Jezus Do Ludzkości

Ignoruj stawiane tobie pytania lub żądania, aby zmienić Moje Słowa

niedziela, 13 stycznia 2013 roku, godz. 12.10

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapomnieć, Kim jest twój Mistrz. Kiedy szarpią cię ze wszystkich stron i gdy Moi uczniowie wkładają wielkie ciężary na twoje ramiona, musisz się przeciwstawić. Złóż siebie w Moje święte Dłonie, pozostań w samotności i proś Mnie, abym wszystkim pokierował.

Musisz jedynie odpowiadać na Mój Głos. Każdy inny głos, który każe Ci wykonywać Moje święte Dzieło według własnych sposobów i interpretacji, musi zostać zignorowany.

Wielu podążających za tą Misją musi zrozumieć, że Moje święte Słowo nie może być drobiazgowo analizowane, zmieniane lub dopasowywane do innych. Moje Słowo jest święte. Przyjmijcie z wiarą to, co mówię, i bądźcie zadowoleni. Ubliżają Mi próby odnalezienia ukrytego znaczenia, sensacji czy szukania przepowiadania przyszłości.

Nauczcie się słuchać Mojego Głosu. Niech on poruszy wasze dusze i bądźcie wdzięczni, że daję wam ten Dar Moich osobistych nauk i pragnień. Czynię to z litości dla was i dlatego że was kocham. Obrażają Mnie podważanie i żądanie udzielenia wam odpowiedzi, które chcecie usłyszeć.

Moja córko, proszę, ignoruj stawiane tobie pytania lub żądania, aby zmienić Moje Słowa lub znaczenie tego, co ci mówię. Nie udzielono ci, jak już wcześniej ci powiedziałem, władzy do czynienia tego. Nawet jeśli te przebiegłe dusze podrzucają trudne pytania, na które nie znasz odpowiedzi, zachowaj milczenie.

Wy, którzy w dalszym ciągu staracie się przyłapać Mnie na błędzie, kwestionując i krytykując Moje święte Słowo, wiedzcie, że jesteście zaledwie biednymi, słabymi grzesznikami. Nie chodzi o to, że nie podoba Mi się zadawanie przez was pytań dla dobra waszych dusz. Chodzi o odmowę przyjęcia, że Ja, Jezus Chrystus, mógłbym kiedykolwiek kontaktować się ze światem tak, jak to teraz robię.

Jeśli weźmiecie Moje Słowo i przekręcicie je na własny sposób, stanie się bez znaczenia. Jeśli wtedy porozrywacie je, aby przeciwstawić się tej Mojej świętej Misji uratowania tego ostatniego pokolenia, zostaniecie odrzuceni na bok.

Mój plan jest teraz potężny, bo szybko prowadzę ludzkość naprzód drogą Prawdy. Ci, którzy się błąkają lub zbaczają, zostaną w tyle. Pozostało niewiele czasu, aby zbawić każdego z was. Dlaczego go marnujecie? Każda minuta jest cenna.

Dajcie Mi szansę, abym was prowadził, uczył i ocalił. Posłuszeństwo Mnie, waszemu Jezusowi, jest konieczne, jeśli mam wam pomóc. Dopiero wtedy możecie być Mi posłuszni, kiedy oddacie Mi swoją wolę. Gdy to uczynicie, skończy się zamęt w waszych duszach.

Wasz Jezus

Ignore questions or demands made of you to change My Words

Sunday, January 13th, 2013 @ 12:10

My dearly beloved daughter, you must never forget Who your Master is. When you are being dragged in every direction, and when My disciples place enormous loads upon your shoulders, you must resist. Place yourself in My Holy Hands, remain alone and ask Me to handle everything.

You must only respond to My Voice. Any other voice, which commands you to do My Holy Work, according to their ways, their interpretations, must be ignored.

Many, who follow this Mission, must understand that My Holy Word may not be scrutinised, changed or adapted to suit others. My Word is Sacred. Accept what I say, in faith, and be content. Trying to find hidden meanings, sensation, or seek fortune-telling, is offensive to Me.

Learn to listen to My Voice. Let it touch your soul and be thankful that I give you this Gift of My intimate Teachings and desires. I do this out of compassion for you and because I love you. To question and demand that I give you the answers you want to hear is insulting to Me.

My daughter, please ignore questions or demands made of you to change My Words or the meaning of what I say to you. You do not, as I have told you before, have the authority to do so. Even when those devious souls plant difficult questions, to which you do not have the answer, remain silent.

To those of you who continue to try and trip Me up, by challenging and criticising My Holy Word, know that you are but a poor weak sinner. It is not that you ask questions for the good of your soul, which I find displeasing. It is your refusal to accept that I, Jesus Christ, could ever communicate to the world as I do now.

If you take My Word and twist it to suit your way it will become meaningless. If you then tear it apart, in order to defy this, My Holy Mission to save this last generation, then you will be thrown to one side.

My plan is powerful now as I lead humanity quickly onwards along the Path of Truth. Those who wander and stray will be left behind. There is only so much time left to save each of you. Why do you waste it? Every minute is precious.

Allow Me the chance to lead you, teach you and salvage you. Obedience to Me, your Jesus, is required if I Am to help you. You can only obey Me when you surrender your will to Me. When you do this, confusion will no longer be present in your soul.

Your Jesus