Jezus Do Ludzkości

Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć

niedziela, 23 września 2012 roku, godz. 9.00

Moja szczerze umiłowana córko, nadchodzi czas, kiedy człowiek musi zadać sobie pytanie – kim jestem i po co żyję? Jedyną odpowiedzią, która przynosi mu pokój, jest zrozumienie, że jest dzieckiem Boga.

Zamiast zaprzeczać Prawdzie z powodu presji wywieranej przez tych, którzy szydzą z wierzących w Boga, musi być szczery sam ze sobą. On wie, że Miłość, którą odczuwa, pochodzi od Boga. On wie w swoim sercu, że nędza ludzka, którą odczuwa, gdy jest w ciemności i rozpaczy, pochodzi z innej strony. Z ciemnej strony.

Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć. Choć Prawda została zapisana w świętej Księdze, wielu nie może przyjąć, że Pismo Święte zawiera wszystkie odpowiedzi, których szukają. Musicie przyjąć Prawdę i trzymać się jej za wszelką cenę, bo jest to wasza droga do zbawienia.

Wiele ludzi będzie czynić wszystko, co tylko możliwe, aby zaprzeczyć Prawdzie. Użyją zwłaszcza ludzkiej inteligencji po to, by rozszarpać Prawdę i kazać wam uwierzyć w kłamstwo. Użyją każdego argumentu, aby zaprzeczyć Prawdzie Bożej. Tak przekonujące będą te argumenty, że wielu wierzącym trudno będzie bronić Prawdy.

Wasza wiara przetrwa próbę czasu, ale tylko wtedy, gdy pozwolicie Mi się prowadzić w dzień i w nocy. Abym mógł was prowadzić, nigdy nie możecie odrywać ode Mnie oczu i musicie oprzeć się o Mnie, abym was wspierał. Rozmawiajcie ze Mną. Utrzymujcie łączność ze Mną o każdej porze dnia, w samochodzie, w pracy, w szkole czy w waszym kościele. Nie ma znaczenia gdzie, ponieważ możecie Mnie wzywać w każdej chwili i będę odpowiadał.

Ta ścieżka, droga na Kalwarię, stanowi los Moich wyznawców. To wzgórze jest bardzo trudne do wspinania. Musicie znosić przeciwności i ból odrzucenia tych, którzy nie akceptują waszego prawa do praktykowania waszej religii. Szczyt tego wzgórza powinien być waszym celem. Dopiero wtedy, gdy osiągniecie szczyt, odnajdziecie pokój.

Wytrwajcie, Moi umiłowani uczniowie, a Moja Miłość będzie odczuwalna przez was w taki sposób, że przyda wam sił, których wcześniej nie uznawalibyście za możliwe.

Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

So many people are searching for the Truth and cannot find it

Sunday, September 23rd, 2012 @ 09:00

My dearly beloved daughter there comes a time when a man must ask himself – who am I and why do I live?

The only answer, which brings him peace, is when he understands that he is a child of God.

Rather than deny the Truth, because of the pressures exerted by those who sneer at those who believe in God, he must be honest with himself.

He knows that the love he feels comes from God. He knows, in his heart, that the wretchedness he feels when in darkness and despair comes from the other side. The dark side.

So many people are searching for the Truth and cannot find it. Although the Truth has been recorded in the Holy Book, many cannot accept that Holy Scripture contains all the answers they seek.

You must embrace the Truth and hold onto it for dear life for it is your path to salvation.

Many people will do everything that is possible to deny the Truth. Mainly they will use human intelligence to tear the Truth apart and have you believe a lie. Every argument will be made to deny the Truth of God. So convincing will these arguments be that many believers will find it difficult to defend the Truth.

Your faith will stand the test of time but only if you allow Me to guide you day and night. For Me to guide you, you must never take your eyes off Me and lean on Me for support. Speak with Me. Communicate with Me at any time of the day, in the car, at work, at school or in your church. It does not matter where for you can call on Me at any moment and I will respond.

This path, the route to Calvary is the lot of My followers. It is a very difficult hill to mount. You must endure the setbacks and the pain of rejection of those who will not accept your right to practice your religion. The top of the hill should be your goal. Only when you reach the top will you find peace.

Persevere, My beloved followers and My Love will be felt by you in such a way that it will give you a strength you would not believe possible.

I love you. I walk with you. I will never leave you. I bless you all.

Your Jesus