Jezus Do Ludzkości

Wielu z was ze strachu odrzuci to wezwanie z Nieba

środa, 6 marca 2013 roku, godz. 9.45

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby słuchali.

Tak wielu z was trudno będzie zaakceptować cierpienie, z którym będziecie musieli się zmierzyć w Moje Imię. Do tej pory wasze cierpienie było ograniczone do smutku, jaki odczuwaliście w duszach z powodu grzechów człowieka i Ofiary, której dokonałem, aby ocalić ludzkość od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani za waszą wiarę i będą was zawstydzać, gdy będziecie przestrzegać Mojego Nauczania i Praw Boga.

Wielu z was ze strachu odrzuci to wezwanie z Nieba. Uznanie, że Ja teraz kontaktuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Powtórne Przyjście, nie jest czymś, co przyjdzie ludziom łatwo zaakceptować. Bo kim jest Mój prorok? I kim są ci, którzy przychodzili przed nią w Moje Imię? Skąd wiecie, że ona mówi Prawdę, gdy tak wielu fałszywych proroków i oszustów powoduje wśród was zamieszanie? Nigdy nie było proroka zesłanego z Nieba, który by nie cierpiał ośmieszania, urągania, dręczenia i znęcania. Ani jednego. Wielu zostało zamordowanych. Możecie być pewni, że gdy owoce Mojej pracy, przekazane tym prorokom, skutkują modlitwami i nawróceniami, to zostali oni wysłani na świat przez Boga, aby przygotować Jego dzieci, tak by wróciły do Niego.

Bądźcie świadomi, że Moi prawdziwi prorocy wytrzymają próbę czasu, a dla tych, którzy ignorują Orędzia przekazywane rodzajowi ludzkiemu, pozostanie płacz i zgrzytanie zębami. Kiedy atakujecie Moje święte Słowo dane prawdziwemu prorokowi, przeszkadzacie Woli Bożej. Możecie nie czuć teraz wstydu. Możecie uważać, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków, ale z czasem, gdy zostanie wam objawiona szkoda, którą wyrządzacie tej Mojej ostatniej Misji na ziemi, przyniesie to wam straszny lęk i smutek.

Jeśli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i uważnie czytać Moje polecenia. Jeśli nie będziecie słuchali Moich ostrzeżeń dawanych z Miłości Bożej, odrzucicie Prawdę. Tylko Prawda może was uratować. Prawda jest tlenem potrzebnym do podtrzymania życia waszych dusz. Bez tej Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonywać właściwych wyborów. Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.

Wasz Jezus

Many of you will reject this Call from Heaven because of fear

Wednesday, March 6th, 2013 @ 09:45

My dearly beloved daughter, I call to all those in the world who believe in Me, Jesus Christ, to listen.

So many of you will find it difficult to accept the suffering you will have to face in My Name. Up to now, your suffering has been limited to the sorrow you have felt in your souls for the sins of man and for the Sacrifice I made to save humanity from its wickedness. Now, you will be ridiculed for your Faith and made to feel ashamed when you uphold My Teachings and the Laws of God.

Many of you will reject this Call from Heaven because of fear. To accept that I now communicate with the world, to prepare it for My Second Coming, is not something people can accept easily. For who is My prophet? And who are those who came before her in My Name? How do you know she speaks the Truth with so many false prophets and imposters who confuse you? Never has there been a prophet, sent from Heaven, who has not suffered ridicule, abuse, torment and cruelty. Not one. Many were murdered. You can be assured that when the fruits of My Work, given to such prophets, result in prayer and conversion, that they have been sent by God, into the world, to prepare His children, so that they will come back to Him.

Be aware that My true prophets will withstand the test of time and for those who ignore the Messages they bring to the human race, there will be screaming and gnashing of teeth. When you attack My Holy Word, given to a true prophet, you interfere with the Will of God. You may feel no shame now. You may believe you are defending My Word when you attack My prophets, but in time the damage you do to this, My last Mission on earth, when revealed to you, will bring you terrible fear and sorrow.

If you love Me, you must keep your eyes open and read carefully My instructions. If you fail to heed My warnings, given to you because of God’s Love, you will reject the Truth. The Truth can only save you. The Truth is the oxygen needed to sustain the life of your soul. Without the Truth you will not see Me clearly, nor will you be able to make the right choices. Remember I Am the Truth. Without Me, you have no life.

Your Jesus