Jezus Do Ludzkości

Wrogowie Żydów ze wszystkich narodów zbiorą się, aby zniszczyć Izrael

piątek, 30 listopada 2012 roku, godz. 22.20

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nadejdzie czas na proroctwa przepowiedziane w Starym Testamencie odnośnie do losów Żydów.

Mój wybrany lud będzie cierpiał

Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione przez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak cierpieli przez wieki. Panowanie przez nich nad ziemią ich przodków zostanie im zabrane, a jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, poprzez który staną się niewolnikami antychrysta. Mój wybrany lud będzie cierpiał, tak jak Ja cierpiałem, i niewiele litości zostanie mu okazane. Żydzi będą traktowani gorzej niż byli traktowani podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie II wojny światowej.

To w Izraelu, tak jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny. Z powodu Izraela wojny będą się nasilać, i trudno będzie rozstrzygnąć, kim jest prawdziwy wróg. Wkrótce potem zostanie podpisany traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

Unia Europejska będzie miażdżyć wszystkie ślady Boga

Bestia z dziesięcioma rogami, którą jest Unia Europejska, zmiażdży wszystkie ślady Boga.

Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienia chrześcijaństwa.

Jak bardzo będą dumni, gdy ten niewielki, skrywający się wśród nich, powstanie i będzie się szczycić swoją mocą. Będą przyklaskiwać naznaczonemu przywódcy nowego kościoła, a jego moc będzie się rozszerzać na świat.

Stanie się to szybko, a wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie przyjmujecie prawdy tego proroctwa, musicie to wiedzieć.

Jeśli przyjmiecie nowe prawa Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta, staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Kiedy zobaczycie, że Sakrament Eucharystii jest poprawiany i zmieniany nie do poznania, wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego niegodziwego reżimu.

Mój Kościół jest nieomylny. Pozostanie nieomylny. Jeśli jednak inni w Moim Kościele zbuntują się przeciwko Mojemu Nauczaniu i zmienią święte sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim, niepochodzący od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie reprezentował Prawdy. Tylko Moje Nauczanie może być przestrzegane przez chrześcijan.

Jeśli podąża się za religią stworzoną przez człowieka, nie można nazywać siebie chrześcijaninem. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest nieomylny, ma rację.

Każdy, kto będzie twierdził, że należy do nowego kościoła, w którym Moje Nauczanie zostało zafałszowane, a Moje sakramenty zostały zniesione, będzie żył w kłamstwie.

To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, bo będą musieli przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że musicie tak nadal czynić. Ale gdy tylko Moje sakramenty zostaną sprofanowane, podążajcie wyłącznie za Moim prawdziwym Kościołem. Wtedy tylko ci słudzy, którzy pójdą za Prawdą, będą mogli twierdzić, że prowadzą Mój lud według wskazań ustanowionych przeze Mnie podczas Mojego czasu na ziemi.

Wzrost pogaństwa

Przez ziemię przetoczy się wzrost pogaństwa, w wyniku czego zostanie wytworzone fałszywe poczucie pokoju. Wtedy zobaczycie wzrost pochlebstw wobec celebrytów i fanatyczne oddanie się spirytualizmowi New Age i satanistycznej czci, ukryte pod maską nowoczesnej terapii psychologicznej. Tutaj właśnie kult samego siebie będzie ukazywany jako najważniejsza cecha, do której trzeba dążyć.

Wraz z nasilaniem się Bitwy Armagedonu będzie się pogłębiać seksualna niemoralność.

Aborcja i morderstwo staną się tak powszechne, że wielu będzie odpornych na odczuwanie jakiegokolwiek współczucia dla tych, którzy będą na to narażeni.

To w tym czasie Moja Armia będzie nieustraszenie kontynuować swoją misję ratowania dusz. Nic jej nie powstrzyma, a każda godzina modlitw będzie łagodzić wiele z tego cierpienia na świecie.

Do Żydów to mówię. Cierpicie, ponieważ nie posłuchaliście Słowa Boga przekazywanego przez proroków. Jednak ostatecznie przyjmiecie wkrótce prawdziwego Mesjasza. Wtedy też i wy dołączycie do Mojej Armii w marszu do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.

