Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wyniosłość i pycha ludzkości obrażają Bożą Obecność

środa, 13 lutego 2013 roku, godz. 20.10

Mój święty płaszcz okrywa tych wszystkich z was, którzy w tych czasach kary wzywają Mnie, waszą Matkę Bożą. Gdy Gniew Mojego Ojca Przedwiecznego nasila się, wy, Moje drogie dzieci, musicie się mocno modlić o złagodzenie cierpienia, które jak powódź będzie wzbierało na ziemi.

Musicie się koncentrować na tym, co mówi wam Mój Syn, i pozostać zjednoczeni w modlitwie, aby grzech mógł być odpuszczony. Hedonistyczna chmura wisząca nad zachodnią częścią świata, która stroni od Mojego Syna, codziennie się nawarstwia.

Wyniosłość i pycha ludzkości obrażają Bożą Obecność. Ich puste dusze są jak puste naczynia, są wypełnione bezwartościowymi bogactwami stworzonymi ręką człowieka. W swoich chciwych sercach nie mają miejsca na prawdziwą miłość, Miłość Boga. Bez Miłości Boga nie są w stanie kochać nikogo innego poza sobą. Z tego powodu ludzkość cierpi więcej niż powinna, bo nie dzieli się miłością.

Jeśli dbacie tylko o siebie, nie potraficie pocieszyć ani złagodzić cierpienia tych, którzy są zależni od innych. Obudźcie się, dzieci. Tylko poprzez otwarcie swoich serc na Prawdę będziecie mogli pozyskać Miłosierdzie Mojego ukochanego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The Arrogance and Pride of Humanity is Insulting to the Presence of God

Wednesday, February 13th, 2013 @ 20:10

My Holy Mantle covers all those of you who call on me, your Heavenly Mother, during these times of Chastisement. As the Anger of my Eternal Father increases, you, my dear children, must pray hard to dilute the suffering, which will surge, like a flood, over the earth.

You must keep focused on what my Son tells you and remain united in prayer, so that sin can be forgiven. The hedonistic cloud, which hangs over the western part of the world, which has shunned my Son, thickens every day.

The arrogance and pride of humanity is insulting to the Presence of God. Their empty souls are like empty vessels, and they are filled with worthless riches, which are created by the hand of man. No room do they have in their greedy hearts for True Love, the Love of God. Without the Love of God, they are unable to love anyone, other than themselves. This means that humanity suffers, more than they should, because love is not shared.

If you only care for yourself, you cannot give comfort, or ease the suffering of those who are reliant on others.

Wake up, children. Only by opening your hearts to the Truth will you be able to win over the Mercy of my beloved Son.

Your beloved Mother
Mother of Salvation