Jezus Do Ludzkości

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym okrył ich Moją Najdroższą Krwią

czwartek, 28 lutego 2013 roku, godz. 23.55

Moja szczerze umiłowana córko, zesłałem Mojego Ducha Świętego, aby ogarnął wszystkie dzieci Boże w tym czasie dokonywania wysiłku uwolnienia świata z ciemności zła.

Musicie w tym czasie mocno się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy znajdują się teraz w strasznym stanie dezorientacji. Będą w najbliższych paru tygodniach tak pogrążeni w smutku z powodu odejścia Mojego świętego Wikariusza, że nie będą wiedzieli, dokąd się skierować.

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym okrył ich Moją Najdroższą Krwią. Dam im Łaski, których będą potrzebowali do rozeznania Prawdy Mojego Nauczania. Wtedy rozpoznają podstęp, który ma być im przedstawiony. Nigdy nie mogą we Mnie zwątpić. Muszą pokładać we Mnie całkowite zaufanie. Nigdy nie mogą porzucić Mojego Imienia i przez cały czas muszą być czujni.

Powiedz im, że darzę ich czułą miłością i że otrzymają szczególne Dary z Nieba. Te Dary przyniosą im pokój, nadzieję i odwagę w tych burzliwych czasach, które czekają Mój święty Kościół na ziemi.

Wasz Jezus

I ask all of My sacred servants to call on Me, their beloved Jesus, that I can cover them with My Precious Blood

Thursday, February 28th, 2013 @ 23:55

My dearly beloved daughter, I have sent My Holy Spirit to cover all of God’s children at this time in an effort to lift the darkness of evil in the world.

You must pray hard for all of My sacred servants at this time in the terrible state of confusion in which they find themselves. So sorrowful will they be, in the next few weeks because of the demise of My Holy Vicar, that they will not know where to turn.

I ask all of My sacred servants to call on Me, their beloved Jesus, that I can cover them with My Precious Blood. I will give them the Graces, which they will need to discern the Truth of My Teaching. Then they will recognize the deceit, which is to be presented to them.

They must never doubt Me. They must place all their trust in Me. They must never forsake My Name and they must keep alert at all times.

Tell them that I love them tenderly and that they will be given special Gifts from Heaven. These Gifts will bring them peace, hope and courage, in the turbulent times, which lie ahead within My Holy Church on earth.

Your Jesus