Jezus Do Ludzkości

Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, Moich wyznawców – grzeszników

piątek, 29 marca 2013 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, trzymał Moją Głowę i pocałował Mnie w policzek. Kiedy ci, którzy prowadzą Mój Kościół, powiedzą, że Mnie kochają, a potem Mnie zdradzą, zobaczycie wyraźnie ich pocałunek zdrady. Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, Moich wyznawców – grzeszników.

Okazywanie troski o potrzeby innych ludzi jest godne podziwu. Lecz gdy przedkładacie fizyczne potrzeby i dobrobyt człowieka nad jego potrzeby duchowe, to nie idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem. Humanizm nie jest chrześcijaństwem. Być chrześcijaninem znaczy oddać wszystko Mnie, rzucając się z pełną pokorą do Moich Stóp. Oznacza to pozwolenie Mi na prowadzenie was. A to oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Prawa i robienie wszystkiego, co możecie, aby dać przykład Mojej Miłości do was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.

Nie możecie być zwiedzeni przez długi czas, i nie będziecie, bo gdy Dom Boga jest atakowany od wewnątrz, nie może nastąpić nic innego, jak tylko nieporządek. Musicie wziąć swój krzyż i iść za Mną, bo wkrótce będziecie mieli zawiązane oczy, będziecie się potykać i upadać w ciemności. Bez Światła Boga nie będziecie w stanie widzieć.

Wasz Jezus

Not at My Feet will they fall. It will not be My Feet they kiss, but those of My servants, My followers, My sinners

Friday, March 29th, 2013 @ 19:00

My dearly beloved daughter when Judas Iscariot betrayed Me, he held My Head and kissed me on the cheek. When those who lead My Church say they love Me, and then betray Me, you will see, clearly, their kiss of betrayal.

Not at My Feet will they fall. It will not be My Feet they kiss, but those of My servants, My followers , My sinners.

Showing concern for the needs of fellow human beings is admirable. But when you promote the physical well-being of the needs of man over their spiritual needs it is not I, Jesus Christ, you follow.

Humanism is not Christianity. To be Christian means surrendering all to Me, abandoning yourself in full humility at My Feet. It means allowing Me to guide you. It means obedience to My Laws and doing all that you can to show the example of My Love for you all. Today I was betrayed.

Not for long can, nor will, you be deceived for once the House of God is attacked from within nothing but disorder can follow. You must pick up your Cross and follow Me for soon you will be blindfolded and you will stumble and fall in the dark.

Without the Light of God you will not be able to see.

Your Jesus