Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, odmienił losy ludzkości

poniedziałek, 24 grudnia 2012 roku, godz. 18.00

Moje dziecko, dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, odmienił losy ludzkości.

To małe dziecko kochałam z żarliwością jak każda inna matka. Ale Mój Ojciec dał Mi dodatkową Łaskę. Była to Łaska ochrony. Chroniłam Mojego Syna od początku w inny sposób. Wiedziałam, że On był obiecanym Mesjaszem, a więc dano Mi bardzo szczególną odpowiedzialność, chociaż nie zdawałam sobie sprawy, z jak ogromną odpowiedzialnością się to wiązało.

Z początku nie dano Mi do zrozumienia, że Mój Syn, Zbawiciel posłany przez Boga, aby wybawić rodzaj ludzki od ognia piekielnego, zostanie zabity. Ta część Mojej Misji przyszła jako straszliwy wstrząs, a Mojego bólu nie da się opisać, tak był dotkliwy.

Cierpiałam przez Mojego Syna, w Nim i z Nim. Nawet dzisiaj czuję Jego ból i smutek z powodu niedowierzania Istnieniu Mojego Syna w dzisiejszym świecie. Moim obowiązkiem jako Matki Zbawienia jest wspieranie Mojego Syna w Jego planie ocalenia dusz.

Jest to czas potopu, czas szybkich i nagłych zmian. Gdy będą wybuchać wojny i wielka wojna wyłoni się z popiołów, tempo realizacji planu Bożego wzrośnie, aby obudzić świadomość Jego Obecności wśród wszystkich narodów i wszystkich ras.

Moje dziecko, błagam cię dziś wśród łez, abyś modliła się najświętszym Różańcem. Moje Łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. Ci chrześcijanie, którzy mówią, że przyjmują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a którzy Go obrażają przez to, że się do Niego nie modlą, najbardziej Go zasmucają.

Rozprzestrzenianie się ateizmu jest jak straszna epidemia, która ogarnia ziemię. Bóg nie został zapomniany, ale świadomie ignoruje się Jego Istnienie. Zakazuje się Jego praw w waszych krajach. Jego kościoły nie są szanowane. Jego wyświęceni słudzy są zbyt bojaźliwi, nie mają dość odwagi, by głosić Jego święte Słowo.

Ziemia będzie się teraz zmieniać zarówno fizycznie, jak i duchowo. Oczyszczenie się rozpoczęło. Rozegra się walka między tymi, którzy idą za złym duchem a Bożą Resztą Kościoła.

Wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, zawsze wołajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, abym mogła poświęcić was Mojemu umiłowanemu Synowi, by udzielił wam Łask, których bardzo potrzebujecie. Musicie być przygotowani, jak żołnierze Jezusa Chrystusa. Wasz pancerz musi być silniejszy, bo wasza rola jest taka jak krzyżowców i będziecie musieli maszerować przeciwko wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwości.

Dzieci, idźcie w pokoju i nie opuszczajcie codziennej modlitwy, bo zmiany się zaczynają, aby mogło dokonać się zbawienie ludzkości.

Wszystko wypełni się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca przez Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wam, Moje dzieci, którzy prosicie Mnie o pomoc, zostanie przyznana potężna ochrona dla waszych narodów.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The day I brought the world a Saviour, it changed the destiny of humanity

Monday, December 24th, 2012 @ 18:00

My child, the day I brought the world a Saviour, it changed the destiny of humanity.

This little child I loved with a passion like any other mother. But there was an extra grace given to me by My Father. That was the grace of protection. I protected my Son, from the start, in a way which was different. I knew that He was the promised Messiah and, therefore, I had been given a very special responsibility, although I had no idea of the magnitude which this responsibility would entail.

I was not given to understand, early on, that my Son, the Saviour, sent by God to save the human race from the fires of Hell, would be killed. This part of my mission came as a terrible shock and my pain cannot be described, so intense was it.

I suffered through my Son, in Him and with Him. Even today, I feel His pain and sorrow at the disbelief of my Son’s Existence in the world today. As the Mother of Salvation, my responsibility is to assist my Son in His plan to salvage souls.

This is the time of the deluge; this time for swift and sudden change. As wars will break out, and a great war emerges from the ashes, God’s Plan will increase in its pace to awaken His Presence amongst all nations and all races.

My child, I plead with you to pray the most Holy Rosary as I weep today. My tears, which you have just witnessed are for those souls who will not acknowledge my Son. It is those Christians who say that they accept Jesus Christ, as Saviour, and who insult Him, by not praying to Him, who sadden Him the most.

The spread of atheism is like a dreadful epidemic sweeping the earth. God has not been forgotten, instead, His Existence is being deliberately ignored. His laws banned from your countries. His Churches not honoured. His sacred servants too timid and not courageous enough to proclaim His Holy Word.

The earth will now change both physically and in spirit. The cleansing has begun. The battle will be waged between those who follow the evil one and God’s Remnant Church.

Those loyal to my Son must always call on me, your beloved Mother of Salvation, so that I can consecrate you to my beloved Son, in order to grant you much needed graces. You must be prepared as a soldier of Jesus Christ. Your armour must be made stronger, because your role is as a crusader and you will have to march against great cruelty and injustice.

Go in peace children and keep in daily prayer as the changes commence, so that the salvation of humanity can be achieved.

All will be done according to the Holy Will of my Father, through His only Son, Jesus Christ. You, my children, who ask for my help, will be granted great protection for your nations.

Your beloved Mother
Mother of Salvation