Jezus Do Ludzkości

Jeden z pozostałych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś czas temu, wkrótce zostanie zamordowany

wtorek, 26 lutego 2013 roku, godz. 22.00

Moja szczerze umiłowana córko, jeden z pozostałych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś czas temu, wkrótce zostanie zamordowany. Pragnę ujawnić wam wszystkim, kim jest ten człowiek, aby potem, przez ten dowód, który daję wam i innym, więcej ludzi przyjęło Prawdę tych Orędzi. Ta biedna dusza uniknęła śmierci jakiś czas temu, ale jego nowa popularność zagrozi jego bezpieczeństwu. Jest on wrogiem sił masońskich i oni nie będą długo tolerować jego przywództwa.

Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie spełnienie proroctw przekazywanych jakiejś wybranej duszy, będziecie wiedzieli, że mówię Prawdę i że te Orędzia pochodzą z Nieba, ponieważ te osoby nie byłyby w stanie ich wymyślić. Moim pragnieniem jest udowodnienie tym, którzy pogardzają Moimi Orędziami, że to Ja, wasz ukochany Jezus Chrystus, jestem Tym, Kto mówi do świata przez tego proroka. Choć sprawia Mi to wielką radość, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i odmawiacie modlitwy przekazane wam z Nieba, to pragnę także przygarnąć sceptyków.

Wkrótce w Europie nastąpi podział, a to wszystko ma związek z Unią Europejską i krajem, w którym znajduje się Stolica Piotrowa. Doprowadzi to do wojny, która będzie innym rodzajem wojny niż pozostałe. Ale będzie ona okrutna. Ludzie będą powstawać przeciwko sobie w Niemczech, Włoszech i Francji. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni i sprawić, by grupy modlitewne „Jezus do ludzkości” szybko powstały w tych krajach.

Nadszedł czas na Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawnić więcej informacji zawartych w Pieczęciach. Uczynię to ostrożnie, musicie być bowiem przygotowani zarówno fizycznie, jak i duchowo. Jako Bóg Sprawiedliwości zapewnię wam wszystkim swoje prowadzenie i pobłogosławię was Moją Siłą, w miarę jak kolejne warstwy będą się odsłaniać jedna po drugiej.

Wasz umiłowany Jezus

One of the other political leaders, about whom I spoke some time ago, will soon be assassinated

Tuesday, February 26th, 2013 @ 22:00

My dearly beloved daughter, one of the other political leaders, about whom I spoke some time ago, will soon be assassinated.

I wish you to reveal, to all, who this person is, afterwards, through the proof given to you and others, so that more will accept the Truth of the Messages. This poor soul escaped death, some time ago, but his new popularity will place him in danger. He is an enemy of the masonic forces and they will not tolerate his leadership for long.

When you, My followers, see the prophecies given to a chosen soul take place, you will know that they speak the Truth and that they have been given this from Heaven, for they would be incapable of making it up.

It is My desire to prove to those who scorn My Messages, that it is I, your beloved Jesus Christ, Who speaks to the world through this prophet. While it brings Me great joy to see how much you love Me and follow the prayers handed to you from Heaven, it is the skeptics I need to embrace.

Very soon a division will occur in Europe, all of which is connected to the EU and the country in which the Chair of Peter is located. This will result in a war, which will be a different kind of war to other wars. But it will be vicious. People will rise against each other in Germany, Italy and France. You must pray that My followers remain strong and ensure that Jesus to Mankind Prayer Groups are set up quickly in these countries.

The time has come for Me, Jesus Christ, the Lamb of God, to reveal more information contained in the Seals. I will do this carefully, as you must be prepared both spiritually and physically. As a God of Justice, I will ensure that I will guide you all and bless you with My Strength as each layer unfolds one at a time.

Your beloved Jesus