Jezus Do Ludzkości

Mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu

sobota, 17 listopada 2012 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu.

Moi szczerze umiłowani wyznawcy, musicie strzec teraz Mojego świętego Słowa i słuchać. Stajecie teraz przed wieloma prześladowaniami z powodu grzechów waszych rodaków i tych, którzy mają władzę nad waszymi prawami dotyczącymi aborcji. Ten największy grzech, którego jesteście winni miliony razy, przebija Moje Serce, jak gdyby miecz przeszył je kilka razy.

Wasze grzechy niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa głęboko Mnie obrażają. Nie jesteście Mi wierni w sposób, jakiego od was oczekuję. Ci z was, którzy odpadli od Prawdy, muszą Mnie wzywać, abym mógł im otworzyć oczy.

Kocham wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, że grzech wbił klin tak szeroko, iż wielu z was wpadnie w otchłań rozpaczy, jeśli nie zaakceptuje Istnienia Boga.

Ważne jest, abyście się wiele modlili, gdy moc szatana przenika wiele z waszych praw. Te prawa, z których większość ma zostać wprowadzona przez ateistów, którzy są wśród was, będą odrażające w Oczach Mojego Ojca.

Jak bardzo płaczę z powodu oszustwa, które zostało wam przedstawione. Moi biedni wyświęceni słudzy spośród was zostaną zgnieceni jak owady pod stopami tych przywódców, którzy się wypierają Mnie, waszego Jezusa.

To jest czas, kiedy modlitwa musi być waszym codziennym zadaniem, aby wasz naród mógł zostać uratowany i włączony do Moich dwunastu narodów w Nowym Raju.

Oto Modlitwa Krucjaty 85
O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta

O drogi Jezu, okryj nasz naród Swoją najcenniejszą ochroną.

Przebacz nam nasze grzechy przeciwko przykazaniom Bożym.

Pomóż Amerykanom powrócić do Boga.

Otwórz ich umysły na prawdziwą drogę Pana.

Otwórz ich zatwardziałe serca, aby przyjęli Twoją Rękę Miłosierdzia.

Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, abyś nas uratował, chronił od wszelkiej szkody i trzymał nasz naród w Twoim Najświętszym Sercu.

Amen.

Idź, Mój narodzie, i nigdy nie lękaj się okazywać swojej miłości do Mnie ani też nie zapieraj się swojego chrześcijaństwa.

Wasz Jezus

I have a Message, which I must impart for the American People

Saturday, November 17th, 2012 @ 19:00

My dearly beloved daughter, I have a Message, which I must impart for the American people.

My dearly beloved followers, you must heed My Holy Word now and listen.

You are facing much persecution because of the sins of your fellow countrymen and those who are in control of your laws of abortion. This greatest sin, of which you are guilty millions of times over, has cut My Heart like as if a sword pierced it several times.

Your sins of immorality and your love of material wealth deeply offends Me. You have no allegiance to Me in the way in which it is expected of you. Those of you who have fallen away from the Truth must call on Me so I can open your eyes.

I love all of God’s children in the United States of America, but I fear that sin has driven a wedge so wide that many of you will fall into an abyss of despair, unless you accept the Existence of God.

It is important that you pray hard as the power of Satan has infiltrated many of your laws. The laws, more of which are to be introduced by those atheists amongst you, will be abhorrent in My Father’s Eyes.

How I weep because of the deceit with which you are presented. My poor sacred servants amongst you will be crushed like insects under the feet of those leaders who deny Me, your Jesus.

This is a time when prayer must be your daily goal so that your nation can be saved and included amongst My twelve nations in the New Paradise.

Here is a Crusade Prayer (85)

to save the United States of America from the hand of the deceiver

O dear Jesus, cover our nation with Your most precious protection.

Forgive us our sins against God’s Commandments.

Help the American people to turn back to God.

Open their minds to the True Path of the Lord.

Unlock their hardened hearts, so that they will welcome Your Hand of Mercy.

Help this nation to stand up against the blasphemies, which may be inflicted upon us to force us to deny Your Presence.

We beseech you, Jesus, to save us, protect us from all harm and embrace our people in Your Sacred Heart.

Amen.

Go, My people, and never, be afraid to demonstrate your love for Me; or deny your Christianity.

Your Jesus