Jezus Do Ludzkości

Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni, będąc przekonanymi, że znają prawdę

sobota, 29 września 2012 roku, godz. 19.15

Moja szczerze umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się teraz przebudzili i przeżywali swoje życie we Mnie.

Te Orędzia są nie tylko dawane dla ostrzeżenia tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, lecz są także dla wierzących w Boga.

Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni, będąc przekonanymi, że znają prawdę. Wy, którzy mówicie, że znacie Prawdę Mojego Nauczania, nigdy nie możecie popaść w samozadowolenie. Jeśli tak się stanie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną do uświęcenia waszych dusz.

Wierzący mogą być zmieszani w odniesieniu do Mojego Nauczania. Tak wielu nie rozumie, co oznacza Moje Powtórne Przyjście. Wielu Moich wyznawców myśli, że będzie to znaczyło, iż cała ludzkość i tak zostanie powiadomiona i że dzięki Mojemu Miłosierdziu zostaną zbawieni. O, jakże bym pragnął, aby to była prawda. Przyniosłoby Mi to ostateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie gotowych. Wielu odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i poleceń. I przez to nie uda im się odpowiednio przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Wierzący, którzy mówicie, że wierzycie w prawdę zawartą w świętej Biblii, to wiedzcie. Łatwo jest wam przyjąć to, co zostało w niej przepowiedziane, a co się już wydarzyło. Nie tak łatwo zaakceptować proroctwa odnoszące się do przyszłości, których spełnienie ludzkość ma dopiero ujrzeć.

Zaakceptujcie również fakt, że zostaną dane Boskie Orędzia, aby was przygotować. Przyjmijcie, że to przygotowanie odbywa się już teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tym czasie, bo jest to czas przygotowań. Bądźcie wdzięczni, że otrzymujecie ten wielki Dar.

Wasz umiłowany Jezus

Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth

Saturday, September 29th, 2012 @ 19:15

My dearly beloved daughter, I must tell all those who believe in Me, Jesus Christ, to wake up and live their lives in Me now.

These Messages are not only being given to warn those who do not believe in Christ, the Redeemer of Mankind, they are also for believers in God.

Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth.

To those of you who say you know the Truth of My Teachings you must never feel complacent. If you do then this can mean that you will neglect the work needed to sanctify your souls.

Believers can be confused about My Teachings. So many do not understand the meaning of My Second Coming.

Many of My followers think it means that all of humanity will be aware anyway and that, through My Mercy, they will be saved. O how I wish that this were true. How this would bring Me final relief. Sadly many will not be prepared. Many will refuse to listen to My warnings and instructions. As such they will fail to prepare adequately.

My Second Coming will happen. To those believers, who say they believe in the Truth contained in the Holy Bible, know this. It is easy for you to accept what was prophesised therein and which has already happened. It is not so easy to accept the future prophecies still to be witnessed by humanity

Accept also the fact that Divine Messages will be sent to prepare you. Accept that this preparation is taking place right now.

Be vigilant at all times. Do not reject Me at this time, for this is the time of preparations.

Be thankful that you are being given this great gift.

Your beloved Jesus