta choroba będzie go wyniszczała, ale Kościół założony przez Mojego Syna na ziemi przetrwa to zło, choć głównie poza Rzymem, ponieważ Stolica Piotrowa została zbezczeszczona.

Powstańcie wszyscy, którzy przysięgacie wierność Mojemu Synowi. Trzymajcie się razem i módlcie się, aby ta plaga nie pochłonęła dusz, które oddały życie Mojemu Synowi. O, jak będą kuszeni przez te nowe prawa, które ich zdaniem będą dyktowane z Nieba, poprzez Stolicę w Rzymie. Jak ich serca będą ociężałe od smutku, gdy nastąpi rozprzężenie. Jak bardzo będą płakać, kiedy setki tysięcy wyświęconych sług zostaną ekskomunikowane. Dopiero wtedy wyciągną ręce i będą wzywać Mojego Syna, aby ich prowadził.

Moja Boskość obejmie świat i zbierze wszystkie Moje dzieci do Królestwa Mojego Syna. Musicie wyczekiwać tego wołania i przyjąć z wdzięcznym sercem te Dary, dane jako potrzebna wam broń, by walczyć z niegodziwością, która okryje ziemię ciemnością.

Cisi i pokornego serca, którzy kochają Mnie, swojego Ojca, i ci, którzy uznają Boskość Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zebrani w pierwszej kolejności. Ci, których imiona są w Księdze Żyjących, zostaną wezwani i będą panowali jako przywódcy, wraz ze świętymi, wśród dwunastu pokoleń Izraela.

Ci z was z oziębłymi duszami zostaną oświeceni, a wasze brzemię będzie cięższe. Poprzez wasze modlitwy inni – którzy się będą przede Mną ukrywać – zostaną wzięci pod Moją Ochronę.

Bestia, który kuli się przede Mną, nie zdobędzie łatwo dusz Moich dzieci. Dokonam każdego aktu Miłosierdzia, cudu i wszelkiej Interwencji dla dobra Moich dzieci.

Ci, którzy stoją przede Mną, oraz Moje dzieci będą cierpieli straszną karę. Mimo że kocham wszystkie Moje dzieci, nie zawaham się powstrzymać tych spośród nich, którzy, gdybym im pozwolił, zabraliby Moje Królestwo, które wypełnię całą Moją rodziną.

Strzeżcie się Mojego Gniewu. Chociaż go powstrzymuję, a Moja cierpliwość jest wielka, to jednak spuszczę na ziemię wielkie udręczenie, nawet jeśli miałoby oznaczać wiele zniszczeń. Jak choroba, która pochłania ludzkie ciało, tak też złe czyny człowieka wobec brata niszczą zdrowe komórki. Jeśli ta choroba nie zostanie powstrzymana i jeśli jej nie odetnę i nie wyrzucę, nie będę mógł ponownie uzdrowić ciała.

Tylko odnowione, zdrowe Ciało Kościoła Mojego Syna na ziemi, może przyjść do drzwi Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Tym, którzy odsuną się od pokusy odrzucenia Mojego Syna, będzie łatwiej stać się godnymi połączenia w jedno Ciało zjednoczone z Moim Synem. Oni otrzymają Życie Wieczne i nie będzie już więcej bólu.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: I, your beloved Father, have set the day for The Warning at last. Only I know of this date

Monday, April 1st, 2013 @ 17:22

My dearest daughter, the Sacrifices made by Me, your beloved Father, on behalf of humanity are coming to an end.

Every attempt has been made, because of My Pure Love for My children, to save them from the evil of sin. In these times, the final battle to save all My children of every creed and race is now in the final stages.

Who amongst you will stand up for the Truth, when it has been given to you for so long? Who amongst you will accept My Holy Word as it is presented to you in My Book of Truth today? Those of you who scream at My prophet will be silenced, so that My children will be able to hear the sweet Voice of My beloved Son, as it draws souls into the safe haven, to prepare them for the New Paradise on earth.

I call on all of My children, the strong, the weak, the vulnerable, the ignorant and those stuffed with pride, who think that they know the Truth of the prophecies promised by Me over the centuries, to respond to this call from My Heavenly Kingdom.

I, your beloved Father, have set the day for The Warning at last. Only I know of this date. Only I know the date of the Great Day when My Son will return to claim the Kingdom I promised Him.

The day of The Warning, given to you as a great Gift, will divide humanity into two halves. The first half will accept My Son’s great Mercy. The other half will hide and run. They will believe that they will have the power to withstand God’s intervention to save them. What they do not know is that I will pursue them right up to the Last Day to save them from the final horror, from which there is no return.

My children, do not fear Me. It is because of My Love for you that I have permitted the final persecution when evil will make itself known in a way like never before.

All Christian Churches will be knocked down in spirit. Some will be demolished. The Catholic Church, above all others, will suffer the most, as it will now be contaminated from within its core.

This disease will be vicious, but the Church founded by My Son on earth will survive this evil, although much of it will be outside of Rome, because the Seat of Peter has been desecrated.

Rise up, all of you who swear allegiance to My Son. Stay together and pray that the infestation will not devour those souls who have given their lives up for My Son. Oh how they will be tempted by the new laws, which they will believe are dictated by Heaven, through the Seat of Rome. How their hearts will heave with sorrow when disorder erupts. How they will weep when those sacred servants, in their hundreds of thousands, will be excommunicated. Only then will they hold out their arms and call on My Son to guide them.

My Divinity will cover the world and gather all My children into My Son’s Kingdom. You must await this call and accept, with grateful hearts, these Gifts given to you as the weapons you need to fight against the wickedness, which will cover the earth in darkness.

The meek and humble of heart, who love Me, their Father, and those who accept the Divinity of My only begotten Son, Jesus Christ, will be gathered first. They, whose names are in the Book of the Living, will be called and will reign as leaders, along with the saints, amongst the twelve tribes of Israel.

Those of you with lukewarm souls will then be enlightened and your burden will be heavier. It will be through your prayers, that the others – those who hide from Me – will be taken under the roof of My Protection.

The beast, who cowers before Me, will not win the souls of those children of Mine that easily. Every Act of Mercy, every miracle, and every intervention will be granted by Me for the sake of My children.

Those who stand before Me and My children will suffer a terrible chastisement. Although I love all of My children, I will not hesitate to stop those amongst them who, if I allowed them, would take away My Kingdom, which I will fill with all My family.

Be wary of My Anger. For although it is contained and My Patience is great, I will cast upon the earth a great affliction, even if it means destroying much of it. Like a disease, which devours the human body, so too will the evil deeds of man against their brother, destroy the healthy cells. If this disease is not stopped and if I do not cut out, and cast away, the diseased flesh I cannot make the body whole again.

It will only be the whole, healthy Body of My Son’s Church on earth that can come to the door of My New Kingdom on earth. Those who have removed themselves from the temptation of rejecting My Son will find it easier to be made worthy to join as One Body, in union with My Son. They will be given eternal life and pain will be no more.

Your beloved Father
God the Most High