Jezus Do Ludzkości

Dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją miłosierną Dłoń

czwartek, 27 września 2012 roku, godz. 9.00

Moja szczerze umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją miłosierną Dłoń, musi stanowić część codziennej modlitwy tych wszystkich, którzy nazywają siebie krzyżowcami Boga.

Tak wiele cudów spowoduje, że większość ludzkości otrzyma Dar Zbawienia i wejdzie do Nowego Raju.

To z powodu zagubionych dusz ból Mojego Najświętszego Serca jest dotkliwy. Dlatego Moi uczniowie muszą się mocno modlić, aby wszyscy się połączyli jako jedna rodzina w Nowej Erze, ponieważ jeśli Moja rodzina będzie podzielona, przyniesie Mi to straszne cierpienie.

Wzywam was wszystkich, abyście ratowali te dusze, które będą uparcie odrzucać przyjęcie Boga, odmawiając tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 79
Za dwa miliardy zagubionych dusz

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny.

Amen.

Wielu ludziom trudno jest przyjąć Boże Miłosierdzie. A to ze względu na moc, którą szatan ma nad nimi, ale w wielu przypadkach oni o tym nawet nie wiedzą.

Czasem jednak nie mają wątpliwości co do istnienia Boga, i wybierają szatana, mając pełną świadomość tego, że Bóg istnieje i że On ich stworzył. Odwracają się od Królestwa Bożego.

Wybrali królestwo obiecane im przez szatana. Uważają, że to królestwo przy końcu czasów oferuje wielkie bogactwo, wielkie wspaniałości, i że będzie to świat pełen blasku, ale tak nie będzie. Jedyne, co tam znajdą, to będzie wielkie jezioro ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego ducha. On będzie ich dręczył przez wieczność i w każdej sekundzie będą cierpieć z powodu tego bólu, bo on nigdy nie będzie mógł się skończyć.

Teraz wiesz, dlaczego doznaję tak wielkiego cierpienia, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które czeka takie dusze, jest nie do zniesienia. Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą stanowić dla nich jakąś nadzieję. Pomóżcie Mi je zbawić.

Wasz Jezus

Two billion souls, who will refuse My Hand of Mercy

Thursday, September 27th, 2012 @ 09:00

My dearly beloved daughter the Mission to salvage those two billion souls, who will refuse My Hand of Mercy, must form part of daily prayer for all those who call themselves a Crusader of God.

So many miracles will result in much of humanity being given the Gift of Salvation and entry into the New Paradise.

The ache in My Sacred Heart is painful because of these lost souls. This is why My disciples must pray hard so that they can all be united as one family in the New Era, for if My family is disjointed, it will bring Me terrible agony.

I call on you all to save those souls, who will stubbornly reject the acceptance of God, by reciting this Crusade Prayer (79).

Crusade Prayer (79)

for 2 billion lost souls

O Dear Jesus I beg You to pour Your Mercy over the lost souls.

Forgive them their rejection of You and use my prayer and suffering so You can, through Your Mercy, pour over them the Graces they need to sanctify their souls.

I ask You for the gift of clemency for their souls.

I ask You to open their hearts so they will go to You and ask You to fill them with the Holy Spirit so they can accept the Truth of Your Love and live with You and all of God’s family forever.

Amen.

It is difficult for many people to accept God’s Mercy. This is because of the power, which Satan holds over them; only they do not know this, in many cases.

In some cases, however, they are in no doubt about the Existence of God, yet they choose Satan in the full knowledge that God exists and that He created them. They turn their backs on God’s Kingdom.

The kingdom they choose is the one promised to them by Satan. They believe that this kingdom, at the end of time, offers great wealth, great wonders and that it will be a world which glitters, except that it does not. All they will find will be a great lake of fire where they will suffer by the hand of the evil one. He will torment them for eternity and they will suffer every second of this pain for it can never end.

Now you know why I suffer such agony, for the very thought of the suffering which lies ahead for such souls, is too much to bear.

Only your prayers, My followers, and My Mercy can offer them any hope.

Help Me to save them.

Your Jesus