Jezus Do Ludzkości

Fałszywy prorok przejmie teraz Stolicę w Rzymie

niedziela, 17 lutego 2013 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, podział w Kościele katolickim, jaki przepowiedziano, będzie teraz dostrzeżony przez cały świat. Odejście Mojego szczerze umiłowanego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, oznacza początek końca. Przez ponad dwa ostatnie lata próbuję przez ciebie, Mój wybrany proroku, przygotować Mój Kościół na ziemi do tego smutnego wydarzenia.

Elity masońskie przechwyciły władzę nad Moim Kościołem i będą narzucać katolikom najbardziej nikczemne oszustwo. Klucze Rzymu są teraz w Moich Rękach, zostały Mi przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował wszystkimi Moimi wyznawcami, aby Prawda mogła zostać zachowana, a Moje święte Słowo mogło pozostać nienaruszone.

Fałszywy prorok przejmie teraz Stolicę w Rzymie, a Moje Słowo, tak jak to było za Mojego Czasu na ziemi, będzie uznane za herezję. Nie łudźcie się, bo oszustwo zostanie przedstawione światu tak, jakby nowa władza reprezentowała Prawdę; ty, Moja córko, będziesz strasznie cierpiała w Moje Święte Imię, tak jak prorocy, którzy przyszli przed tobą.

Moi wyznawcy muszą zachować spokój i modlić się o zbawienie wszystkich Moich najświętszych sług, którzy będą wciągani do tej obrzydliwości. Wzywam ich do reagowania w następujący sposób. Postępujcie zgodnie z Moim Nauczaniem. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego. Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie świętych sakramentów tak, jak zostaliście przeze Mnie pouczeni.

Nauczanie Kościoła katolickiego, oparte na podstawach ukształtowanych przez Mojego apostoła Piotra, pozostaje nieomylne. Teraz to się zmieni, kiedy podstawy zostaną zachwiane przez zmiany, które mają nadejść. Wkrótce nie rozpoznacie już Mojego Kościoła i będziecie się czuć bardzo nieswojo, gdy staniecie się świadkami zafałszowania Mojego świętego Słowa.

Wasz Jezus

The false prophet will now take over the Seat in Rome

Sunday, February 17th, 2013 @ 19:00

My dearly beloved daughter, the schism within the Catholic Church, as foretold, will now be witnessed, for all the world to see. The departure of My dearly beloved Holy Vicar, Pope Benedict XVI, marks the beginning of the end. I have, through you, My chosen prophet, over the last two years, tried to prepare My Church on earth for this sad event.

The Masonic elite have grasped control over My Church and they will wield the most wicked deceit upon Catholics. The Keys of Rome are now within My Hands having been passed over to Me by My Father. I will direct all of My followers so that the Truth can be sustained and that My Holy Word remains intact.

The false prophet will now take over the Seat in Rome and My Word, just as it was in My Time on earth, will be treated as heresy.

Make no mistake, for as the deceit is presented to the world, as if the new reign represents the Truth, you, My daughter, will suffer terribly in My Holy Name just as the prophets, which came before you.

My followers must remain calm and pray for the salvation of all of My most sacred servants who will be caught up in this abomination. I call on them to respond as follows.

Continue to follow My Teachings. Never waive from the Word of God. Remain loyal to your sacred duties and administer the Holy Sacraments as you have been instructed by Me.

The Teachings of the Catholic Church, based on its formation by My Apostle Peter, remain infallible. Now this will change once the foundation is rocked by the changes to come.

Shortly, you will no longer recognise My Church and you will feel very uncomfortable when you witness how My Holy Word will be tampered with.

Your Jesus