Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Powodem, dla którego tak wiele osób tkwi w tak wielkim bólu i ciemności, jest ich brak wiary w Boga

czwartek, 3 stycznia 2013 roku, godz. 21.00

Moje dziecko, powodem, dla którego tak wiele osób tkwi w tak wielkim bólu i ciemności, jest ich brak wiary w Boga. Wiara, która miała być wpajana każdej duszy przez naznaczone osoby, wygasła. Tak wielu odwróciło się od Boga, a teraz stwierdzili, że ich życie jest puste i bez znaczenia. Kiedy dusza odwraca się od Boga, staje się niespokojna. Wypełniają oni tę próżnię miłością do fałszywych rzeczy, które nigdy nie zaspokoją ich pragnienia pokoju.

Prawdziwy pokój można znaleźć jedynie poprzez Najświętsze Serce Mojego Syna. Jeśli przyjmiecie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nigdy nie umrzecie. Ani nie pozostaniecie oschłego ducha. Mój Syn przynosi wam zbawienie i nawet najsłabszy spośród was znajdzie wewnętrzną siłę, gdy tylko się do Niego zwróci.

Tym, którzy nigdy nie byli nauczani Prawdy, bo odmówiono im takiej możliwości, Mój Syn ofiaruje Dłoń Miłosierdzia. On ich oświeci, ponieważ pragnie ich doprowadzić do Swojego chwalebnego Królestwa.

Chwała Boga zbawi was, jeśli z otwartymi sercami pozwolicie, aby Prawda została wam dana. Gdy rozpoznacie Bożą Dobroć, to już nigdy nikogo ani niczego ponownie nie będziecie przedkładać przed Nim.

Proszę, módlcie się, aby w czasie Ostrzeżenia Światło Prawdy otworzyło umysły, serca, ciała i dusze każdego z was. To dlatego Bóg posyła taki Dar Miłosierdzia. Proszę, odpowiedzcie na Jego wezwanie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The reason why so many people are in such pain and darkness is because they do not believe in God

Thursday, January 3rd, 2013 @ 21:00

My child, the reason why so many people are in such pain and darkness is because they do not believe in God.

The faith, which was meant to be instilled in every soul, by those appointed ones, has lapsed. So many have turned away from God and find, now, that their lives are empty and without meaning. When a soul turns their back on God, they become restless. They fill the vacuum with a love of false things, which will never satisfy their desire for peace.

True peace can only be found through the Sacred Heart of my Son. When you accept Jesus Christ, as your Saviour, you will never die. Nor will you remain dry of spirit. My Son brings you salvation, and even the weakest amongst you will find an inner strength, when you call on Him.

Those who have never been taught the Truth, because it was denied to them, will be offered the Hand of Mercy by my Son. He will enlighten them because they are the ones He wishes to draw into His Glorious Kingdom.

The Glory of God will, if you allow the Truth to be given to you with an open heart, save you. When you recognise God’s Goodness, you could never again put anyone, or anything, before Him.

Please pray that the Light of Truth will open the mind, heart, body and soul of each one of you during The Warning. It is why God is sending such a Gift of Mercy. Please respond to His Call.

Your beloved Mother
Mother of Salvation