Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nie wszyscy przyjmą wolność. Wielu stanie po stronie złego ducha i odrzuci Mojego Syna

środa, 2 stycznia 2013 roku, godz. 16.29

Moje dziecko, teraz na świecie dokona się wiele i dużo wydarzeń, koniecznych, aby oczyścić dzieci Boże.

Jest ważne, aby serca wszystkich były otwarte na Prawdę świętego Słowa Bożego. Jeśli nie otworzą swoich serc, nie będą w stanie przyjąć Prawdy Mojego Syna, obiecanej ludzkości.

On przyjdzie powtórnie, i to wkrótce, aby odkupić Swoje Królestwo na ziemi. Będzie ono wyrwane z nikczemnego szatańskiego uścisku. Wszystkim dzieciom Bożym zostanie ofiarowana wolność, której potrzebują, by stać się jedno z Moim Synem.

Nie wszyscy przyjmą wolność. Wielu stanie po stronie złego ducha i odrzuci Mojego Syna. Będą tak słabi, że nie przyjmą Jego obietnicy i nadal będą realizować światowe ambicje. Proszę was, dzieci, o hojność wobec tych dusz. One nie tylko odrzucą Miłosierdzie Mojego Syna, ale także będą nękać i wyszydzać wszystkie te odważne dusze, które powstaną i będą głosić Prawdę o Bogu.

Nie ustawajcie w codziennej modlitwie, dzieci, i oddawajcie Mojemu Synowi wszelkie obawy, jakie możecie mieć. On was kocha i pragnie zdjąć z was ten smutek i ból. Przyjdźcie do Mnie, waszej ukochanej Matki, a Ja będę Go prosiła, aby was wzmocnił w wierności względem Niego.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Not all will accept freedom. Many will side with the evil one and reject my Son

Wednesday, January 2nd, 2013 @ 16:29

My child, much will now unfold in the world and many events are necessary, in order to purify God’s children.

It is important that the hearts of all are opened to the Truth, the Holy Word of God. If they do not open their hearts, they will not be able to accept the Truth of my Son’s promise to humanity.

He will come again, and soon, to redeem His Kingdom on Earth. It will be prised away from the evil grip of Satan. All of God’s children will be offered the freedom they need to become one with my Son.

Not all will accept freedom. Many will side with the evil one and reject my Son. They will be so weak that they will not accept His Promise and will continue to pursue worldly ambitions.

I ask you children to be generous towards these souls. They will, not only reject my Son’s Mercy, they will harass and sneer at all those brave souls, who will stand up and proclaim the Truth of God.

Keep in daily prayer, children, and then hand over any fears you may have to my Son. He loves you and wishes to unburden you of such sorrow and pain. Come to me, your beloved Mother, and I will ask Him to make you stronger in your allegiance to Him.

Your beloved Mother
Mother of Salvation