Jezus Do Ludzkości

Zrobią wszystko, aby spowodować zakłócenia w waszych grupach modlitewnych

czwartek, 17 stycznia 2013 roku, godz. 23.17

Moja szczerze umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego wzmaga się wśród Moich grup modlitewnych, które będą się teraz rozprzestrzeniać na cały świat i pomnażać tysiąckrotnie. Łaska udzielona tym grupom pozwoli, żeby się szybko zorganizowały i rozwijały tak, jak tego chciałem.

Gdy Ogień Prawdy ogarnie ziemię, zstąpi także ciemność, jak wielka, gęsta mgła. Zły duch i jego demony będą dręczyć tylu, ilu tylko zdołają, aby ich odciągnąć ode Mnie. Nie mogę mu na to pozwolić. Ból rozłąki z tymi biednymi duszami, które chętnie poddają się kłamstwom przekazywanym im przez szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Słowa Bożego, choć wielu może się wydawać inaczej.

Dzięki Mojej Mocy będę rozprzestrzeniał Miłość przez te dusze, które odpowiedzą na Moje wezwanie do modlitwy. Kiedy poddadzą Mi swoją wolną wolę, będę mógł uczynić to, co jest konieczne, aby przyciągnąć je do Miłości Boga. Od pewnego czasu w ich życiu brakuje tej Miłości. Następnie rozpoznają pustkę, którą odczuwali w sobie, zanim przyniosłem im to pocieszenie. Pocieszenie, którego im brakuje, to spokój duszy, który może pochodzić wyłącznie ode Mnie.

Przyjdźcie do Mnie, a pomogę wam ujrzeć te wszystkie rzeczy. Słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy gromadzę wszystkie narody i zbieram Moją rodzinę, abym mógł przygotować was do nowego życia, w którym śmierć już nie będzie istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy nie może istnieć w Moim Nowym Raju. Śmierć ustanie. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi się w nim znaleźć każda dusza, która żyje w dzisiejszym świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.

Moi wyznawcy, powinniście się przygotować na straszliwe próby, z którymi będziecie musieli się zmierzyć z powodu waszej odpowiedzi na Moje wezwanie. Zrobią wszystko, aby spowodować zakłócenia w waszych grupach modlitewnych. Na przykład wielu księży będzie się starało je powstrzymać. Powiedzą wam, aby w nich nie uczestniczyć. Powiedzą wam, że nie są dozwolone. Powiedzą wam, że Moje Modlitwy pochodzą od złego ducha. Przedstawią wam każdy rodzaj wymówki – wszystkie z nich będą miały za zadanie po prostu powstrzymać wykonywanie Mojego Dzieła.

Zachęcam was do wspólnej pracy w pokoju i harmonii. Nie pozwalajcie, aby różnica zdań wstrzymywała to Dzieło. W tym czasie szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, aby Modlitwy Krucjaty nie były rozpowszechniane po całym świecie tak, jak to poleciłem.

Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”. Będą one integralną częścią formacji i koordynacji Mojej Armii Reszty na ziemi. Musicie ściśle pracować w miłości i harmonii, pozostając w kontakcie z Moją córką, Marią. Poleciłem jej wspierać was w prowadzeniu, tam gdzie to możliwe. Wysłałem jej grupę osób, która będzie koordynować te grupy w różnych regionach świata. Każdy z was musi się skupić na swoim regionie i musicie się ze sobą łączyć. Pouczę Marię co do sposobu organizacji, jakiego dla nich chcę, oraz formy, jakiej dla nich pragnę.

Będę błogosławił każdej grupie modlitewnej, gdy zgodzą się na Moje prowadzenie. Potrzebuję zaangażowania członków duchowieństwa i używania modlitewników. Maria wkrótce da wam znać, jakie są oczekiwania.

Przygotujcie się do tej ogólnoświatowej Misji jak do żadnej innej. To jest ostatnia Misja ratowania dusz, a każdy krok tej drogi jest podyktowany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę zatem, abyście złożyli całą swoją ufność we Mnie. Radujcie się, bo otrzymanie takiej roli w tym najważniejszym czasie w historii świata jest dla was błogosławieństwem. Otrzymacie ode Mnie z tego powodu wiele Darów, bo potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze.

Pozwólcie Mi udzielić wam błogosławieństwa ochrony dla grup Krucjaty Modlitwy „Jezus do ludzkości” w absolutnie każdym miejscu, gdzie są one tworzone. Moja miłości, Moi błogosławieni, Moi umiłowani uczniowie, przynosicie Mi w tym czasie pokój, miłość i pocieszenie.

Wasz umiłowany Jezus

Everything will be done to cause disruption to your Prayer Groups

Thursday, January 17th, 2013 @ 23:17

My dearly beloved daughter, the Fire of the Holy Spirit has intensified amongst My Prayer Groups and they will now spread throughout the world, and multiply, one thousand-fold. The grace bestowed upon these Groups will enable them to set up quickly and grow just as I intended them to.

As the Fire of Truth engulfs the Earth, so also will the darkness descend, like a great thick fog. The evil one and his demons will torment as many as they can in order to take them away from Me. I cannot let him do this.

The pain of being separated from these poor souls, who give in willingly to the lies, fed to them by Satan, is very difficult for Me to bear. Nothing, however, can stop the Word of God, although it may not seem like this to many of you.

By My Power, I will spread love through those souls who respond to My call for Prayers. When they surrender their free will to Me, I can do what is necessary to draw them to the Love of God. This Love has been missing from their lives, for some time. They will then recognise the emptiness they had felt inside, before I bring them this comfort. The comfort they have been missing is the calmness of the soul, which can only come from Me.

Come to Me and I will help you to see all that matters. Listen to My Voice, now, as I gather all nations and bring My family together, so that I can prepare you for your new life where death will no longer exist. Neither death of the body or the soul can exist in My New Paradise. Death will be finished. My New Paradise is ready, but it must be filled with every single soul alive in the world today. This is My great desire.

To My followers, you must prepare now for the terrible trials, which you will have to face because of your response to My call. Everything will be done to cause disruption to your Prayer Groups. Many priests, for example, will try to stop them. You will be told not to attend them. You will be told that they are not permitted. You will be told My Prayers come from the spirit of evil. You will be given every kind of excuse – all of them simply meant to prevent My Work from being done.

I urge you to work together in peace and harmony. Do not allow differences of opinion to halt this Work. This is a time when Satan will try to drive a wedge between you all, so that the Crusade Prayers are not spread globally, as dictated by Me.

The Jesus to Mankind Prayer Groups must be set up everywhere. They will be an integral part of the formation and co-ordination of My Remnant Army on Earth. You must work closely, in love and harmony, and keep in touch with My daughter, Maria. I have instructed her to assist, where possible, in guiding you. I have sent her a group of people who will co-ordinate these groups in different regions in the world. You must each focus on your own region and link with each other. Maria will be instructed, by Me, as to how I need them to be managed and the format I desire.

I will bless each Prayer Group, when they agree to My Direction. I need members of the clergy involved and Prayer Books to be used. Maria will let you know what is expected soon.

Prepare for this global Mission, like no other. It is the Final Mission to save souls and every step of the way is dictated by Me, Jesus Christ. So, I ask that you place all your trust in Me. Rejoice, for you are blessed to be given this role in the most important time in the history of the world. For this, you will receive many Gifts from Me, as I need your help to save souls.

Allow Me to give you the Blessing of Protection for the Jesus to Mankind Crusade Prayer Groups in every single location, as they are being set up.

My Love, My Blessing, My beloved disciples. You bring Me peace, love and comfort at this time.

Your beloved Jesus