Jezus Do Ludzkości

Ukoronowanie cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne

wtorek, 13 listopada 2012 roku, godz. 17.00

Moja szczerze umiłowana córko, ukoronowanie cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest dla końca czasów symboliczne.

Skoro Kościół jest Moim Ciałem na ziemi, dlatego on też zostanie ukoronowany cierniami biczowania, jak to było podczas Mojej drogi na Kalwarię. Korona cierniowa oznacza Głowę Mojego świętego Kościoła na ziemi. Papież Benedykt będzie wiele cierpiał, bo będzie prześladowany za mówienie Prawdy.

Zostanie on zdruzgotany jako Głowa Mojego Kościoła i nie okażą mu w ogóle miłosierdzia. Opozycja szybko się zorganizuje, gdy oznajmią, że on już się nie liczy. Ci, którzy będą twierdzić, że są bardziej nowocześni w swoim podejściu do spraw apostolskich, uderzą w niego i będą wyśmiewać jego słowa. Wtedy Głowa Mojego Kościoła zostanie zastąpiona głową węża.

Biczowanie, którego doznałem podczas Mojego Ukrzyżowania, zostanie powtórzone teraz w Moim Kościele katolickim. Wąż działa obecnie szybko, bo będzie próbował pożreć Moje Ciało – Mój Kościół na ziemi. Wtedy wszystkie kościoły chrześcijańskie zostaną pochłonięte i zmuszone do oddania czci fałszywemu prorokowi jako prawej ręce bestii.

Choć wielu z was może być przerażonymi, pamiętajcie, że wasze modlitwy opóźniają te sprawy, a w wielu przypadkach ograniczają te okoliczności.

Modlitwy, wiele modlitw, opóźnią i osłabią dzieło złego ducha na ziemi. Jest to środek zaradczy na prześladowania planowane przez nikczemną grupę, którą rządzi szatan. Poprzez nawrócenia i wasze modlitwy, Moi uczniowie, można wiele rzeczy odeprzeć. Modlitwa może zniszczyć niegodziwość. Modlitwa może nawrócić i nawróci ludzkość. Wówczas, jeśli wystarczająco wiele dusz pójdzie za Mną, wszystko będzie łatwe. Później przejście do Mojego Nowego Raju będzie łatwiejsze.

Wasz Jezus

The Crowning of Thorns during My Crucifixion is symbolic

Tuesday, November 13th, 2012 @ 17:00

My dearly beloved daughter, the crowning of thorns during My Crucifixion is symbolic for the end times.

Just as the Church is My Body on earth, so it too will be crowned with the thorns of scourging as it was during My journey to Calvary. The Crown of Thorns signifies the Head of My Holy Church on earth. Pope Benedict will suffer much as he will be persecuted for speaking the Truth.

He will be crushed, as Head of My Church, and no mercy will be shown to him. The opposition will mount quickly as he will be declared no longer relevant.

Those who will claim to be more modern in their approach to apostolic ways will swipe at him and ridicule his words. Then the Head of My Church will be replaced by the Head of the Serpent.

The scourging I endured during My Crucifixion will now be reenacted in My Catholic Church. The serpent moves quickly now, as he will try to devour My Body – My Church on earth. Then all Christian Churches will be swallowed up and forced to honour the false prophet as the right hand of the beast.

While many of you may be fearful remember your prayers are delaying these things, and in many instances are mitigating such circumstances.

Prayers, and enough of them, will delay and weaken the work of the evil one on earth.

It is the antidote to the persecution planned by the evil group who are ruled by Satan. With conversion and your prayers, My disciples, much can be overthrown. Prayer can destroy this wickedness. Prayer can and will convert mankind. Then if enough souls follow Me, all will be easy. Then the transition into My New Paradise will be easier.

Your Jesus