Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście

sobota, 8 grudnia 2012 roku, godz. 11.40

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też przygotowuje teraz Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.

Całe Niebo się cieszyło, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz hierarchia wszystkich aniołów i wszyscy święci się radują, bo obecnie podjęte są działania, by przygotować świat na powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, po raz kolejny.

Tylko Mój Ojciec zna daty, ale mogę wam powiedzieć, że nastąpi to niedługo po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Jest to czas, na który Mój Ojciec cierpliwie czekał. Wreszcie będzie mógł wrzucić do otchłani bestię i jego demony, które przemierzają ziemię, dręcząc Jego dzieci.

Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście. Jest ono konieczne, ponieważ sprawi, że wiele osób będzie teraz prosić o przebaczenie swoich grzechów, czego w innym przypadku by nie zrobiły.

Nastąpią teraz naraz trzęsienia ziemi, burze, powodzie i pogoda niewłaściwa dla pory roku, aby oczyścić ziemię z trucizny. Lądy, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w gotowości na Nowy Raj, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno.

Wszystko jest starannie urządzone według Boskich Planów Mojego Ojca. Ludzie bardzo mało wiedzą na temat Boskich Praw, które panują w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach. Wiele nauczyliście się od proroków i przez Moje Nauczanie. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy z czasem zostaną wam ujawnione tajemnice, wtedy zrozumiecie powód ludzkiego cierpienia.

Wielu z was, wykształconych uczonych Boga, przestrzega najlepiej, jak potrafi, Praw ustanowionych przeze Mnie. Wiedzcie jednak, że Miłość, którą Bóg obdarza Swoje dzieci, przewyższa każde teologiczne rozumowanie. To samo odnosi się do prostej duszy, która czuje do Mnie, jej ukochanego Jezusa, prawdziwą miłość, nie analizując dlaczego.

Będziecie wiedzieć, dzięki ufności we Mnie i przyjęciu, że Moja Miłość jest miłosierna i cierpliwa, że wypełnię obietnice złożone przez Mojego Ojca. Jego Boska Wola zostanie w końcu wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pośród Jego dzieci. Będzie to takie objawienie, aby całe jego stworzenie pokochało Go i przyjęło Jego Miłość i Dary, które chce zlać na Swoje dzieci.

Dotychczas świat ujrzał w przebłysku tylko skrawek cudów stworzonych przez Mojego Ojca. Jego dzieci mają być jeszcze świadkami prawdziwej Chwały Królestwa, z którą czeka na nich.

Po wielu bólach i cierpieniach, spowodowanych przez nienawiść sprowadzoną na ziemię przez upadłych aniołów, kierowanych przez szatana, wszystko zostanie teraz rozwiązane. W końcowej bitwie ostatecznie dopełni się diabelskie zniszczenie.

Ostrzeżenie jest cudem, na który pozwolił Mój Ojciec, aby mieć pewność, że jak najwięcej Jego dzieci będzie mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa. Ze względu na odstępstwo i błędy doktrynalne rozpowszechniane przez zwiedzione wyświęcone sługi w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość. Wielkość światowej populacji wskazuje, że można uratować miliardy przez ten Cud Oświecenia Sumień.

Ponieważ czas zmierza teraz do Wielkiego Ucisku, Ja, Baranek Boży, objawię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci danych Janowi.

Księga Prawdy jest Słowem Boga danym dotychczas ludzkości w Księdze Mojego Ojca. Przypomina ona dzieciom Bożym tę Prawdę, bo tak wielu ją zapomniało. Będzie również ujawniać niektóre tajemnice końca czasów, które zostały dane Danielowi, aby wszyscy z was byli przygotowani do wejścia do Nowego Raju z własnej wolnej woli.

Nie odrzucajcie prawdy, gdy jest wam obecnie przekazywana, bo przypominałoby to chorego człowieka, odmawiającego leczenia choroby. Bez tej prawdy będziecie źle przygotowani do wejścia do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

The Warning will purify God’s children in preparation for My Second Coming

Saturday, December 8th, 2012 @ 11:40

My dearly beloved daughter, just as My Father prepared the world for My First Coming, so also does He now prepare His children for My Second Coming.

The whole of Heaven rejoiced when I was born, for they knew that I was sent to save humanity from eternal damnation. Now the Hierarchy of all the angels and all the saints rejoice for now the preparations are underway to prepare the world to welcome Me, Jesus Christ, the Son of Man once again.

Only My Father knows of the dates but I can tell you that it will take place not too long after The Warning has occurred.

This is the time My Father has waited patiently for. Finally He can throw the beast and his demons, who walk the earth tormenting His children, into the abyss.

The Warning will purify God’s children in preparation for My Second Coming.

It is necessary because it will mean that many people will now seek forgiveness for their sins; who would not otherwise have done so.

The earthquakes, the storms, the floods and unseasonal weather will combine to purge the earth of poison. The land, sea and air will also be purified in readiness for the New Paradise, when the Heavens and Earth will merge as one.

All is carefully organised, according to the Divine Plans of My Father. Very little is known amongst men of the Divine Laws, which govern My Father’s Kingdom on earth and in the Heavens.

Much has been taught to you, through the prophets and through My Teachings. Yet much remains a mystery to you. When the mysteries are revealed to you, in time, you will then understand the reason for human suffering.

Many of you learned scholars of God adhere, as best you can, to the Laws laid down by Me.

Know then that the Love that God has for His children surpasses any theological reasoning.

The same is true of the simple soul who feels a genuine love, without analysing why, for Me their beloved Jesus.

By trusting in Me, and accepting that My Love is Merciful and Patient, then know that I will fulfil the Promises made by My Father.

His Divine Will be done at last. Only His Will can ensure peace among His children. This will be the manifestation so that all His Creation will love Him, accept His Love and the Gifts, which he wishes to shower upon His children.

The world has glimpsed just a fraction of the wonders created by My Father.

His children have yet to witness the True Glory of the Kingdom He has waiting for them.

After much pain and suffering, caused by the hatred inflicted upon the earth by the fallen angels, led by Satan, all will now be resolved.

The final battle will see the destruction of evil being finally completed.

The Warning is a Miracle, permitted by My Father, to ensure that as many of His children as possible can enter My New Kingdom.

Because of the apostasy and the doctrinal errors, spread by misguided sacred servants, over the last four decades, this is the only way to unite humanity quickly.

The size of the population of the world at this time means that billions can be saved through this Miracle of the Illumination of Conscience.

As the time moves now into the Great Tribulation I, the Lamb of God, will reveal to the world the true meaning of the contents of the Seals, given to John.

The Book of Truth is the Word of God, given to mankind already up to now through My Father’s Book. It reminds God’s children of the Truth, as so many have forgotten it.

It will also reveal some of the mysteries of the end times, as given to Daniel, so that all of you are prepared to enter the New Paradise by your own free will.

Do not reject the Truth, as it is now being given to you, for it would be akin to a sick man refusing treatment for an illness. Without the Truth you will be ill prepared to enter My New Paradise.

Your Jesus