Będziecie cierpieli tak jak Ja, bo to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, w którym podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy Moje Nowe Królestwo się wyłoni, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.

Moja obietnica doprowadzenia was do Królestwa Mojego Ojca jest blisko. Obiecuję wam Moją Miłość i Moją wierność jako waszego obiecanego Mesjasza, obiecanego wam tak dawno temu.

To jest wasze Dziedzictwo. Nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa, gdy zostałem ukrzyżowany – odrzuciliście Boga.

Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem waszą Drogą do wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Dłoń, bo was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim ludem i Ja po was przychodzę.

Wasz Jezus

The enemies of the Jews in all nations will gather together in unity to crush Israel

Friday, November 30th, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, the time for the prophecies foretold in the Old Testament regarding the fate of the Jews is to become evident shortly.

My chosen race will suffer

The Jews who rejected the Covenant of God, laid down by Moses, will suffer as they have done for centuries. Their power over the land of their forefathers will be taken and the only solution will be to sign a treaty where they will become slaves to the antichrist. My chosen race will suffer, just as I did, and little mercy will be shown to them.

The treatment of the Jews will be worse than that shown to them during the genocide, which took place in the Second World War.

It will be in Israel that the Tribulation will be seen, as foretold, clearly.

It will be because of Israel, that wars will escalate, when it will become difficult to determine who the real enemy will be.

The peace treaty will be signed soon afterwards and the man of peace will enter the world stage.

European Union will crush all traces of God

The beast with the ten horns, that is the European Union, will crush all traces of God.

Now is the time to prepare for their cruelty, which will be unprecedented, when it will come to the abolition of Christianity.

How proud they will be when the little one, hidden amongst them, will rise and boast of his power. They will applaud the appointed leader of a new church and his power will spread over the world.

This will develop quickly and to those sacred servants of Mine, who do not accept the Truth of this prophecy, you must know this.

Should you conform to the new laws of Rome, a city, which will be seized by the liar and servant of the antichrist, you will become a prisoner of this new regime. When you see the Sacrament of the Holy Eucharist being amended and changed beyond recognition, know that this will be your chance to turn your back on this wicked regime.

My Church is infallible. It will remain infallible. If others, however, within My Church, rebel against My Teachings and change the Holy Sacraments they will be cast away from My Church. The new regime, not of God, will be fallible for it will not represent the Truth. Only My Teachings can be adhered to by Christians.

If you follow a manmade religion you cannot call yourself a Christian. Anyone who says that My Church is infallible is correct.

Anyone who claims to belong to a new church, where My Teachings have been tampered with and where My Sacraments have been abolished, will be living a lie.

This will be a very difficult time for My sacred servants, for they must follow the Laws laid down by My Church. I say to you now that you must still do this. But, as soon as My Sacraments have been desecrated, only follow My True Church. By then only those servants who follow the Truth can claim to lead My people according to the instructions laid down by Me during My time on earth.

Rise of Paganism

The rise of paganism will sweep over the earth and in its wake a false sense of peace will be created. Then you will see the rise in the adulation of celebrities and a fanatical devotion to new age spiritualism and satanic worship, disguised as modern psychological therapy. This is where worship of oneself will be the most important trait to strive for.

Sexual immorality will increase as the Battle of Armageddon intensifies

Abortion and murder will be so common that many will become immune to any feeling of compassion for those who are vulnerable.

It will be during this time that My army will continue, undaunted, in their mission to save souls. Nothing will stop them and for every hour of their prayers I will mitigate much of this suffering in the world.

To the Jews I say this. You have suffered because of your failure to listen to the Word of God through the prophets. You, however, will finally accept the True Messiah soon. Then you, too, will join My Army as it marches towards victory against the antichrist.

You will suffer just as I did for this has been foretold. The House of David will have its day of victory on the day I will raise up the New Jerusalem out of the ashes. As My New Kingdom emerges the king of the pagan world and his servants will be turned into ashes.

My Promise to come to bring you to My Father’s Kingdom is close. To you I pledge My Love and My Loyalty, as your promised Messiah, promised to you so long ago.

This is your inheritance. You did not reject Me, your Jesus when I was crucified. You rejected God.

I Am God. I Am the way for you to enter the New Paradise. Accept My Hand for I love you, I forgive you. You are My People and I Am coming for you.

Your Jesus