Jezus Do Ludzkości

Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie

niedziela, 16 grudnia 2012 roku, godz. 23.20

Moja szczerze umiłowana córko, jest ważne, aby Moi uczniowie nie wywoływali lęku w sercach swoich przyjaciół i rodzin z powodu Orędzi, które daję ci w tym czasie.

Przychodzę do was wszystkich w tej chwili, aby rozmawiać z wami z Nieba i aby was przygotować. Robię to z miłością i radością w Sercu.

Przybywam pomóc tym, którzy wierzą we Mnie, aby byli gotowi przyjąć Mnie w stanie Łaski, koniecznym do królowania ze Mną w Moim Królestwie.

Przychodzę też prosić tych, którzy nie potrafią zrozumieć sensu Bożego stworzenia, a szczególnie te dusze, które używają ludzkiego rozumowania do zdefiniowania wszystkiego w swoim życiu. Oni wierzą tylko w to, co mogą zobaczyć lub czego mogą dotknąć. Te same dusze przyjmują kłamstwa od tych, których uważają za osoby godne szacunku w swoich społeczeństwach i narodach. Jak łatwo ich nabrać na kłamstwa człowieka i jakże są słabi, gdy odrzucają Prawdę o swoim stworzeniu.

Moim zadaniem jest pomóc wam wszystkim. Nie grozić, lecz przybliżyć was do Mnie, abyście otrzymali pocieszenie.

Moje Królestwo jest waszym domem. Nie wolno wam czuć presji, aby odrzucić swoją rodzinę, by móc zjednoczyć swoje serce z Moim. Lepiej przyprowadźcie Mi swoją rodzinę poprzez modlitwy. Wielu będzie was ranić, kiedy będziecie głosić Prawdę Mojego Słowa. Ale tak ma być. Nie sprzeciwiajcie się im i nie próbujcie ich zmuszać wbrew ich woli. Zabiorę ich do Mojego Światła Ochrony, kiedy będziecie odmawiali Moją Modlitwę Krucjaty o Łaskę Ochrony [numer 13 – przyp. red.].

Jestem pełen Miłości do was. Ci, którzy wierzą we Mnie, zostaną bardzo pocieszeni przy Moim Powtórnym Przyjściu. Pozostałe dusze mogą zostać uratowane dzięki waszym modlitwom. Dlatego właśnie teraz was przygotowuję. To dla uratowania was wszystkich, byście mogli cieszyć się Nowym Niebem i Nową Ziemią.

Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie. Doprowadzam do końca Ostateczne Przymierze, końcowy wiek, który będzie wypełnieniem Woli Mojego Ojca.

Nie bójcie się Mnie, ponieważ jestem waszą rodziną, złączoną przez Moje Ciało i Krew, przez Moje Człowieczeństwo, jak również przez Moją Boskość.

Trwajcie w pokoju, Moi umiłowani wyznawcy. Odpoczynek na Moim Ramieniu przez Moją Miłość i Miłosierdzie jest wspanialszy niż jakikolwiek wam znany. To jest czas radości, a nie smutku, ponieważ dałem wam Dar Zbawienia. Ten Dar jest zarówno dla was, jak i dla tych, którzy są zagubieni. On jest dla każdego.

Wasz umiłowany Jezus

I bring hope. I bring Mercy. I bring salvation

Sunday, December 16th, 2012 @ 23:20

My dearly beloved daughter, it is important that My disciples do not cause fear in the hearts of their friends and families because of My Messages to you at this time.

I come to you all at this time to speak with you from Heaven in order to prepare you. I do this with love and joy in My Heart.

I come to help those who believe in Me so that they will be ready to accept Me in the state of grace needed to reign with Me in My Kingdom.

I come also to plead with those who cannot understand the meaning of God’s Creation, especially those souls who use human reasoning to define everything in their lives. They believe only in what they can see or touch. These same souls will accept lies from those they believe are to be respected in their societies and nations. How easily they are fooled by the lies of man and how weak they are in that they reject the Truth of their Creation.

My task is to help you all. Not to threaten, but to draw you closer to Me so that you will receive comfort.

My Kingdom is your home. You must not feel any pressure to reject your family, so that you can unite your heart with Mine. Instead bring to Me your family through your prayers. Many will hurt you when you proclaim the Truth of My Word. But that is okay. Do not challenge them and try to force them against their will. I will take them into My Light of Protection when you recite My Grace of Immunity Crusade Prayer.

I Am full of love for you. Those who believe in Me will be greatly comforted by My Second Coming. Those other souls can be saved by your prayers. This is why I prepare you now. It is to save all of you so that you can enjoy the New Heavens and the New Earth.

I bring hope. I bring Mercy. I bring salvation. I bring to a conclusion the final covenant, the final age, which will be the fulfilment of My Father’s Will.

Never fear Me for I Am your family, joined by My Flesh and Blood, by My Humanity, as well as by My Divinity.

Be at peace, My beloved followers. Rest on My Shoulder for My Love and Mercy is greater than any of you know. This is a time for rejoicing, not sorrow, for I have given you the Gift of Salvation. This Gift is for you as well as those who are lost. It is for everyone.

Your Beloved Jesus